| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Wskazówki do wypełniania sprawozdania Rb-30 i Rb-31

Wskazówki do wypełniania sprawozdania Rb-30 i Rb-31

Kierownicy zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych są zobowiązani do sporządzenia za 2008 r. sprawozdań Rb-30 i Rb-31. Aby ułatwić sporządzanie tych sprawozdań, podajemy kilka wskazówek, czym się kierować przy ich wypełnianiu, aby uniknąć podstawowych błędów. Dodatkowo przedstawione zostały przykładowe paragrafy, które nie są związane z działalnością jednostek sporządzających te sprawozdania, które traktowane są jako niewłaściwe i nie powinny pojawić się w omawianych sprawozdaniach.

Sprawozdanie Rb-30 jest półrocznym/rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych. Natomiast sprawozdanie Rb-31 to półroczne/roczne sprawozdania z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych. Sprawozdania te są przekazywane w formie dokumentu i formie elektronicznej przez jednostki samorządu terytorialnego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.

Jak wypełniać sprawozdania Rb-30 i Rb-31

Podajemy dziesięć wskazówek pomocnych przy sporządzaniu Rb-30.

DZIESIĘĆ WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA RB-30

1. Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny wynikać z ewidencji księgowej prowadzonej w zakładzie budżetowym. Dane w zakresie planu powinny być zgodne z uchwałą rady danej jednostki samorządu terytorialnego. Jedyna niezgodność może wystąpić w sprawozdaniu rocznym, gdy nie ma już możliwości podjęcia stosownej uchwały.

2. Sprawozdanie wypełnia się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

3. Na potrzeby sprawozdawczości sprawozdanie z planu finansowego sporządza się z działu i rozdziału będącego działalnością wiodącą, nawet jeżeli działalność zakładu obejmuje kilka działów. Stosuje się zasadę: 1 zakład = 1 sprawozdanie.

4. Kwoty dotacji przedmiotowych otrzymane z budżetu gminy (§ 265 „Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy”) powinny być zgodne z wielkościami wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S sporządzanego przez jednostkę budżetową. Jednostki będące płatnikami podatku VAT ujmują dotację przedmiotową po stronie przychodów w kwocie netto (pomniejszoną o VAT). Podatek VAT wykazywany jest w dziale B sprawozdania dotyczącego rozliczenia kasowego w wierszu Z 102.

5. Dotacje na zadania inwestycyjne otrzymane przez zakład budżetowy z budżetu gminy (§ 621 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych”) wykazuje się w dziale D sprawozdania.

6. Stan środków obrotowych netto po stronie wykonania na początek okresu sprawozdawczego w dziale A powinien być zgodny ze stanem środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego roku poprzedniego w dziale B oraz odpowiednio w dziale C kolumna 13.

7. Naliczony podatek dochodowy od osób prawnych należy wykazywać zgodnie z deklaracją CIT. Jeśli kwota wpłat zaliczkowych w ciągu roku przewyższa ostateczną kwotę wynikającą z rozliczenia rocznego, to w dziale B w poz. P 110, wykazuje się kwotę zgodną z deklaracją CIT, a w informacji 2 działu D w poz. Z 100 - kwotę faktycznie wpłaconą w okresie sprawozdawczym na rachunek urzędu skarbowego. Powstała w ten sposób nadpłata powinna być zaewidencjonowana na koncie 225 „Rozrachunki z budżetami” w korespondencji z kontem 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem” obciążające wynik finansowy i wykazana w dziale C w wierszu W 020 „Należności netto. „Natomiast kiedy suma zaliczek wpłaconych jest niższa niż wynika to z rozliczenia rocznego - w dziale C w wierszu W 040 „Zobowiązania i inne rozliczenia” wykazuje się zobowiązanie wobec urzędu skarbowego.

8. W dziale C w wierszu W 010 Środki pieniężne (w tym środki w kasie) nie wykazuje się środków dotyczących ZFŚS. W wierszu tym należy ujmować środki, które służą do wykonywania podstawowej działalności statutowej zakładu budżetowego.

9. Dane w wierszu oznaczonym symbolem „Należności” - W 020 podaje się w kwotach netto. W danych uzupełniających dotyczących należności i zobowiązań, w wierszach W 080, W 081, W 090, W 091, W 092, W 093 i W 094, należy wykazać część należności i zobowiązań spośród wymienionych w wierszach W 020 i W 040. Oznacza to, że w danych uzupełniających (W 080 i W 081) należy wykazywać należności netto (tj. należności pomniejszone o odpisy aktualizujące oraz o odsetki od należności niezapłaconych w terminie). Natomiast w zakresie zobowiązań, dane uzupełniające powinny być wykazywane w kwotach obciążających zakład budżetowy, tj. brutto.

10. Należności wykazywane w dziale C sprawozdania pomniejsza się o nadpłaty.

Przy sporządzaniu sprawozdania Rb-31 należy pamiętać o następujących zasadach:

DZIESIĘĆ ZASAD DOTYCZĄCYCH SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA RB-31

1. Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny wynikać z ewidencji księgowej prowadzonej przez gospodarstwo pomocnicze.

2. Dane w sprawozdaniu w zakresie planu powinny wynikać z uchwał rady danej jednostki samorządu terytorialnego.

3. Sprawozdanie wypełnia się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

4. W sprawozdaniu jednostkowym za I półrocze nie wypełnia się działu C i D.

5. Kwoty planowanych przychodów i kosztów powinny być zgodne z uchwałami jednostki samorządu terytorialnego.

6. Kwoty dotacji przedmiotowych otrzymanych przez gospodarstwo pomocnicze powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S (§ 266 „Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze”).

7. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego w części E kolumna 13 powinien być zgodny z kwotą wykazaną jako stan na koniec poprzedniego okresu w dziale E w kolumnie 14 za rok poprzedni.

8. Jeżeli prowadzone jest więcej niż jedno gospodarstwo pomocnicze, w tym samym rozdziale klasyfikacji, z których jedno wykazuje zysk, a drugie stratę, w sprawozdaniu zbiorczym w dziale C i D na koniec roku wystąpi zarówno zysk, jak i strata.

9. W sprawozdaniach łącznych sporządzanych na podstawie sprawozdań jednostkowych, gdzie mógł wystąpić zarówno zysk, jak i strata, stosuje się formułę: S 100 = Q 110 + Q 120 + R 200 + R 110.

10. W sprawozdaniach łącznych rocznych sumuje się ze sprawozdań jednostkowych oddzielnie wynik finansowy netto - zysk i oddzielnie wynik finansowy netto - strata.

Jakie paragrafy nie powinny wystąpić w Rb-30 i Rb-31

Przykładowe paragrafy klasyfikacji budżetowej, które nie mogą wystąpić w Rb-30 i Rb-31 wskazano w tabeli.

Tabela. Przykładowe paragrafy klasyfikacji budżetowej, które nie mogą wystąpić w Rb-30 i Rb-31

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawy prawne

• Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1419)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 16, poz. 100)

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Zając

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK