| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Należności z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości na raty

Należności z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości na raty

Jak zaewidencjonować należności z tytułu dochodów ze sprzedaży lokalu komunalnego, których płatność rozłożona jest na raty?

W art. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zostały określone zasady:

- gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego,

- podziału nieruchomości,

- scalania i podziału nieruchomości,

- pierwokupu nieruchomości,

- wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

- udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej,

- wyceny nieruchomości,

- działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.

Nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd.

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Sprzedaż nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i może odbyć się w drodze przetargu lub drodze bezprzetargowej.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu z zastosowaniem stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem służy konto 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.

Na stronie Wn tego konta w szczególności ujmuje się:

- wartość mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub podległych jednostek przekazanego spółkom do odpłatnego używania lub sprzedanego, ale niezapłaconego - w wysokości ustalonej w umowie,

- przypisanie długoterminowych należności z tytułu przychodów przyszłych okresów płatnych w następnych latach,

- należności zahipotekowane.

Natomiast strona Ma konta 226 obejmuje:

- równowartość spłaconego mienia pochodzącego ze zlikwidowanych jednostek,

- równowartość mienia ze zlikwidowanych jednostek zwróconego przez spółki,

- wartość mienia znajdującego się u użytkownika, które właściciel zlikwidował,

- przeniesienie długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych do krótkoterminowych, w wysokości raty należnej za dany rok budżetowy,

- ustanie hipoteki.

Ewidencję analityczną prowadzi się według jednostek, od których te należności przysługują.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy należności z tego tytułu rozłożono na raty przypadające do spłaty w latach następnych, należy ujmować jak na schemacie.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zapisów operacji gospodarczych należy dokonywać w porządku systematycznym, zgodnie z ustaleniami prawidłowo opracowanego zakładowego planu kont.

Podstawy prawne

- Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 69, poz. 468)

- Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020)

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »