| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Ewidencja księgowa prokury

Ewidencja księgowa prokury

Prokurenci mogą otrzymywać wynagrodzenia na podstawie samych tylko pisemnych oświadczeń o powołaniach ich na prokurentów przez spółki handlowe, co nie przeszkadza podejmowaniu lub pozostawaniu przez nich w innych stosunkach umownych z przedsiębiorcami handlowymi; prokurenci mogą dodatkowo być pracownikami spółek handlowych na umowach o pracę albo osobami wykonującymi pracę na podstawie umów - zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych.

Podróże służbowe prokurentów - ewidencja księgowa

Ewidencja przez spółki handlowe rozliczenia zaliczek pobranych  przez prokurentów na delegacje służbowe – podstawę rozliczenia stanowią faktury VAT: kwota brutto Ma 234; kwota netto Wn 463 „Podróże służbowe”; naliczony VAT: Wn 221 lub Wn 222; jeżeli cała sprzedaż przedsiębiorstwa jest zwolniona z VAT lub rozliczenie następuje na podstawie wadliwie sporządzonej faktury lub z innych przyczyn, podatek naliczony nie może być rozliczony z należnym: Ma 234, Wn 463 w kwocie brutto.

           

Jeżeli delegacja służbowa obciąża koszty budowy środków trwałych, podlega odpisaniu na konto 083. O ile podatek naliczony nie może być rozliczony z należnym, zapis na koncie 083 następuje w kwocie brutto.

           

Spółkom handlowym  nie przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku VAT lub prawo do zwrotu podatku naliczonego od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem przypadków, gdy nabycie gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów realizowane jest przez podatników świadczących usługi przewozu osób  zgodnie z art. 88 ustawy o VAT.

           

Zasady rozliczania wydatków  przez spółki handlowe na podróże służbowe  prokurentów regulują dwa przepisy.

           

1. Krajowe podróże służbowe: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).

           

2. Zagraniczne podróże służbowe: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

           

Ogólne warunki rozliczania  przez spółki handlowe delegacji zagranicznych  prokurentów można scharakteryzować następująco:

1) prokurent odbywający podróż służbową otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju; na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej za jego zgodą,

2) rozliczenia kosztów podróży służbowej prokurenta należy dokonać w walucie otrzymanej zaliczki (np. w zł) albo w walucie wymienialnej, w terminie 14 dni od zakończenia podróży,

3) do rozliczenia prokurenta należy załączyć dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami.

           

Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, prokurent obowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

  

Ponieważ wyżej wymienione rozporządzenie nie precyzuje, wg jakiego kursu walut ma nastąpić rozliczenie zaliczki, zdaniem autora zagadnienie to powinno być uregulowane w polityce rachunkowości. Dla ustalenia kosztów podróży zagranicznej prokurenta można zastosować kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej (poniesienia kosztu) zgodnie z zasadą opisaną w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., a także art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.

Spółki handlowe podwyższają lub obniżają zarachowane koszty delegacji zagranicznych prokurentów o różnice kursowe wynikające z wykorzystania kursu średniego lub kursu faktycznie zastosowanego walut z dnia ich zakupu. Jeżeli ma miejsce częściowy zwrot zaliczki – rozliczenie prokurenta może nastąpić po faktycznie zastosowanym kursie waluty z dnia rozliczenia zaliczki (np. wg kursu kupna waluty z tego dnia ustalonego przez bank, z którego usług korzysta podmiot), a ewentualne różnice kursowe w stosunku do kursu faktycznego zastosowanego z dnia zakupu waluty na zaliczkę (np. Kursu sprzedaży z tego dnia ustalonego przez bank, z którego usług korzysta podmiot) zwiększają lub zmniejszają koszty finansowe pracodawcy.

A zatem:

– środki pieniężne pobrane z banku na wypłatę zaliczki dla prokurenta należy wyceniać według kursu faktycznie zastosowanego, np. Może nim być kurs sprzedaży danej waluty obcej banku, z którego usług korzysta przedsiębiorstwo; jeżeli walutę pobrano z własnego rachunku dewizowego, będzie to kurs średni stosowany do ewidencji rozchodu walut z tego rachunku (patrz wyjaśnienia do konta 135);

– rozliczenie kosztów delegacji prokurenta następuje według kursu średniego dla danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień poprzedzający rozliczenie delegacji przez pracownika;

– środki pieniężne zwrócone przez prokurenta z niewykorzystanej zaliczki można wycenić wg kursu faktycznie zastosowanego do wyceny zaliczki lub wg kursu faktycznie zastosowanego ustalonego na poziomie kursu zakupu danej waluty obcej banku, z którego usług korzysta przedsiębiorstwo z dnia przekazania waluty.

           

Różnice kursowe winny być odnoszone  na konto 280, a stamtąd na koszty lub przychody z operacji finansowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 234 powinna zapewnić ustalenie sum należności lub zobowiązań w odniesieniu do każdego prokurenta.

Konto 234 może mieć równocześnie dwa salda końcowe: Dt – oznaczające należności od prokurentów z tytułu sum pobranych do rozliczenia (w bilansie ujęte w grupie „Inne należności”– pozycja B.II.2c aktywów) i Ct – oznaczające zobowiązania wobec prokurentów, np. z tytułu kosztów podróży służbowych (w bilansie wykazywane w pozycji „Inne zobowiązania krótkoterminowe” grupa B.III.2 i pasywów).

           

Typowe zapisy strony Wn konta 234 „Inne rozrachunki z prokurentami” to:

1.  Treść operacji: Wypłata sum do rozliczenia i spłata zobowiązań wobec prokurentów; konto przeciwstawne: Ma 100

2.   Treść operacji: Sprzedaż prokurentom składników aktywów firmy, w tym wyrobów gotowych, na podstawie faktury VAT:

a) wartość w cenie netto, konto przeciwstawne:   Ma Zespół 7

b) należny VAT, konto przeciwstawne: Ma  221

3.   Treść operacji: Sprzedaż usług własnych na rzecz prokurentów na podstawie faktury VAT:

a) w cenie netto,  konto przeciwstawne: Ma Zespół 7 lub  konto przeciwstawne: Ma 852

b) należny VAT, konto przeciwstawne:  Ma 221

4.   Treść operacji: Odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych,  konto przeciwstawne: Ma  762

5.   Treść operacji: Faktury obce za usługi o charakterze bytowym do wysokości opłaty obciążającej pracownika:

a) w wysokości kosztów,  konto przeciwstawne: Ma 302

b) należny VAT,  konto przeciwstawne:  Ma 221

6.   Treść operacji: Dodatnie różnice kursowe ustalone przy rozliczaniu zaliczek w walutach obcych i wycenie kosztów podróży służbowych,  konto przeciwstawne: Ma 280 lub  Ma 083

7.   Treść operacji: Dodatnie różnice kursowe ustalone na moment bilansowy.  Ma 280 lub  Ma 083

8.   Treść operacji: Obciążenia prokurentów za powierzone im do rozliczenia składniki aktywów (znaczki pocztowe, skarbowe, bilety itp.), konto przeciwstawne: Ma Zespół 1

           

Typowe zapisy strony Ma konta 234 „Inne rozrachunki z prokurentami” to:

1.   Treść operacji: Rozliczenie zaliczki lub wydatki wyłożone w imieniu przedsiębiorstwa dotyczące:

a) podróży służbowych obciążających koszty przedsiębiorstwa,  Konto przeciwstawne: Wn 463 lub Wn 083

b) zakupu składników aktywów lub usług, Konto przeciwstawne: Wn 301 lub Wn 302 lub Wn 303 lub Wn 304

c) podatku VAT naliczonego w kosztach delegacji służbowych podlegającego rozliczeniu,  Konto przeciwstawne: Wn 221 lub Wn 222

d) podatku VAT niepodlegającego rozliczeniu z podatkiem należnym przy rozliczaniu delegacji służbowych, Konto przeciwstawne: Wn 463 lub Wn 083

2.   Treść operacji: Wpłaty niewykorzystanych sum zaliczek do kasy,  Konto przeciwstawne: Wn 100

3.   Treść operacji: Wpływ należności:

a) wpłaconych gotówką,  Konto przeciwstawne:Wn 100

b) potrącanych w liście wynagrodzeń,   Konto przeciwstawne: Wn 231

4.   Treść operacji: Odpisanie bezspornych należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych,  Konto przeciwstawne: Wn 761

5.   Treść operacji: Ujemne różnice kursowe ustalone przy rozliczaniu zaliczek w walutach obcych i wycenie kosztów podróży służbowych,  Konto przeciwstawne: Wn  280 lub Wn 083

6.   Treść operacji: Faktury korygujące (np. udzielone ex post bonifikaty) za sprzedane pracownikom wyroby, materiały, usługi,  Konto przeciwstawne: Wn Zespół 7, Wn 221,

7.   Treść operacji: Ujemne różnice kursowe ustalone na moment bilansowy,  Konto przeciwstawne: Wn 280 lub Wn 083

8.   Treść operacji: Zarachowanie zobowiązań wobec prokurentów z tytułu:

a) ekwiwalentów za zużycie własnych materiałów, sprzętu, narzędzi,  Konto przeciwstawne:Wn 469

b) ekwiwalentów za zużytą odzież, obuwie robocze i ochronne, pranie odzieży,  Konto przeciwstawne: Konto przeciwstawne: Wn 432

c) odszkodowań,  Konto przeciwstawne: Wn 761

d) wypłat za zastosowanie projektów racjonalizatorskich,  Konto przeciwstawne: Wn 469

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK