| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Jak skompensować rozrachunki w walucie obcej

Jak skompensować rozrachunki w walucie obcej

Spółka z o.o. dokonuje sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów zagranicznych. W kwietniu 2007 r. od jednego ze swoich dotychczasowych odbiorców spółka zakupiła komponenty do produkowanych towarów. Pomiędzy kontrahentami dokonano uzgodnienia o przeprowadzeniu kompensaty powstałego zobowiązania z istniejącą należnością z tytułu dokonanej dostawy. Pozostałą po dokonaniu kompensaty kwotę należności kontrahent przekazał na rachunek bankowy spółki.
Czy powstałe różnice kursowe będą uznawane dla celów podatkowych? Proszę o przedstawienie przykładowego księgowania kompensaty rozrachunków wyrażonych w walutach obcych oraz sposobu ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

rada

 

W obecnie obowiązującym stanie prawnym kompensata uznawana jest za równorzędną z faktycznym przepływem pieniędzy formę zapłaty. Różnice kursowe powstałe w efekcie dokonania kompensaty są uwzględniane dla celów podatkowych. W rachunku zysków i strat różnice kursowe prezentowane są metodą netto jako element innych przychodów lub kosztów finansowych. Szczegóły wraz z dekretacją - w uzasadnieniu.

uzasadnienie

W trakcie prowadzonej działalności często zdarzają się sytuacje, w których kontrahenci występują wobec siebie w roli zarówno dostawcy, jak i odbiorcy. Powstałe wierzytelności, również te wyrażone w walutach obcych, mogą wówczas podlegać kompensacie na warunkach określonych w art. 498-499 Kodeksu cywilnego.

Temat dotyczący różnic kursowych powstałych w efekcie dokonania kompensaty od dawna budził wśród podatników kontrowersje.

Do końca 2006 r. urzędy skarbowe konsekwentnie odmawiały podatnikom możliwości uwzględnienia różnic kursowych powstałych w wyniku dokonania kompensaty w rachunku podatkowym, twierdząc, że niezbędnym elementem warunkującym powstanie uwzględnianych podatkowo różnic jest faktyczny przepływ pieniądza.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nowe rozwiązania o zasadniczym znaczeniu dla omawianego zagadnienia. Obecnie, zgodnie z art. 15a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za dzień zapłaty uważa się dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym - w wyniku potrącenia wierzytelności. Oznacza to, że kompensata została uznana za równorzędną z przepływem gotówki formę zapłaty.

Dokonując kompensaty rozrachunków wyrażonych w walutach obcych, zgodnie z regułami stosowanymi dla celów rachunkowych, przeliczamy niższą z wierzytelności z zastosowaniem niższego z kursów, według którego powstała należność lub zobowiązanie.

Z kolei zgodnie z zapisem art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Bez względu na przyjęty sposób postępowania wartość różnicy kursowej wykazana w rachunku zysków i strat będzie ta sama, co zostanie pokazane w przykładzie liczbowym.

Powstałe dodatnie różnice kursowe stanowią element przychodów finansowych, a ujemne - kosztów finansowych. Z dniem 1 stycznia 2007 r. zasady te obowiązują zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym dla celów podatkowych różnice kursowe dotyczące należności korygowały wartość przychodów, a różnice powstałe na zobowiązaniach wpływały na wysokość kosztów.

W rachunku zysków i strat różnice kursowe prezentowane są metodą netto, tzn. nadwyżka różnic dodatnich nad ujemnymi prezentowana jest w pozycji „Inne przychody finansowe”, a nadwyżka różnic ujemnych nad dodatnimi w pozycji „Inne koszty finansowe”.

PRZYKŁAD

W marcu spółka dokonała sprzedaży swoich towarów na rzecz niemieckiej spółki A. Faktura o wartości 25 750,00 euro została przeliczona według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, który wynosił 3,78/EUR. W kwietniu od tego samego kontrahenta spółka zakupiła komponenty do produkcji o wartości 19 550,00 euro. Otrzymana faktura została przeliczona według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu - 3,86/EUR.

Pomiędzy kontrahentami dokonano uzgodnienia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności w drodze kompensaty. Pozostałą po dokonaniu potrącenia kwotę niemiecka spółka A wpłaciła na rachunek bankowy. Kurs kupna banku wynosił w tym dniu 3,72/EUR.

Dla uproszczenia pominięto kwestie dotyczące rozliczania VAT.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l art. 498-499 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935

l art. 15a ust. 2-7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

Izabela Grochola

główna księgowa w spółce z o.o.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK