zamknij okno Następny artykuł

Jak ujmować w spółce dopłaty do kapitału

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa » Rachunkowość

Odpisy aktualizujące należności

Ostatnia aktualizacja: 2007-09-13

- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
- należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Do aktywów nie zalicza się więc należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych.

Przedawnienie należności

Przedawnienie należności następuje w przypadku upływu czasu dochodzenia wierzytelności na drodze powództwa cywilnego, przewidywanego prawem (art. 117-125 Kodeksu cywilnego; dalej: k.c.).

Terminy przedawnień są następujące:

- roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata (art. 118 k.c.),

- roszczenia z tytułu sprzedaży rzeczy dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy - 2 lata (art. 554 k.c.),

- roszczenia z tytułu sprzedaży energii i praw - 2 lata (art. 555 k.c.),

- roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego - 10 lat (art. 125 k.c.),

- roszczenia wynikające z umowy o dzieło - 2 lata (art. 646 k.c.),

- roszczenia o wynagrodzenie według umowy zlecenia - 2 lata,

- należności i roszczenia wynikające ze stosunku pracy - 3 lata,

- należności i roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych - z upływem jednego roku od dnia, w którym zakład pracy uzyskał informację o wyrządzeniu szkody,

- należności zagraniczne ulegają przedawnieniu po upływie terminu przewidywanego w prawie, pod którego rządami zawarto umowę z kontrahentem zagranicznym.
Strona
« 1
2
3
4
5
6
7 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?