| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Ewidencja księgowa prokury

Ewidencja księgowa prokury

Prokurenci mogą otrzymywać wynagrodzenia na podstawie samych tylko pisemnych oświadczeń o powołaniach ich na prokurentów przez spółki handlowe, co nie przeszkadza podejmowaniu lub pozostawaniu przez nich w innych stosunkach umownych z przedsiębiorcami handlowymi; prokurenci mogą dodatkowo być pracownikami spółek handlowych na umowach o pracę albo osobami wykonującymi pracę na podstawie umów - zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych.

Podróże służbowe prokurentów - ewidencja księgowa

Ewidencja przez spółki handlowe rozliczenia zaliczek pobranych  przez prokurentów na delegacje służbowe – podstawę rozliczenia stanowią faktury VAT: kwota brutto Ma 234; kwota netto Wn 463 „Podróże służbowe”; naliczony VAT: Wn 221 lub Wn 222; jeżeli cała sprzedaż przedsiębiorstwa jest zwolniona z VAT lub rozliczenie następuje na podstawie wadliwie sporządzonej faktury lub z innych przyczyn, podatek naliczony nie może być rozliczony z należnym: Ma 234, Wn 463 w kwocie brutto.

           

Jeżeli delegacja służbowa obciąża koszty budowy środków trwałych, podlega odpisaniu na konto 083. O ile podatek naliczony nie może być rozliczony z należnym, zapis na koncie 083 następuje w kwocie brutto.

           

Spółkom handlowym  nie przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku VAT lub prawo do zwrotu podatku naliczonego od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem przypadków, gdy nabycie gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów realizowane jest przez podatników świadczących usługi przewozu osób  zgodnie z art. 88 ustawy o VAT.

           

Zasady rozliczania wydatków  przez spółki handlowe na podróże służbowe  prokurentów regulują dwa przepisy.

           

1. Krajowe podróże służbowe: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).

           

2. Zagraniczne podróże służbowe: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

           

Ogólne warunki rozliczania  przez spółki handlowe delegacji zagranicznych  prokurentów można scharakteryzować następująco:

1) prokurent odbywający podróż służbową otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju; na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej za jego zgodą,

2) rozliczenia kosztów podróży służbowej prokurenta należy dokonać w walucie otrzymanej zaliczki (np. w zł) albo w walucie wymienialnej, w terminie 14 dni od zakończenia podróży,

3) do rozliczenia prokurenta należy załączyć dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami.

           

Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, prokurent obowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

  

Ponieważ wyżej wymienione rozporządzenie nie precyzuje, wg jakiego kursu walut ma nastąpić rozliczenie zaliczki, zdaniem autora zagadnienie to powinno być uregulowane w polityce rachunkowości. Dla ustalenia kosztów podróży zagranicznej prokurenta można zastosować kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej (poniesienia kosztu) zgodnie z zasadą opisaną w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., a także art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.

Spółki handlowe podwyższają lub obniżają zarachowane koszty delegacji zagranicznych prokurentów o różnice kursowe wynikające z wykorzystania kursu średniego lub kursu faktycznie zastosowanego walut z dnia ich zakupu. Jeżeli ma miejsce częściowy zwrot zaliczki – rozliczenie prokurenta może nastąpić po faktycznie zastosowanym kursie waluty z dnia rozliczenia zaliczki (np. wg kursu kupna waluty z tego dnia ustalonego przez bank, z którego usług korzysta podmiot), a ewentualne różnice kursowe w stosunku do kursu faktycznego zastosowanego z dnia zakupu waluty na zaliczkę (np. Kursu sprzedaży z tego dnia ustalonego przez bank, z którego usług korzysta podmiot) zwiększają lub zmniejszają koszty finansowe pracodawcy.

A zatem:

– środki pieniężne pobrane z banku na wypłatę zaliczki dla prokurenta należy wyceniać według kursu faktycznie zastosowanego, np. Może nim być kurs sprzedaży danej waluty obcej banku, z którego usług korzysta przedsiębiorstwo; jeżeli walutę pobrano z własnego rachunku dewizowego, będzie to kurs średni stosowany do ewidencji rozchodu walut z tego rachunku (patrz wyjaśnienia do konta 135);

– rozliczenie kosztów delegacji prokurenta następuje według kursu średniego dla danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień poprzedzający rozliczenie delegacji przez pracownika;

– środki pieniężne zwrócone przez prokurenta z niewykorzystanej zaliczki można wycenić wg kursu faktycznie zastosowanego do wyceny zaliczki lub wg kursu faktycznie zastosowanego ustalonego na poziomie kursu zakupu danej waluty obcej banku, z którego usług korzysta przedsiębiorstwo z dnia przekazania waluty.

           

Różnice kursowe winny być odnoszone  na konto 280, a stamtąd na koszty lub przychody z operacji finansowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 234 powinna zapewnić ustalenie sum należności lub zobowiązań w odniesieniu do każdego prokurenta.

Konto 234 może mieć równocześnie dwa salda końcowe: Dt – oznaczające należności od prokurentów z tytułu sum pobranych do rozliczenia (w bilansie ujęte w grupie „Inne należności”– pozycja B.II.2c aktywów) i Ct – oznaczające zobowiązania wobec prokurentów, np. z tytułu kosztów podróży służbowych (w bilansie wykazywane w pozycji „Inne zobowiązania krótkoterminowe” grupa B.III.2 i pasywów).

           

Typowe zapisy strony Wn konta 234 „Inne rozrachunki z prokurentami” to:

1.  Treść operacji: Wypłata sum do rozliczenia i spłata zobowiązań wobec prokurentów; konto przeciwstawne: Ma 100

2.   Treść operacji: Sprzedaż prokurentom składników aktywów firmy, w tym wyrobów gotowych, na podstawie faktury VAT:

a) wartość w cenie netto, konto przeciwstawne:   Ma Zespół 7

b) należny VAT, konto przeciwstawne: Ma  221

3.   Treść operacji: Sprzedaż usług własnych na rzecz prokurentów na podstawie faktury VAT:

a) w cenie netto,  konto przeciwstawne: Ma Zespół 7 lub  konto przeciwstawne: Ma 852

b) należny VAT, konto przeciwstawne:  Ma 221

4.   Treść operacji: Odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych,  konto przeciwstawne: Ma  762

5.   Treść operacji: Faktury obce za usługi o charakterze bytowym do wysokości opłaty obciążającej pracownika:

a) w wysokości kosztów,  konto przeciwstawne: Ma 302

b) należny VAT,  konto przeciwstawne:  Ma 221

6.   Treść operacji: Dodatnie różnice kursowe ustalone przy rozliczaniu zaliczek w walutach obcych i wycenie kosztów podróży służbowych,  konto przeciwstawne: Ma 280 lub  Ma 083

7.   Treść operacji: Dodatnie różnice kursowe ustalone na moment bilansowy.  Ma 280 lub  Ma 083

8.   Treść operacji: Obciążenia prokurentów za powierzone im do rozliczenia składniki aktywów (znaczki pocztowe, skarbowe, bilety itp.), konto przeciwstawne: Ma Zespół 1

           

Typowe zapisy strony Ma konta 234 „Inne rozrachunki z prokurentami” to:

1.   Treść operacji: Rozliczenie zaliczki lub wydatki wyłożone w imieniu przedsiębiorstwa dotyczące:

a) podróży służbowych obciążających koszty przedsiębiorstwa,  Konto przeciwstawne: Wn 463 lub Wn 083

b) zakupu składników aktywów lub usług, Konto przeciwstawne: Wn 301 lub Wn 302 lub Wn 303 lub Wn 304

c) podatku VAT naliczonego w kosztach delegacji służbowych podlegającego rozliczeniu,  Konto przeciwstawne: Wn 221 lub Wn 222

d) podatku VAT niepodlegającego rozliczeniu z podatkiem należnym przy rozliczaniu delegacji służbowych, Konto przeciwstawne: Wn 463 lub Wn 083

2.   Treść operacji: Wpłaty niewykorzystanych sum zaliczek do kasy,  Konto przeciwstawne: Wn 100

3.   Treść operacji: Wpływ należności:

a) wpłaconych gotówką,  Konto przeciwstawne:Wn 100

b) potrącanych w liście wynagrodzeń,   Konto przeciwstawne: Wn 231

4.   Treść operacji: Odpisanie bezspornych należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych,  Konto przeciwstawne: Wn 761

5.   Treść operacji: Ujemne różnice kursowe ustalone przy rozliczaniu zaliczek w walutach obcych i wycenie kosztów podróży służbowych,  Konto przeciwstawne: Wn  280 lub Wn 083

6.   Treść operacji: Faktury korygujące (np. udzielone ex post bonifikaty) za sprzedane pracownikom wyroby, materiały, usługi,  Konto przeciwstawne: Wn Zespół 7, Wn 221,

7.   Treść operacji: Ujemne różnice kursowe ustalone na moment bilansowy,  Konto przeciwstawne: Wn 280 lub Wn 083

8.   Treść operacji: Zarachowanie zobowiązań wobec prokurentów z tytułu:

a) ekwiwalentów za zużycie własnych materiałów, sprzętu, narzędzi,  Konto przeciwstawne:Wn 469

b) ekwiwalentów za zużytą odzież, obuwie robocze i ochronne, pranie odzieży,  Konto przeciwstawne: Konto przeciwstawne: Wn 432

c) odszkodowań,  Konto przeciwstawne: Wn 761

d) wypłat za zastosowanie projektów racjonalizatorskich,  Konto przeciwstawne: Wn 469

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK