zamknij okno Następny artykuł

Kiedy zaksięgować fakturę, jeśli przed jej otrzymaniem zapłacono zaliczkę

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Rachunkowość organizacji non-profit » Rachunkowość

Otrzymane darowizny to przychody

Ostatnia aktualizacja: 2007-11-20
Autor: Anna Kędziora
Źródło: Rachunkowość Organizacji Non-Profit nr 11 z dnia 2007-11-01

Fundacja prowadząca dom opieki społecznej otrzymuje darowizny artykułów żywnościowych. Jak należy ująć w księgach rachunkowych takie darowizny?


Darowizny artykułów żywnościowych należy potraktować jako przychody działalności statutowej. Fundacja powinna dokonać wyceny darowizn według aktualnej ceny rynkowej i ująć je na koncie 700 "Przychody działalności statutowej".

Przepisy ustawy o rachunkowości, co do zasady, zaliczają otrzymane nieodpłatnie aktywa (na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych) do pozostałych przychodów operacyjnych (art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g ustawy). Należy jednak wziąć pod uwagę zapisy art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Jeżeli więc aktywa przekazane zostały na cele działalności podstawowej (operacyjnej, statutowej), to powinny być ewidencjonowane jako przychody z działalności podstawowej. W przypadku fundacji są to przychody z działalności statutowej.

Przychody statutowe podlegają ewidencji na koncie 700 "Przychody działalności statutowej". W przypadku darowizn rzeczowych operacja ta powinna być ujęta zapisami:

Wn konto 310 "Materiały" (jeśli aktywa rzeczowe będą przeznaczone na cele działalności Fundacji) lub 330 "Towary" (jeśli aktywa rzeczowe będą przeznaczone do odsprzedaży),

Ma konto 700 "Przychody działalności statutowej".

Wycena otrzymanych darowizn rzeczowych następuje z reguły w wartości wynikającej z umowy darowizny lub jeżeli w tej umowie nie określono wartości - w tzw. wartości rynkowej, tj. według aktualnej ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (art. 28 ust. 2).

Ewidencję księgową otrzymanej darowizny przedstawiamy na przykładzie:

Przykład

Fundacja otrzymała w formie darowizny artykuły spożywcze o wartości rynkowej 2000 zł. Artykuły te bez magazynowania zostały rozdane mieszkańcom domu opieki społecznej.

Ewidencja księgowa

1. Nieodpłatnie otrzymane materiały - wydane bezpośrednio po otrzymaniu 2000,00 zł

Wn konto 401 "Zużycie materiałów" lub konto zespołu 5Strona
1
2 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?