Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Poradniki

Poradniki

Roczne rozliczenie ryczałtowców

Ryczałt wyklucza wspólne rozliczenie z małżonkiem

Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (działalność jest zawieszona) oraz osiąga przychody z tytułu najmu mieszkania, płacąc podatek w formie ryczałtu (umowa najmu nie jest zawarta w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej). Czy będzie mógł dokonać wspólnego rozliczenia z żoną z tytułu dochodów uzyskanych w 2005 roku?

Z treści art. 6 ust. 1 ustawy o PIT wynika, iż zasadą jest odrębne opodatkowanie małżonków od osiąganych przez nich dochodów. Natomiast w ust. 2 tego przepisu ustawodawca przewidział łączne opodatkowanie małżonków od sumy ich dochodów, określając jednocześnie warunki, jakie należy spełnić, by skorzystać z tej preferencyjnej formy opodatkowania. Zgodnie z tym przepisem małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak (z zastrzeżeniem ust. 8) na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym (z zastrzeżeniem art. 6a) opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy o PIT, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 ustawy o PIT; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.
Opisany sposób opodatkowania nie ma zastosowania, w sytuacji gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zasada ta, o czym stanowi treść art. 6 ust. 9 ustawy o PIT, nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (tj. osób fizycznych osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej), niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Fakt, że podatnik nie osiągnął żadnych dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, pozostaje bez znaczenia dla możliwości zastosowania preferencyjnego sposobu opodatkowania małżonków, gdyż ustawodawca wyraźnie wskazuje na okoliczność zastosowania do podatnika przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W związku z powyższym, nawet w sytuacji gdy podatnik nie osiągnął żadnego przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, nie jest możliwe wspólne opodatkowanie osiągniętych dochodów wraz z małżonką - interpretacja Urzędu Skarbowego w Płocku z 11 października 2005 r. (nr 1419/UPO-415-153/05/RL).


HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?