zamknij okno Następny artykuł

Błędny wynik za ubiegłe lata należy skorygować

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Rachunkowość organizacji non-profit » Rachunkowość

Jak sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat wspólnoty mieszkaniowej

Zobacz artykuły na temat: bilans sprawozdanie finansowe
Ostatnia aktualizacja: 2008-01-24
Autor: Aleksander Zawadzki
Źródło: Rachunkowość Organizacji Non-Profit nr 1 z dnia 2008-01-01

• wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

• wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Wydaje się, że istotnymi dla właścicieli lokali informacjami będą - oprócz informacji o kosztach - informacje dotyczące:

• nieuiszczonych przez właścicieli lokali należnych wpłat z tytułu pokrycia kosztów zarządu,

• niezapłaconych przez zarządcę kwot należnych dostawcom usług oraz mediów,

• niezapłaconych przez zarządcę wynagrodzeń,

• niezapłaconych przez zarządcę zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,

• stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych (podstawowym i rachunku funduszu remontowego),

• stanu zaciągniętych przez wspólnotę kredytów i pożyczek,

• innych istotnych pozycji należności lub zobowiązań.

Podany zestaw informacji najwygodniej jest przedstawić w postaci sformalizowanego raportu, który co roku będzie sporządzany w tej samej formie i będzie składał się z takich samych pozycji. Umożliwi to porównywanie raportów z kolejnych lat, na przykład w celu oceny efektywności działania zarządcy.

Informacje, które powinny zostać ujawnione, dzielą się na dwie zasadnicze grupy:

• dokonane w roku obrachunkowym wpłaty właścicieli oraz wydatki (koszty) związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną,

• niezrealizowane (niespłacone) należności i zobowiązania wspólnoty.

W ten naturalny sposób powstaną dwa niezależne raporty, które ze względu na zakres zawartych w nich informacji mogą być przedstawione w postaci rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Podstawą zasada memoriału

Za wzór służący sporządzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat wspólnoty mieszkaniowej może posłużyć załącznik do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej. Aby w pełni wykorzystać "nośność" informacyjną bilansu i rachunku zysków i strat, należałoby przyjąć - za podstawową zasadę ewidencji zdarzeń gospodarczych - zasadę memoriału, definiowaną przez uor w art. 6 ust. 1. Według tej zasady operacje gospodarcze ewidencjonuje się z chwilą ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu lub wypływu środków pieniężnych. Oznacza to, że w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty1. Niestosowanie tej zasady spowoduje niemożność ujawnienia w bilansie należnych, lecz niezapłaconych przez członków wspólnoty kwot oraz nieopłaconych kosztów zarządu wspólnoty.

Bilans oraz rachunek zysków i strat

Bilans jest tabelarycznym zestawieniem majątku oraz źródeł jego finansowania, sporządzanym na konkretny dzień, którym jest w przypadku wspólnoty mieszkaniowej 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.Strona
« 1
2
3
4
5
6 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?