zamknij okno Następny artykuł

Abonament z zakresu opieki medycznej

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Rachunkowość organizacji non-profit » Rachunkowość

Z funduszu statutowego nie pokrywa się straty

Zobacz artykuły na temat: rachunkowość
Ostatnia aktualizacja: 2007-11-16
Autor: Marianna Sobolewska
Źródło: Rachunkowość Organizacji Non-Profit nr 11 z dnia 2007-11-01

Niewielkie nadwyżki przychodów nad kosztami w stowarzyszeniu nieprowadzącym działalności gospodarczej były księgowane na zwiększenie funduszu statutowego. Jeżeli np. w kolejnym roku wystąpi strata - czy można jej pokrycie sfinansować, zmniejszając fundusz statutowy, zamiast księgować ją w koszty następnego roku?


Ujemna różnica pomiędzy przychodami a kosztami (strata), ustalona w rachunku wyników, zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - koszty w następnym roku obrotowym. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. nie przewiduje możliwości pokrycia straty poprzez zmniejszenie funduszu statutowego.

W stowarzyszeniu fundusz statutowy wchodzi w skład funduszy własnych, obok funduszu z aktualizacji wyceny oraz wyniku finansowego netto za rok obrotowy.

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki (art. 36 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W przypadku funduszy własnych stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowienia zawarte w statucie danego stowarzyszenia.

Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej (art. 33 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach).

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w pasywach są wymienione następujące składniki funduszy własnych:

A. Fundusze własne

I. Fundusz statutowy

II. Fundusz z aktualizacji wyceny

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

Fundusz statutowy stowarzyszenia to fundusz podstawowy, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.

Fundusz ten może zwiększać dodatnia różnica pomiędzy przychodami a kosztami, czyli dodatni wynik finansowy netto za poprzedni rok obrotowy.

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników, zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym.

Różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego (§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.).

Ujemna różnica pomiędzy przychodami a kosztami (strata), ustalona w rachunku wyników, zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - koszty w następnym roku obrotowym. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. nie przewiduje możliwości pokrycia straty poprzez zmniejszenie funduszu statutowego.



Strona
1
2 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?