| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych

Środki trwałe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. Środki trwałe odpowiednio pogrupowane zawiera Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT).

WSPÓŁCZYNNIKI PODWYŻSZAJĄCE ODPISY AMORTYZACYJNE W GRUPIE 2

Ewidencja księgowa posezonowej obniżki cen

Podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać:

1) dla budynków i budowli używanych w warunkach:

a) pogorszonych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2,

b) złych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4.

Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

1)dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w kolejnym punkcie – 10 lat, z wyjątkiem:

a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem,

b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych

– dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata,

2) dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% – 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie
z PKWiU

2008

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

3

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Grupa ta obejmuje:

– kotły grzejne i parowe,

– maszyny napędowe pierwotne niezespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem,

– maszyny elektryczne wirujące,

– zespoły prądotwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Uwagi:

Za odrębny obiekt w grupie 3 uważa się każdy oddzielny kocioł, turbinę, prądnicę prądu stałego, maszynę parową tłokową, koło wodne, silnik, prądnicę synchroniczną, kompensator wirujący, układ napędowy elektryczny skojarzony, turbozespół, zespół prądotwórczy, zespół wiatrowo-elektryczny i przetwornicę. W skład poszczególnego obiektu wchodzą także: fundamenty, podpory, konstrukcje wsporcze, ogrodzenia oraz przynależne elementy wyposażenia.

Maszyny współpracujące ze sobą, powiązane konstrukcyjnie w zestaw technologiczny np. w formie agregatu, stanowią jeden obiekt.

Samodzielnym obiektem nie jest maszyna wbudowana konstrukcyjnie w inne maszyny, urządzenia lub aparaty, jak np. silniki elektryczne powiązane konstrukcyjnie z obrabiarkami, pompami, sprężarkami, agregatami, pojazdami silnikowymi itp.

31

KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE

310

KOTŁY GRZEWCZE

Rodzaj ten obejmuje:

– kotły grzewcze na takie paliwa, jak: gaz, węgiel, drewno, miał, pelet, ekogroszek, brykiety.

25.21.12.0*

7%

313

KOTŁY PAROWE

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia do wytwarzania pary, przy wykorzystaniu spalania (w przeciwieństwie do wytwornicy pary).

Kotły parowe dzielą się ze względu na obieg wodno-parowy na kotły obiegowe i przepływowe, a ze względu na rodzaj paleniska na kotły z paleniskiem rusztowym, ze złożem fluidalnym (fluidyzacyjnym), pyłowe i kotły odzyskowe lub odzysknicowe (utylizacyjne).

25.30.1*

7%

32

TURBINY I INNE MASZYNY NAPĘDOWE

320

TURBINY PAROWE

Rodzaj ten obejmuje:

– turbiny, w których czynnikiem obiegowym jest para wodna.

Turbina jest to silnik (maszyna cieplna) wykorzystujący energię cieplną pary wodnej, wytworzonej zwykle w kotle parowym lub wytwornicy pary, do wytworzenia energii mechanicznej, odprowadzanej wałem do innej maszyny, np. generatora elektrycznego.

28.11.21.0*

7%

321

TURBINY WODNE

Rodzaj ten obejmuje:

– turbiny hydrauliczne (silniki wodne) przetwarzające energię mechaniczną wody na ruch obrotowy za pomocą wirnika z łopatkami. Podstawowe elementy turbin to: wirnik z wałem turbiny, aparat kierowniczy, łożyska nośne i prowadzące, korpus turbiny i rura ssąca (nie zawsze występuje).

28.11.22.0*

7%

322

MASZYNY PAROWE TŁOKOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki, w których energia pary, najczęściej wodnej, przekształca się w energię mechaniczną powstałą w wyniku przemieszczania tłoka poruszającego się we wnętrzu cylindra pod wpływem różnicy ciśnienia pary wychodzącej z kotła i ciśnienia atmosferycznego, ewentualnie niższego ciśnienia kondensatora.

28.11.21.0*

7%

323

SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO LEKKIE

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki spalinowe z zapłonem iskrowym (silniki niskoprężne), w układzie dwu- i czterosuwowym (silniki cieplne spalinowe o spalaniu wewnętrznym), w których spalanie ładunku zainicjowane jest iskrą powstającą pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. Paliwem spalanym w silniku iskrowym musi być paliwo intensywnie parujące w układzie zasilania silnika w paliwo lub w cylindrze silnika. Stosowanymi paliwami są benzyna, gaz płynny, sprężony gaz ziemny, metanol, alkohol etylowy (jako samodzielne paliwo lub jako dodatek do benzyn).

28.11.11.0*

28.11.12.0*

29.10.11.0*

29.10.12.0*

30.30.1*

30.91.3*

14%

324

SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO CIĘŻKIE

Rodzaj ten obejmuje silniki spalinowe w układzie dwu- i czterosuwowym:

– o zapłonie samoczynnym (silniki wysokoprężne lub silniki Diesla), które są silnikami cieplnymi spalinowymi tłokowymi o spalaniu wewnętrznym, w których ciśnienie maksymalne czynnika jest znacznie większe, niż w silnikach niskoprężnych, a do zapłonu paliwa nie jest wymagane żadne zewnętrzne źródło energii, ma miejsce zapłon samoczynny; paliwem jest olej napędowy,

– o zapłonie żarowym, wykorzystujące do zapłonu wysokie ciśnienie i „żarzącą” się świecę; silniki te pracują na wysokooktanowym paliwie.

28.11.11.0*

28.11.12.0*

28.11.13.0*

29.10.12.0*

29.10.13.0

30.30.1*

30.91.3*

14%

325

SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO GAZOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki spalinowe w układzie dwu- i czterosuwowym (silniki cieplne spalinowe o spalaniu wewnętrznym), w których paliwem jest gaz: płynny propan, gaz ziemny, gaz generatorowy, gaz wielkopiecowy, gaz wysypiskowy, biogaz i inne gazy.

28.11.11.0*

28.11.12.0*

28.11.13.0*

29.10.11.0*

29.10.12.0*

30.30.1*

30.91.3*

14%

326

SILNIKI WIATROWE

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika, wykorzystywaną do napędu różnego rodzaju maszyn i urządzeń.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– silników wiatrowych sprzężonych na stałe z prądnicami elektrycznymi, czyli tzw. zespołów wiatrowo-elektrycznych, sklasyfikowanych w rodzaju 346.

28.12.12.0*

14%

327

KOŁA WODNE

Rodzaj ten obejmuje:

– koła mające na obwodzie łopatki lub przegrody, poruszane siłą naporu wody. Najczęściej wykorzystywane do napędu młynów wodnych i narzędzi stosowanych np. w tartakach lub kuźniach.

28.11.22.0*

7%

328

SILNIKI NAPĘDZANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki przetwarzające energię sprzężonego powietrza na ruch obrotowy lub ruch postępowy.

28.12.12.0*

7%

33

MASZYNY ELEKTRYCZNE WIRUJĄCE

Podgrupa ta nie obejmuje:

– urządzeń (silników, prądnic) stanowiących element wyposażenia innych obiektów.

330

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki elektryczne zasilane prądem stałym służące do zamiany energii elektrycznej na energię mechaniczną.

27.11.10.0*

27.11.21.0*

7%

331

PRĄDNICE PRĄDU STAŁEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– prądnice przetwarzające energię mechaniczną ruchu obrotowego na energię elektryczną prądu stałego.

27.11.10.0*

7%

332

SILNIKI ELEKTRYCZNE ASYNCHRONICZNE, KLATKOWE, 50 HZ

27.11.10.0*

27.11.2*

7%

333

SILNIKI ELEKTRYCZNE ASYNCHRONICZNE, PIERŚCIENIOWE, 50 HZ

27.11.10.0*

27.11.2*

7%

334

SILNIKI ELEKTRYCZNE SYNCHRONICZNE 50 HZ

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki elektryczne prądu przemiennego, w których prędkość wirowania wirnika jest równa prędkości wirowania pola magnetycznego wytworzonego przez nieruchome uzwojenia stojana.

27.11.2*

7%

335

PRĄDNICE SYNCHRONICZNE 50 HZ

27.11.26.0

7%

336

SILNIKI PRĄDU PRZEMIENNEGO PRACUJĄCE PRZY INNYCH CZĘSTOTLIWOŚCIACH

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki prądu elektrycznego, którego wartość natężenia zmienia się w czasie w dowolny sposób (prąd okresowo zmienny i prąd nieokresowy).

27.11.2*

7%

337

SILNIKI KOMUTATOROWE PRĄDU PRZEMIENNEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki komutatorowe zwane także szczotkowymi, mające wirnik z uzwojeniami, do których prąd doprowadzany jest przez komutator, po którym ślizgają się szczotki węglowe.

27.11.22.0*

27.11.23.0*

27.11.24.0*

27.11.25.0*

7%

338

KOMPENSATORY SYNCHRONICZNE

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki synchroniczne lub generatory synchroniczne pracujące bez obciążenia (na biegu jałowym), których zadaniem jest kompensacja mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Regulacja współczynnika mocy odbywa się przez zmianę prądu wzbudzenia.

27.11.10.0*

27.11.2*

7%

339

UKŁADY NAPĘDOWE ELEKTRYCZNE SKOJARZONE ORAZ SILNIKI LINIOWE

27.11.10.0*

27.11.2*

27.11.3*

7%

34

TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE

Wyrażenie „zespoły prądotwórcze” dotyczy zespołu złożonego z generatora elektrycznego i jakiegokolwiek silnika napędzającego, innego niż silnik elektryczny (np. turbiny hydrauliczne, turbiny parowe, silniki wiatrowe, silniki spalinowe, tłokowe silniki parowe).

340

TURBOZESPOŁY PAROWE

Rodzaj ten obejmuje turbiny parowe i turbogeneratory.

Turbogenerator – generator synchroniczny prądu elektrycznego przeznaczony do pracy z turbiną parową lub gazową.

27.11.32.0*

7%

341

TURBOZESPOŁY WODNE

Rodzaj ten obejmuje:

– całość urządzenia służącego do przemiany energii wody w energię elektryczną. Najczęściej turbozespoły składają się z dwóch zasadniczych maszyn turbiny wodnej i bezpośrednio sprzęgniętej z nią prądnicy (generatora).

27.11.32.0*

7%

342

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI PAROWYMI TŁOKOWYMI

Rodzaj ten obejmuje:

– agregaty lub zespoły prądotwórcze przenośne i stacjonarne prądu stałego o napięciu => 1000 V.

27.11.3*

7%

343

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO17)LEKKIE

Rodzaj ten obejmuje:

– agregaty lub zespoły prądotwórcze prądu stałego o napięciu => 1000 V.

27.11.3*

7%

17) Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie

14%

344

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO CIĘŻKIE

Rodzaj ten obejmuje:

– agregaty lub zespoły prądotwórcze prądu zmiennego o napięciu > 1000 V.

27.11.3*

14%

345

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO GAZOWE

27.11.32.0*

7%

346

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE WIATROWE

27.11.32.0*

28.11.24.0

7%

347

PRZETWORNICE PRĄDU

Rodzaj ten obejmuje:

– przetwornice służące do przekształcania rodzaju prądu (z prądu przemiennego na stały lub na odwrót) lub do zmiany niektórych parametrów prądu, takich jak: napięcie, częstotliwość lub faza prądu przemiennego.

27.11.32.0*

7%

348

POZOSTAŁE TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

27.11*

7%

349

REAKTORY JĄDROWE

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia, w których przeprowadza się z kontrolowaną szybkością reakcję rozszczepienia jąder atomowych.

25.30.21.0

14%

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK