zamknij okno Następny artykuł

Dokumentowanie operacji gospodarczych

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa » Rachunkowość

Szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

Ostatnia aktualizacja: 2007-08-29
Autor: Andrzej Waryszak
Źródło: Rachunkowość Budżetowa Nr 015/2007 z dnia 2007-08-01
Podstawą rachunkowości jednostek gospodarczych jest ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, która określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów dla wskazanych jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres stosowania ustawy obejmuje również m.in. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

Rachunkowość, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z o rachunkowości (dalej; uor), obejmuje:

l przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,

l prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

l okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

l wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

l sporządzanie sprawozdań finansowych,

l gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

l poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Specyfiką jednostek sektora finansów publicznych jest konieczność stosowania także ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: uof). Sektor finansów publicznych zobligowany jest do stosowania szczególnych zasad rachunkowości dotyczących:

l ewidencji wykonania budżetu,

l ewidencji majątku trwałego stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

l wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,

l sporządzania sprawozdań finansowych oraz odbiorców tych sprawozdań.Strona
1
2
3
4
5
6 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?