| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych

Środki trwałe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. Środki trwałe odpowiednio pogrupowane zawiera Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT).

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie z PKWiU

2008

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

6

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa ta obejmuje:

– zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli,

– urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, takie jak: urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje i transformatorowe,

– urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, takie jak: urządzenia nadawcze i odbiorcze radia i telewizji, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej,

– urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe,

– urządzenia telefoniczne,

– urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, takie jak: transformatory, zespoły prostownikowe, kondensatory statyczne i baterie akumulatorów elektrycznych,

– dźwigi i przenośniki (transportery), takie jak: dźwigi osobowe i towarowe, dźwigniki, wciągniki, kołowroty, wyciągi, żurawie--przenośniki i podnośniki, suwnice, wsadzarki, obrotnice, wywrotnice, mechanizmy napędowe kolejek linowych,

– pozostałe urządzenia przemysłowe, takie jak: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne,

– urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania,

– akumulatory hydrauliczne,

– urządzenia pralni,

– wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane,

– urządzenia projekcyjne i teatralne,

– urządzenia do przeprowadzania badań technicznych,

– pozostałe urządzenia techniczne.

O zaliczeniu urządzenia technicznego do odpowiedniej podgrupy środkówtrwałych decyduje jego przeznaczenie, konstrukcja oraz wyposażenie.

Za odrębny obiekt uważa się samodzielne maszyny, aparaty, agregaty, zespoły techniczne itp., które w niniejszej klasyfikacji określa się jako urządzenia techniczne.

W skład poszczególnego obiektu, oprócz właściwego urządzenia technicznego, wchodzą – o ile występują – fundamenty, konstrukcje wsporcze i ochronne oraz wyposażenie stałe normalne, jak i specjalne (dodatkowe).

60

ZBIORNIKI NAZIEMNE

Podgrupa ta obejmuje:

– zbiorniki naziemne przeznaczone wyłącznie do magazynowania cieczy, gazów i ciał sypkich, ciśnieniowe jak i bezciśnieniowe, niezależnie od rodzaju tworzyw, z jakich są one zbudowane, zarówno budowane lub montowane bezpośrednio na miejscu przeznaczenia, jak i dostarczane w całości, ustawione wewnątrz budynków i budowli. Do zbiorników naziemnych należy zaliczać również zbiorniki częściowo zagłębione w ziemi.

Podgrupa ta nie obejmuje:

– zbiorników naziemnych ustawionych na zewnątrz budynków i budowli, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

– zbiorników podziemnych i specjalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

– zbiorników wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 224,

– obiektów o charakterze zbiorników, w których odbywają się procesy techniczne (z wyjątkiem tych, w których procesy te przebiegają samoistnie), sklasyfikowanych w podgrupie 46 lub 47, a w przypadkach zbiorników specjalnych, sklasyfikowanych w grupie 5,

– zbiorników przenośnych (przewoźnych) związanych na stałe z urządzeniem transportowym, sklasyfikowanych w grupie 7,

– zbiorników stanowiących część składową (element wyposażenia) innych obiektów, jak np. sprężarek, agregatów przeciwpożarowych, sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami.

600

ZBIORNIKI NAZIEMNE CEGLANE

Rodzaj ten obejmuje:

– zbiorniki otwarte i zamknięte ceglane wyposażone w armaturę, aparaturę kontrolno-pomiarową i fundament – o ile występuje oraz wyposażony w wykładzinę, pokrycie ochronne i otuliny.

Granicę poszczególnych zbiorników posiadających połączenie z urządzeniami zasilającymi stanowi kołnierz zewnętrzny zaworu odcinającego lub króćce zaworu, do którego jest przyłączony rurociąg lub przewód sieciowy.

4,5%

601

ZBIORNIKI NAZIEMNE BETONOWE41)

Rodzaj ten obejmuje:

– zbiorniki otwarte i zamknięte naziemne betonowe wyposażone w armaturę, aparaturę kontrolno-pomiarową i fundament – o ile występuje – oraz wyposażony w wykładzinę, pokrycie ochronne i otuliny.

Granice obiektu – jak w rodzaju 600.

4,5%

41) Zbiorniki naziemne betonowe z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego

10%

602

ZBIORNIKI NAZIEMNE DREWNIANE

16.24.12.0 16.24.13.0

10%

603

ZBIORNIKI NAZIEMNE Z TWORZYW NATURALNYCH I SZTUCZNYCH

22.22.13.0
22.23.13.0
22.23.19.0

10%

604

ZBIORNIKI NAZIEMNE STALOWE

25.29.11.0*

25.29.12.0*

25.91.1*

10%

605

ZBIORNIKI NAZIEMNE Z METALI NIEŻELAZNYCH

25.29.11.0*

25.29.12.0*

25.91.1*

25.92.11.0

25.92.12.0

10%

61

URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ42)

42) Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna

18%

610

URZĄDZENIA ROZDZIELCZE PRĄDU ZMIENNEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia (zespoły) składające się z aparatury rozdzielczej, pomiarowej, zabezpieczającej, odgromowej itp., łącznie z konstrukcjami, ściankami działowymi, obudową, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, sprzętem, fundamentami, kanałami kablowymi, uziemieniami, siecią sprężonego powietrza itp., lecz bez budynku.

Urządzenia sprężarkowe wraz z silnikami napędowymi i przewodami zasilającymi stanowią element wyposażenia rozdzielni, które zasilają. Natomiast urządzenia sprężarkowe obsługujące kilka rozdzielni zaliczyć należy w skład rozdzielni o najwyższym napięciu. W przypadku istnienia nastawni lub wyodrębnionych urządzeń nastawczych połączenia urządzeń sterowniczych, zabezpieczających, pomiarowych i sygnalizacyjnych między rozdzielniami a nastawniami zalicza się do obiektu nastawni.

Granicę obiektu stanowią zaciski przewodów doprowadzających na listwach, aparatach, mufach, izolatorach lub transformatorach po stronie zasilania rozdzielni, a w zakresie sprężonego powietrza – łączniki na magistrali sprężonego powietrza.

27.12*

10%

611

URZĄDZENIA NASTAWCZE PRĄDU ZMIENNEGO I STAŁEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia (zespoły) nastawcze, składające się z aparatury sterowniczej ręcznej i automatycznej, sygnalizacyjnej, pomiarowej, kontrolnej, zabezpieczającej itp., zmontowanej razem jako urządzenia nastawcze wraz z konstrukcjami, obudową, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, kablami sterującymi i sygnalizacyjnymi, ułożonymi na terenie rozdzielni i połączonymi z urządzeniami nastawni, bateriami akumulatorów ołowianych i zasadowych i zespołami prostownikowymi, lecz bez budynków.

Granice poszczególnego obiektu stanowią zaciski kabli sterujących i sygnalizacyjnych w rozdzielniach.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– elementów sklasyfikowanych w rodzaju 610.

27.12*

10%

612

APARATURA PRĄDU ZMIENNEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– wyłączniki o napięciu znamionowym => 60 kV,

– aparaturę rozdzielczą pomiarową, kontrolną, zabezpieczającą, sygnalizacyjną, odgromową, sterowniczą ręczną i automatyczną, wmontowaną i niewmontowaną lub rezerwową, niezależnie od napięcia.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– elementów sklasyfikowanych w rodzaju 610.

27.12*

10%

613

STACJE TRANSFORMATOROWE STAŁE I MOBILNE

Rodzaj ten obejmuje:

– kompletne stacje transformatorowe (z wyłączeniem stacji słupowych), posiadające nie więcej niż pięć pól rozdzielczych wysokiego napięcia,

– mobilne stacje transformatorowe wraz z budynkiem i normalnym wyposażeniem, z wyłączeniem transformatorów.

Granicę obiektu stanowią zaciski przewodów doprowadzających i odprowadzających.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– stacji słupowych transformatorowych (bez transformatorów) wchodzących w skład linii elektroenergetycznych, sklasyfikowanych w rodzaju 210,

– elementów sklasyfikowanych w rodzaju 610,

– transformatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 630.

27.11.4

10%

614

URZĄDZENIA I APARATURA ROZDZIELCZA PRĄDU STAŁEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– wewnętrzną aparaturę rozdzielczą pomiarową, zabezpieczającą, sterowniczą, sygnalizacyjną itp., umieszczoną bezpośrednio przy urządzeniu prądu stałego i zmontowaną razem w jedno urządzenie rozdzielcze wraz z konstrukcjami, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, sprzętem, uziemieniami, siecią sprężonego powietrza itp., z wyłączeniem budynku.

Obiekty stanowią: rozdzielnie prądu stałego zasilane ze źródła energii lub sieci prądu stałego, służące do rozdziału między linie doprowadzające lub odgałęzienia do odbiorników, w tym rozdzielnie podstacji i kabin sekcyjnych na liniach trakcji elektrycznej łącznie z rozdzielniami przewożonych kabin sekcyjnych oraz rozdzielniami przewożonych zespołów prostowniczych. Granicę obiektu tworzą zaciski przewodów doprowadzających i odprowadzających na listwach, aparatach, mufach, izolatorach, na urządzeniach prostownikowych po stronie zasilania rozdzielni, a w zakresie sprężonego powietrza – łączniki na magistrali sprężonego powietrza. W rozdzielniach przewożonych granice obiektu tworzą zaciski lub izolatory na pojazdach.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– przewodów doprowadzających i odprowadzających zarówno kablowych, jak i napowietrznych przed zaciskami na listwach, aparatach, mufach, izolatorach lub prostownikach, sklasyfikowanych w podgrupie 21,

– urządzeń rozdzielczych i aparatury rozdzielczej, pomiarowej, kontrolnej, sterowniczej, zabezpieczeniowej, odgromowej itp. przynależnych bezpośrednio do maszyny prądotwórczej prostownika lub odbiornika energii elektrycznej,

– urządzeń słaboprądowych, jak np. telefony, aparatura sygnalizacyjna itp., niestanowiących elementów tablic, celek lub skrzynek rozdzielczych prądu stałego.

27.12*

27.33.1*

10%

615

APARATURA PRĄDU STAŁEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– niewmontowaną lub rezerwową aparaturę rozdzielczą, pomiarową, kontrolną, zabezpieczeniową, sygnalizacyjną, odgromową, sterowniczą, ręczną i automatyczną, włącznie z wyposażeniem dodatkowym, przeznaczoną do pracy w obwodach prądu stałego. Aparaturę prądu stałego wmontowaną do układu zalicza się do istniejących (czynnych) rozdzielni lub nastawni.

27.12*

27.33.1*

10%

62

URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII

Podgrupa ta obejmuje:

– urządzenia telewizyjne nadawczo-odbiorcze, urządzenia telewizji kablowych,

– urządzenia radiowe nadawczo-odbiorcze,

– urządzenia i aparaty dla telefonii (w tym telefonii komórkowej),

– urządzenia dla telegrafii,

– urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, obrazu,

– urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne.

620

URZĄDZENIA NADAWCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI

Rodzaj ten obejmuje:

– nadajniki radiofoniczne i radiotelefoniczne, nadajniki radiokomunikacyjne oraz nadajniki telewizyjne.

Obiektem jest kompletnie wyposażony nadajnik wraz ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi do normalnej pracy nadajnika.

Granicę obiektu stanowią: z jednej strony – urządzenia rozdzielcze zasilania energią elektryczną, z drugiej – wyprowadzenie linii przesyłowej wysokiej częstotliwości, które nie wchodzą w granicę obiektu.

26.30.1*

10%

621

URZĄDZENIA ODBIORCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI

Rodzaj ten nie obejmuje:

– odbiorników radiowych w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych.

26.40.1

26.40.20.0

26.40.34.0

28.23.23.0*

10%

622

URZĄDZENIA ELEKTROAKUSTYCZNE I ELEKTROWIZYJNE

26.40.31.0

26.40.32.0
26.40.33.0*
26.40.4*

10%

623

URZĄDZENIA TELETRANSMISJI PRZEWODOWEJ

Rodzaj ten obejmuje:

26.20.18.0*

26.30.21.0*

26.30.23.0*

10%

– urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN (623-7),

4,5%

– urządzenia systemu monitoringu przemysłowego,

– urządzenia i aparaturę teletransmisji przewodowej telefonicznej i radiofonicznej, urządzenia teletransmisji na liniach elektroenergetycznych oraz inne urządzenia i aparaturę teletransmisyjną.

Obiektem jest kompletne urządzenie teletransmisji przewodowej.

10%

624

URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń oznakowania nawigacyjnego oraz latarni oświetleniowych, sklasyfikowanych w podgrupie 22.

26.30.50.0*

27.90.20.0

27.90.70.0

29.31.23.0

10%

626

URZĄDZENIA DLA TELEFONII

26.20.18.0*

26.30.21.0*

26.30.23.0*

10%

627

URZĄDZENIA DLA TELEGRAFII

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń teletransmisji i telegrafii, sklasyfikowanych w rodzaju 623.

26.20.18.0*

26.30.21.0*

26.30.23.0*

10%

629

POZOSTAŁE URZĄDZENIA TELE- I RADIOTECHNICZNE43)

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia linii radio- i teletechnicznych typu przenośnego i typu stacyjnego służące dla przesyłania i odbioru sygnałów telewizyjnych, telefonicznych lub telegraficznych, w tym radiotelefony, telefony komórkowe.

26.30.22.0

26.30.40.0*

26.40*

10%

43) Telefony komórkowe

20%

63

URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE PRZETWÓRCZE I ZASILAJĄCE

630

TRANSFORMATORY

Rodzaj ten nie obejmuje:

– specjalnych transformatorów laboratoryjnych, sklasyfikowanych w grupie 8,

– transformatorów stanowiących składową część maszyn lub urządzeń złożonych, np. prostowników, aparatów spawalniczych, pieców elektrycznych itp., sklasyfikowanych łącznie z tą maszyną czy urządzeniem.

27.11.4

10%

631

ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– przetwornic, sklasyfikowanych w rodzaju 347,

– zespołów prostownikowych wchodzących w skład innych urządzeń w radiofonii itp., np. urządzeń nastawczych prądu zmiennego (rodzaj 611), central telefonicznych (rodzaj 626).

27.11.50.0

10%

632

KONDENSATORY STATYCZNE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– kondensatorów stanowiących część składową zespołów technicznych, jak np. kondensatorów pracujących w układach elektrycznych pieców indukcyjnych itp.

27.90.5

10%

633

BATERIE STACJONARNYCH AKUMULATORÓW ELEKTRYCZNYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– stacjonarne elektryczne baterie akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zasadowych, złożone z ogniw.

Obiektem w zakresie baterii akumulatorowych stacjonarnych jest bateria ogniw akumulatorowych.

Granicę baterii akumulatorowej stacyjnej stanowią jej bieguny, z przewodami doprowadzającymi energię elektryczną.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– przewodów doprowadzających energię elektryczną, izolatorów wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz tablic przepustowych, np. wchodzących w skład linii i sieci energetycznych lub innych obiektów i łącznie z nimi sklasyfikowanych.

27.20.1*

27.20.2*

20%

634

BATERIE AKUMULATORÓW ELEKTRYCZNYCH ZASADOWYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– przenośne baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych, złożone z ogniw.

Obiektem w zakresie baterii akumulatorów zasadowych jest bateria bądź zestaw baterii, z których każdy składa się z ogniw połączonych szeregowo.

Granice baterii akumulatorowej zasadowej stanowią zaciski biegunowe wyprowadzone na zewnątrz.

27.20.1*

27.20.2*

20%

64

DŹWIGI I PRZENOŚNIKI

640

DŹWIGI OSOBOWE I TOWAROWE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– wciągów pionowych budowlanych, sklasyfikowanych w rodzaju 641.

28.22.12.0

28.22.16.0

10%

641

DŹWIGNIKI, WCIĄGARKI I WCIĄGNIKI PRZEJEZDNE I NIEPRZEJEZDNE, KOŁOWROTY, WYCIĄGNIKI ITP.44), 45)

Rodzaj ten obejmuje:

– kołowroty (643-60), w tym kołowroty szybowe (643-63),

– wyciągi, w tym wyciągi kopalniane (641-7),

– pozostałe maszyny i urządzenia do podnoszenia lub przeciągania ciężarów.

Obiektem jest poszczególny, stanowiący odrębną techniczną całość, dźwignik przenośny lub kołowrót kopalniany wraz z normalnym wyposażeniem – wciągarką nieprzejezdną i przejezdną podwieszoną, wyciąg kolei linowych górskich oraz inna maszyna lub urządzenie służące do podnoszenia czy też przeciągania ciężarów.

W skład poszczególnego kompletnego obiektu wchodzi normalne wyposażenie, którego ilość elementów jest uzależniona od rodzaju lub typu danego urządzenia. Ponadto w skład ww. maszyn i urządzeń wchodzi napęd (silnik lub pompa).

28.22.1*

18%

44) Z rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łacznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych

10%

45) Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)

4,5%

642

ŻURAWIE (DŹWIGI PRZEŁADUNKOWE)

Rodzaj ten nie obejmuje:

– żurawi na wagonach kolejowych, sklasyfikowanych w podgrupie 70,

– żurawi samochodowych, sklasyfikowanych w podgrupie 74,

– żurawi pływających, sklasyfikowanych w podgrupie 77.

28.22.14.0*

10%

643

PRZENOŚNIKI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Granicę instalacji elektrycznej należącej do przenośnika stanowi z reguły główna płyta zaciskowa.

28.22.17.0*

10%

644

PRZENOŚNIKI KOPALNIANE46), 47)

Rodzaj ten obejmuje przenośniki oraz wyciągi stałe i przesuwne:

– kopalni dołowych (644-0 do 644-4),

– kopalni odkrywkowych,

– zakładów przeróbki mechanicznej węgla, rud i innych kopalin.

Obiektami są poszczególne przenośniki nieckowe z taśmą gumową, przenośniki stalowo-czołowe, zgrzebłowe jedno- i wieloczłonowe, przenośniki talerzowe oraz przenośniki wstrząsane o napędzie powietrznym, elektrycznym lub innym.

Granicę obiektu o napędzie elektrycznym stanowi główna płyta zaciskowa, natomiast o napędzie powietrznym sprężonym – kołnierz łączący instalację wewnętrzną obiektu z siecią zewnętrzną.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– przenośników służących do transportu różnych materiałów i wyrobów w stanie wolnym lub w opakowaniu, sklasyfikowanych w rodzaju 643,

– przenośników specjalnych, sklasyfikowanych w grupie 5,

– przenośników, sklasyfikowanych w rodzaju 643 i 645.

28.22.17.0*

10%

46) 644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla

20%

47) 644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie

25%

645

PRZENOŚNIKI POWIETRZNE I WODNE

28.22.17.0*

10%

646

SUWNICE I WSADZARKI

Rodzaj ten nie obejmuje:

– suwnic z wyciągnicą obrotową, tj. z podwieszonym żurawiem, sklasyfikowanych w rodzaju 642.

28.22.1*

10%

647

PRZESUWNICE, OBROTNICE I WYWROTNICE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– lei zasypowych, bunkrów, torów dojazdowych, przenośników, które stanowią odrębne obiekty lub elementy wyposażenia innych rodzajów objętych KŚT.

28.22.1*

10%

648

TORY, TOWAROWE KOLEJKI LINOWE I DŹWIGNICE LINOWE48)

Rodzaj ten obejmuje:

– tory,

– dźwignice linowe z wieżami stałymi lub przesuwanymi,

– towarowe kolejki linowe, takie jak: kolejki linowe stałe, kolejki linowe przenośne okrężne i wahadłowe, kolejki szynowe ciągnione, okrężne łańcuchowe i linowe.

Obiektem jest poszczególna kompletna towarowa kolejka linowa lub dźwignica linowa.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– dróg linowych kolei naziemnych i napowietrznych, pasażerskich, sklasyfikowanych w rodzaju 221,

– wyciągów (napędów) kolei linowych górskich, sklasyfikowanych w rodzaju 641.

28.22.1*

10%

48) Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe

4,5%

65

URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE

650

PRZEKŁADNIE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– przekładni występujących w przemyśle hutniczym, sklasyfikowanych w rodzaju 514,

– przekładni występujących w przemyśle materiałów budowlanych, sklasyfikowanych w rodzaju 521,

– przekładni wbudowanych w maszyny, stanowiących elementy jej wyposażenia i łącznie z nią sklasyfikowanych.

28.15.24.0

10%

652

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

28.25.20.0*

10%

653

URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– samodzielnych wentylatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 446,

– urządzeń wentylacji naturalnej,

– przewodów powietrznych wbudowanych w konstrukcję budynków, które stanowią element ich wyposażenia i łącznie z nim sklasyfikowanych.

28.25.12.0

28.25.13.0*

10%

654

URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA WODY

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń do oczyszczania ścieków, sklasyfikowanych w rodzaju 658.

28.29.12.0*

10%

655

URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA GAZÓW

28.25.14.0

10%

656

URZĄDZENIA DO ODPOPIELANIA I ODŻUŻLANIA

28.21.11.0

10%

657

AKUMULATORY HYDRAULICZNE

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia do gromadzenia energii hydraulicznej. Energia ta jest gromadzona w postaci energii sprężystości ciała stałego, gazu bądź w postaci energii potencjalnej ciężaru. Akumulatory te stosuje się w instalacjach, w których występuje jedynie okresowe zapotrzebowanie na energię hydrauliczną lub w których w pewnych momentach powstają chwilowe szczyty poboru energii. Do zadań tych akumulatorów należy gromadzenie energii, tłumienie uderzeń, zmniejszanie falowania ciśnieniowego w obwodach hydraulicznych, zapobieganie kawitacji.

Obiektem jest każdy akumulator hydrauliczny stały (zainstalowany w stałych stacjach pomp i akumulatorów hydraulicznych).

Granicę obiektu stanowi – dla akumulatora ciężarowego – połączenie akumulatora z siecią tłoczną oraz zawór zwrotny na połączeniu z pompą wysokiego ciśnienia, natomiast dla akumulatora gazowego – połączenie akumulatora z siecią tłoczną, zawór zwrotny oraz rurociąg łączący butle sprężonego powietrza lub sprężarka z napędem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– pomp wysokiego ciśnienia, sklasyfikowanych w podgrupie 44,

– akumulatorów hydraulicznych, zainstalowanych w urządzeniach mobilnych (np.: w samochodach, dźwigach, koparkach itp.) stanowiących część ich wyposażenia i sklasyfikowanych łącznie z nimi.

28.12.1*

4,5%

658

URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

28.29.12.0*

10%

659

POZOSTAŁE URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń i aparatów wchodzących w skład innych obiektów lub sklasyfikowanych w grupach 3–6,

– urządzeń i aparatury do przeprowadzania badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664,

– wyposażenia technicznego, sklasyfikowanego w grupie 8.

25.12.10.0

25.29.1*

28*

10%

66

URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE

660

WAGI POJAZDOWE, WAGONOWE I INNE WBUDOWANE

Rodzaj ten obejmuje:

– wagi ustawione na stałe na fundamentach, służące do ważenia pojazdów, wagonów kolejowych,

– wagi wbudowane, takie jak: zbiornikowe, wsadowe, samoczynne dozujące itp.

Obiektem jest poszczególna waga składająca się z mechanizmu oraz fundamentu lub obudowy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– wag wbudowanych służących do samoczynnego (automatycznego lub półautomatycznego) ważenia materiałów sypkich, takich jak: mąka, cukier, proszki itp., stanowiących elementy urządzeń do napełniania lub paczkowania, sklasyfikowanych w grupie 5,

– wag wbudowanych na stałe do dźwigów i transporterów, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, stanowiących ich elementy składowe i sklasyfikowanych łącznie z nimi.

28.29.39.0

4,5%

661

URZĄDZENIA PRALNI I FARBIARNI

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn i urządzeń farbiarskich lub wykończalniczych występujących w pralniach, sklasyfikowanych w podgrupie 55.

28.94.21.0

28.94.22.0

28.94.23.0

10%

662

URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE

Rodzaj ten obejmuje:

– projektory przenośne (662-1)49),

26.70.11.0

26.70.16.0

26.70.17.0

10%

– ekrany kinowe (662-5),

20%

– urządzenia służące do demonstracji ruchomych lub nieruchomych obrazów na ekranie.

Obiektem jest kompletny projektor stały o szerokości taśmy 16 mm i 35 mm oraz projektor przenośny lub dźwięku o różnej szerokości taśmy, rzutnik do przeźroczy, epidiaskop, episkop, ekran kinowy normalny stały rozpraszający, kierunkowy lub panoramiczny, ekran kinowy przenośny oraz inne urządzenia i aparaty projekcyjne.

10%

49) 662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm

18%

663

Urządzenia przeciwpożarowe

26.30.50.0*

28.29.22.0*

10%

664

Urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych50)

Rodzaj ten obejmuje:

– aparaty kontrolno-pomiarowe elektryczne i elektroniczne do mierzenia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,

– inne urządzenia i aparaturę uniwersalną i specjalną o charakterze nieprodukcyjnym służące do przeprowadzania różnych badań technicznych.

Obiektem jest poszczególne urządzenie, aparat lub aparatura wraz z kompletnym wyposażeniem, ewentualnie zestaw takich urządzeń tworzących wspólnie jeden agregat służący do przeprowadzania badań technicznych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń i aparatury, sklasyfikowanej w podgrupie 62,

– urządzeń technicznych służących dla celów produkcyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 650 lub w grupach 3–5 i 7,

– wyposażenia i sprzętu technicznego, sklasyfikowanych w grupie 8,

– urządzeń i aparatów stanowiących element wyposażenia innych obiektów inwentarzowych (zespołów-agregatów), sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami.

26.51*

28.29.3*

32.50.13.0*

10%

50) Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych

20%

668

URZĄDZENIA TECHNICZNE TEATRALNE

25.99.29.0*

28*

10%

669

POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE51)

Rodzaj ten obejmuje:

– parkometry,

– urządzenia do diagnostyki i kontroli pojazdów samochodowych,

– kasy fiskalne i rejestrujące,

– armatki do naśnieżania stoków,

– wykrywacze metali,

– tablice reklamowe ustawione na powierzchni gruntu (tzn. niezwiązane w sposób trwały z gruntem),

– pozostałe samodzielne urządzenia nieprzemysłowe, których konstrukcja, wyposażenie lub materiał, z którego są wykonane, oraz podstawowe parametry techniczne różnią się zasadniczo od obiektów sklasyfikowanych w rodzajach 660–668.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów, narzędzi, przyrządów itp. wyposażenia technicznego, sklasyfikowanych w grupie 8,

– urządzeń stanowiących element składowy innych obiektów, sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami.

22.23.1*

25.12.10.0*

25.40.1

25.99.29.0*

26.12*

26.40.60.0

26.51*

26.52

26.60*

26.70*

27.51

27.52

28.23*

28.24*

28.29.3*

28.99.3*

dział 32*

10%

51) Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 – zespoły komputerowe)

20%

68

POZOSTAŁE URZĄDZENIA TECHNICZNE

681

KONTENERY

Rodzaj ten obejmuje:

– kontenery przewoźne i przesuwne, zarówno uniwersalne, jak i specjalne, służące do transportu towarów (wyrobów) przemysłowych oraz produktów rolnych i leśnych środkami transportu (taborem): wodnego, lądowego oraz lotniczego.

Obiektem jest kontener o pojemności > 5 m3, o odpowiedniej wytrzymałości konstrukcji, pozwalającej na wielokrotne jego użytkowanie.

W skład obiektu (kontenera) mogą wchodzić różnego rodzaju urządzenia pomocnicze stałe, ułatwiające jego przenoszenie lub przesuwanie, jak również stałe wyposażenie zabezpieczające właściwe dla danego rodzaju towarów warunki w czasie transportu.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– zbiorników przenośnych (np. kadzi fermentacyjnych) o charakterze aparatów, w których przebiegają określone procesy technologiczne, sklasyfikowanych w grupie 5,

– cystern, pojemników i zbiorników zmontowanych na stałe na samochodach i wagonach kolejowych – tabor o specjalnym przeznaczeniu, sklasyfikowanych w grupie 7.

29.20.21.0*

18%

682

NADWOZIA WYMIENNE

Rodzaj ten obejmuje:

– wymienne części pojazdu ciężarowego, służące do transportu towarów, stosowane głównie w transporcie kombinowanym (drogi/kolej).

29.20.10.0*

10%

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK