| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Małe jednostki mogą sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe już za rok 2015

Małe jednostki mogą sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe już za rok 2015

Przepisy znowelizowanej ustawy o rachunkowości, w zakresie uproszczeń sprawozdań finansowych, będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy, czyli za rok 2015.

W dniu 8 września 2015 r., w Dzienniku Ustaw w poz. 1333 została opublikowana ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 23 września 2015 roku.

Celem tej nowelizacji była przede wszystkim implementacja dyrektywy ws. rachunkowości*, odnośnie nowej kategorii jednostek – jednostek małych. Wprowadzone zostały również inne uproszczenia w rachunkowości, podyktowane zmieniającym się środowiskiem gospodarczym.

Uproszczone sprawozdania finansowe

Główne zmiany z zakresu uproszczeń:

 1. Uproszczenia dla jednostek małych.

  Wprowadzono nową kategorię jednostek – jednostki małe. Są to podmioty spełniające określone w art. 3 ust. 1c i 1d ustawy o rachunkowości wielkości sumy bilansowej, przychodów oraz zatrudnienia. Do jednostek tych nie kwalifikują się podmioty działające na rynku finansowym oraz jednostki sektora finansów publicznych.

  Uproszczenia dla jednostek małych polegają na:
  - możliwości sporządzania skróconego sprawozdania finansowego (jedynie uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej z ograniczoną ilością ujawnień);
  - zwolnieniu ze sporządzania sprawozdania z działalności, pod warunkiem, że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem informacyjnym, zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej;
  - zwolnieniu z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.
  Zakres informacyjny sprawozdania finansowego dla jednostek małych, składający się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej został określony w nowym załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
   
 2. Uproszczenia dla szerszego niż dotychczas kręgu jednostek w następujących obszarach:
  - klasyfikowanie umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych;
  - odstąpienie do ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  - niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
   
 3. Wprowadzenie możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych na warunkach i zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla tzw. małych organizacji pozarządowych, niebędących spółkami kapitałowymi, oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
   

Zmiana polityki rachunkowości w wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r.

Natomiast kolejna nowelizacja ustawy o rachunkowości, jak informuje MF, będzie związana z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy; państwa członkowskie zobowiązane są do wdrożenia jej postanowień do dnia 6 grudnia 2016 r.

W dużym uproszczeniu przepisy tej dyrektywy prowadzą do rozszerzenia zakresu informacji niefinansowych prezentowanych przez duże jednostki oraz grupy kapitałowe oraz wprowadzają nowe ujawnienia w zakresie polityki różnorodności dla dużych podmiotów giełdowych.

Nieprawidłowości występujące w sprawozdaniach finansowych - część I

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej przeprowadził już prekonsultacje w obszarach, w których niniejsza dyrektywa pozostawia dowolność krajom członkowskim. Wyniki prekonsultacji są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce rachunkowość/aktualności.

W związku z wpisaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, implementującego tę dyrektywę, do wykazu prac legislacyjnych – nr UC 184, Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej przystąpi do opracowywania projektu zmian ustawy.


* tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, s. 19.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK