| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Zasady funkcjonowania konta 720

Zasady funkcjonowania konta 720

Jakie operacje należy ujmować na koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”, które zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów?

Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861) wprowadziło konto 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” (ujęte w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia „Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych”) służące do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych.

Jak wynika z opisu do tego konta, na stronie Ma ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Wn - odpisy z tytułu dochodów budżetowych. A zatem na stronie Ma konta 720 w korespondencji z odpowiednim kontem rozrachunkowym (np. 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”) dokonuje się przypisu kwot, które w momencie wpływu na rachunek bankowy jednostki budżetowej stają się dochodami odpowiedniego budżetu. Dochody budżetu państwa to m.in. podatki i opłaty, dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe, dochody z najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, dotyczące składników majątkowych Skarbu Państwa, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych lub organów władzy publicznej, odsetki od lokat terminowych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa, odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych, grzywny, mandaty, darowizny, dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw (por. art. 111 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz. 1240 ze zm.). Natomiast do dochodów jednostki samorządu terytorialnego zalicza się w szczególności dochody własne (do których zalicza się m.in. podatki, opłaty, dochody uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe, darowizny, odsetki), subwencje ogólne, dotacje celowe z budżetu państwa - art. 3 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526).

59.00 złPrzewodnik po zmianach przepisów II-IV kwartał 2014 - PDF

Jak wynika z art. 11 ustawy o finansach publicznych, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki budżetowe działają na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym”. A zatem z definicji jednostki budżetowej wynika, że rozlicza się ona metodą brutto, tzn. że nie może pokrywać swoich wydatków osiągniętymi dochodami. Oznacza to, że wydatki jednostki budżetowej są wydatkami odpowiedniego budżetu, a dochody jednostki są dochodami odpowiedniego budżetu.

W jednostce budżetowej przypisane przychody i koszty ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki. Należy zaznaczyć, że przypisane przychody w momencie wpływu na rachunek bankowy stają się dochodami odpowiedniego budżetu, a poniesione koszty po zrealizowaniu kasowym stają się wydatkami odpowiedniego budżetu.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również fakt, że jednostki budżetowe obowiązują szczególne zasady - odmienne od zasad obowiązujących jednostki stosujące w pełnym zakresie ustawę o rachunkowości - wynikające ze specyfiki działalności tych jednostek zasady ewidencji zdarzeń, powstałe przychody i koszty składają się zatem na podstawową działalność jednostki. Oznacza to, że należy je ujmować na stronie Ma konta 720, a zmniejszenia tych przychodów powinny być odnoszone odpowiednio na stronę Wn konta 720.

Saldo tego konta wykazuje się w rachunku zysków i strat w pozycji A.V. „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”.

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

LIS23
TydzieńPWŚCPSN
44272829303112
453456789
4610111213141516
4717181920212223
4824252627282930

Poznaj platformę INFORFK

Ostatnio na forum

Narzędzia księgowego

Eksperci infor.pl

Mirek Gumula

Szkoła Jazdy Subaru

Zostań ekspertem Infor.pl »