zamknij okno Następny artykuł

Koszty leczenia a ubezpieczenie OC

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Ewidencja księgowa » Rachunkowość

AKTYWA PIENIĘŻNE
Jak ująć środki płatnicze w jednostkach budżetowych

Ostatnia aktualizacja: 2007-08-31
Autor: Weronika Chmielewska
Źródło: Gazeta Prawna Nr 160/2007 z dnia 2007-08-20

Konta "Środki pieniężne i rachunki bankowe" służą do ewidencji:

- krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, lokowanych na rachunkach w bankach,

- krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, przechowywanych w kasach,

- krótkoterminowych papierów wartościowych,

- udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych,

- innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych.

Konto "Rachunki środków na prefinansowanie" służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych otwartych dla potrzeb operacji finansowych dotyczących prefinansowania w ramach pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Po stronie Wn na tym koncie ujmowane są wpływy zaciągniętych pożyczek oraz środki przeznaczone na ich spłatę, natomiast po stronie Ma - wypłaty na cele określone w umowie pożyczki oraz zwroty pożyczek.

Konto "Inne rachunki bankowe" przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących wydzielonych zgodnie z odrębnymi przepisami środków pieniężnych innych niż środki budżetu o środki pochodzące z funduszy pomocowych, natomiast konto "Inne środki pieniężne" służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.

Konto "Kasa" służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach jednostki. Po stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, natomiast po stronie Ma - rozchody gotówki i niedobory kasowe.

Dochody własne

Konto "Rachunek bieżący jednostek budżetowych" służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów budżetowych objętych planem finansowym.

Po stronie Wn ujmuje się wpływy środków budżetowych:

- otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem "Rozliczenie wydatków budżetowych",

- z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów, w korespondencji z kontem "Kasa", "Należności z tytułu dochodów budżetowych" lub innym właściwym kontem.

Natomiast po stronie Ma na koncie ujmowane są:Strona
« 1
2
3
4 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?