| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych

Środki trwałe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. Środki trwałe odpowiednio pogrupowane zawiera Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT).

WSPÓŁCZYNNIKI PODWYŻSZAJĄCE ODPISY AMORTYZACYJNE W GRUPIE 1

Podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać:

1) dla budynków i budowli używanych w warunkach:

a) pogorszonych — przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2,

b) złych — przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4.

Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

1) dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w następnym punkcie — 10 lat, z wyjątkiem:

a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem,

b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych

– dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata,

2) dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% — 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Środki trwałe uznaje się za:

1) używane, jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub

2) ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla:

1) inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat,

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie z:

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

PKOB 1999

PKWiU

2008

2

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ8)

Grupa ta obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak:

– kompleksowe budowle na terenach przemysłowych,

– rurociągi,

– linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,

– infrastruktura transportu,

– pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa ta nie obejmuje:

– gruntów, sklasyfikowanych w grupie 0,

– zbiorników naziemnych zamkniętych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

– pieców przemysłowych, sklasyfikowanych w podgrupie 45,

– zbiorników wbudowanych lub zainstalowanych wewnątrz budynków oraz urządzeń technicznych związanych z liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, sklasyfikowanych w grupie 6.

Uwagi:

Przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwalezwiązane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Przez obiekty małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, w szczególności:

– kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

– posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

– użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

O zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej podgrupy decyduje jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

Za odrębny obiekt uważa się w zasadzie każdy samodzielny obiekt inżynierii lądowej lub wodnej wraz z fundamentem i konstrukcją nośną.

8) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

4,5%

20

KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH

Podgrupa ta obejmuje:

– kompleksowe budowle przemysłowe (elektrownie, rafinerie itp.), które nie mają formy budynku.

200

BUDOWLE DLA GÓRNICTWA I KOPALNICTWA9)

Rodzaj ten obejmuje:

– budowle dla górnictwa i kopalnictwa, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu, eksploatacji kamieniołomów, żwirowni itp. (np. stacje załadowcze i wyładowcze, wyciągi szybowe, kominy przemysłowe, wieże, szyby wiertnicze itp.),

– budowle na terenach wytwórni gipsu, cementowni, cegielni, wytwórni materiałów budowlanych ceramicznych itp.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101,

– budynków biurowych, sklasyfikowanych w rodzaju 105.

2301

42.99.11.0*

4,5%

9) Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty

20%

201

BUDOWLE NA TERENACH ELEKTROWNI

Rodzaj ten obejmuje:

– budowle na terenach elektrowni wodnych,

– budowle na terenach innych elektrowni wytwarzających energię elektryczną (np. elektrowni opalanych węglem, elektrowni atomowych, elektrowni napędzanych wiatrem),

– budowle na terenach zakładów do przetwarzania paliwa nuklearnego,

– budowle na terenach spalarni odpadów.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– linii elektroenergetycznych przesyłowych, włącznie ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi, sklasyfikowanych w rodzaju 210,

– linii elektroenergetycznych rozdzielczych, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

– zapór wodnych dla innych celów, sklasyfikowanych w rodzaju 224.

2302

42.22.13.0

4,5%

202

BUDOWLE NA TERENACH ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH10)

Rodzaj ten obejmuje:

– budowle na terenach zakładów chemicznych, petrochemii lub rafinerii naftowych, w tym terminale ropy naftowej i ropopochodnych,

– budowle na terenach koksowni, gazowni,

– wieże ekstrakcyjne.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101,

– budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

– zbiorników, silosów i budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104.

2303

42.99.11.0*

4,5%

10) Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne

14%

203

BUDOWLE NA TERENACH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rodzaj ten obejmuje:

– budowle na terenach zakładów przemysłu ciężkiego, takie jak walcownie, odlewnie itp.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101,

– budowli dla górnictwa lub kopalnictwa, sklasyfikowanych w rodzaju 200.

2304

42.99.11.0*

4,5%

21

RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE11)

11) Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych

2,5%

210

RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, PRZESYŁOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu ropy naftowej, innych produktów pochodzących z rafinacji ropy naftowej, gazu lub innych produktów chemicznych oraz stacje pomp,

– rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu wody i ścieków oraz stacje pomp, stacje filtrów lub ujęć wody,

– linie telekomunikacyjne (nadziemne, podziemne lub podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci radiowe, telewizyjne lub kablowe, stacje przekaźnikowe, radary, maszty, wieże i słupy telekomunikacyjne oraz infrastrukturę radiokomunikacyjną,

– linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne lub podziemne,

– słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) i rozdzielcze.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

– sieci telekomunikacyjnych na terenach miejskich, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

– rozdzielczych sieci wodociągowych, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

– sieci gazowych rozdzielczych na terenach miejskich, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

– linii elektroenergetycznych rozdzielczych łącznie z instalacjami pomocniczymi, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

– instalacji oświetleniowych dróg i ulic, sklasyfikowanych w rodzaju 220,

– kanałów irygacyjnych i akweduktów, sklasyfikowanych w rodzajach 225 i 226.

2211

2212

2213

2214

42.21.11.0

42.21.13.0*

42.22.11.0

4,5%

211

RUROCIĄGI SIECI ROZDZIELCZEJ ORAZ LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, ROZDZIELCZE12)

Rodzaj ten obejmuje:

– rurociągi sieci rozdzielczej gazu naziemne i podziemne,

– rurociągi sieci rozdzielczej zimnej i gorącej wody, pary i sprężonego powietrza,

– studnie, fontanny, hydranty, wieże ciśnień,

– rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej i kolektory oraz oczyszczalnie wód i ścieków,

– rozdzielcze linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (nadziemne lub podziemne) i instalacje pomocnicze (stacje i podstacje transformatorowe, słupy telegraficzne itp.) oraz lokalne sieci telewizji kablowej i związane z nimi anteny zbiorcze,

– przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych,

– trolejbusową sieć trakcyjną.

Rodzaj nie obejmuje:

– kanałów irygacyjnych, sklasyfikowanych w rodzajach 225 i 226.

2221

2222

2223

2224

42.21.12.0

42.21.13.0*

42.22.12.0

4,5%

12) Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych

10%

22

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

220

AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE

Rodzaj ten obejmuje:

– autostrady i drogi ekspresowe międzymiastowe, włączając skrzyżowania i węzły wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji oraz skarpy i nasypy, rowy, konstrukcje oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi,

– ulice i drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, włączając skrzyżowania, węzły komunikacyjne i parkingi, np.: drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, drogi i strefy dla pieszych, wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, konstrukcje oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków stacji obsługi umieszczonych wzdłuż autostrad, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

– mostów, wiaduktów, estakad oraz tuneli i przejść nadziemnych i podziemnych, sklasyfikowanych w rodzaju 223.

2111

2112

42.11.10.0*

4,5%

221

DROGI SZYNOWE, DROGI KOLEI NAPOWIETRZNYCH LUB PODWIESZANYCH13)

Rodzaj ten obejmuje:

– drogi szynowe kolejowe, bocznice,

– budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego: stacje, stacje postojowe, stacje rozrządowe itp.,

– urządzenia i instalacje do sterowania ruchem kolejowym: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe itp.,

– drogi szynowe na obszarach miejskich: metro, sieć miejska (linie tramwajowe), włącznie z tymi na wydzielonej trasie,

– drogi kolei napowietrznych i podwieszanych,

– drogi kolei linowo-terenowych,

– budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu: stacje, stacje postojowe, zajezdnie itp.,

– urządzenia i instalacje do sterowania ruchem: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, bezpieczeństwa, przeciwpożarowe itp.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków dworców kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

– sieci trakcyjnej trolejbusowej, sklasyfikowanej w rodzaju 211,

– mostów i tuneli kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 223.

2121

2122

42.12.10.0

4,5%

13) Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów

10%

222

DROGI LOTNISKOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– pasy startowe, w tym drogi startowe o nawierzchni sztucznej,

– pasy dróg kołowania, w tym drogi kołowania o nawierzchni sztucznej,

– nasypy, rowy odwadniające, instalacje sygnalizacji świetlnej, systemy oświetlenia nawigacyjnego oraz systemy awaryjnego zasilania,

– place postoju samolotów.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków lotniskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102.

2130

42.11.10.0*

4,5%

223

MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY, TUNELE, PRZEJŚCIA NADZIEMNE I PODZIEMNE

Rodzaj ten obejmuje:

– mosty drogowe i kolejowe z wszelkiego rodzaju materiałów (metalowe, betonowe itp.), estakady, mosty ruchome, wiadukty, mosty na drogach wiejskich i leśnych, mosty dla pieszych, kładki, mostki, włączając konstrukcję dróg na tych obiektach, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju,

– budowle podziemne przeznaczone do ruchu drogowego, kolejowego i pieszego, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju.

2141

2142

42.11.10.0*

42.13.10.0

4,5%

224

BUDOWLE WODNE, Z WYŁĄCZENIEM MELIORACJI WODNYCH14)

Rodzaj ten obejmuje:

– budowle portowe – morskie, rzeczne i na jeziorach (nabrzeża, doki, baseny portowe, falochrony, mola, tamy (groble) portowe, pomosty itp.),

– kanały żeglowne,

– budowle rzeczne i na jeziorach (śluzy, mosty i tunele kanałowe), nabrzeża, uregulowane brzegi rzek i dróg wodnych,

– porty wojskowe,

– stocznie, pochylnie i slipy stoczniowe,

– budowle piętrzące – zapory wodne, podobne budowle do zatrzymywania wody,

– wały, groble,

– jazy, stopnie wodne, budowle zabezpieczające brzegi,

– pozostałe budowle wodne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków latarni morskich, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

– akweduktów będących zabytkami, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

– budowli elektrowni wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 201,

– portowych terminali ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

– wodociągów, sklasyfikowanych w rodzaju 210 lub 211,

– portów jachtowych, sklasyfikowanych w rodzaju 290.

2151

2152

42.91.10.0

4,5%

14) Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli

2,5%

225

MELIORACJE WODNE PODSTAWOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,

– stopnie wodne, zbiorniki wodne,

– kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

– rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m,

– budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,

– stacje pomp, z wyłączeniem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych.

Uwaga:

Powyższe podstawowe melioracje wodne mieszczą się w niniejszym rodzaju, jeżeli służą regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn.zm.).

2153*

42.99.19.0*

2,5%

226

MELIORACJE WODNE SZCZEGÓŁOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

– drenowania,

– rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,

– stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,

– ziemne stawy rybne,

– groble na obszarach nawadnianych,

– systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych.

Uwaga:

Powyższe szczegółowe melioracje wodne mieszczą się w niniejszym rodzaju, jeżeli służą regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

2153*

42.99.19.0*

2,5%

29

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

290

BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE15)

Rodzaj ten obejmuje:

– budowle na terenach wesołych miasteczek, parków wypoczynkowych,

– inne obiekty na wolnym powietrzu, np. trasy i szlaki narciarskie, wyciągi orczykowe, krzesełkowe i kabinowe, zainstalowane na stałe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, bobslejowe, pola golfowe, lotniska sportowe,

– budowle na terenach ośrodków jazdy konnej,

– budowle na terenach przystani jachtowych,

– obiekty będące wyposażeniem plaż, bazy sportów wodnych itp.,

– urządzenia pól namiotowych,

– obiekty ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków stacji kolejek linowych i wyciągów krzesełkowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

– budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

– zadaszonych trybun z miejscami do siedzenia przeznaczonych do oglądania sportów na świeżym powietrzu oraz hal sportowych, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

– schronisk górskich, sklasyfikowanych w rodzaju 109.

2411

2412

42.99.12.0

2,5%

15) Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

2,5%

291

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rodzaj ten obejmuje:

– obiekty inżynierii wojskowej, np. forty, blokhauzy, bunkry, strzelnice (poligony), wojskowe centra doświadczalne itp.,

– nieużytkowane obiekty byłych terenów przemysłowych lub miejskich,

– obiekty będące wyposażeniem wysypisk śmieci i miejsc składowania odpadów,

– wieże przeciwpożarowe16), łącznie z wyposażeniem,

– tablice reklamowe na słupach połączone na stałe z gruntem,

– pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków wojskowych portów lotniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

– budynków koszar, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

– budowli portów wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 224,

– tablic reklamowych ustawionych na powierzchni gruntu (tzn. niepołączonych na stałe z gruntem), sklasyfikowanych w rodzaju 806.

2420

42.99.19.0

4,5%

16) Wieże przeciwpożarowe

2,5%

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK