zamknij okno Następny artykuł

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych czeską fakturę

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Księgi rachunkowe » Rachunkowość

Inwestycje krótkoterminowe - ewidencja w księgach jednostki

Zobacz artykuły na temat: rachunkowość działalność gospodarcza
Ostatnia aktualizacja: 2007-09-10
Autor: Michał Banaś
Źródło: ISK
Czym jest inwestycja krótkoterminowa? Jak wycenić posiadane inwestycje na dzień ich nabycia? Jak dokonać odpisu aktualizującego wartość posiadanej inwestycji krótkoterminowej? Według jakich wartości wycenić inwestycję przekwalifikowaną do inwestycji długoterminowej?

Z inwestycją mamy do czynienia, gdy jednostka nabywa aktywa w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej. Chodzi tu w szczególności o aktywa finansowe oraz te nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści, o których mowa wcześniej (art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości).

Przywołana definicja posługuje się m.in. pojęciem aktywa finansowe. Aktywami finansowymi są aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. Aktywa pieniężne to natomiast posiadane przez przedsiębiorstwo aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do tej grupy aktywów zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych.

W definicji inwestycji pojawiło się również pojęcie instrumentu kapitałowego. I tak, instrumenty kapitałowe są to kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych; w szczególności są to udziały, opcje na akcje własne lub warranty.

By jednostka mogła zakwalifikować aktywa do inwestycji krótkoterminowych, aktywa te powinny:

- posiadać określony termin wymagalności (np. lokaty, obligacje, udzielone pożyczki, skrypty dłużne), który jest krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego, albo

- być przeznaczone do obrotu w ciągu najbliższego roku finansowego, przy czym nie ma tutaj znaczenia termin ich wymagalności (np. udziały, akcje, obligacje).

Rodzaje inwestycji krótkoterminowych

W bilansie posiadane inwestycje krótkoterminowe jednostka prezentuje w podziale na krótkoterminowe aktywa finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem na posiadane inwestycje w jednostkach powiązanych i pozostałych.

Dlatego posiadane udziały lub akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe firma ujawnia w aktywach w pozycji B.III lit. a (jednostki powiązane) lub lit. b (pozostałe jednostki), natomiast pod lit. c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, takie jak:

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach,

- inne środki pieniężne,

- inne aktywa pieniężne.

Inne inwestycje krótkoterminowe ujawniane są w pozycji B.III.2.

Udziały

Udziały są to wkłady pieniężne lub rzeczowe (aport) wniesione do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) lub spółdzielni. Mają one na celu pokrycie nabytego w tych jednostkach kapitału zakładowego (w spółkach prawa handlowego) lub funduszu udziałowego (w spółdzielniach), do wysokości zadeklarowanej w umowie spółki lub statucie spółdzielni. Natomiast do udziałów nie zalicza się wniesionych przez firmę dopłat, ponieważ dopłaty te nie powodują zwiększenia kapitału podstawowego, a jedynie odnoszone są na kapitał zapasowy spółki.Strona
1
2
3
4
5
6
7 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?