| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > VAT od prezentów dla kontrahentów z okazji Świąt Bożego Narodzenia

VAT od prezentów dla kontrahentów z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Prowadzimy działalność opodatkowaną VAT. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcemy przekazać nowym kontrahentom kosze świąteczne i kalendarze z logo firmy oraz ofertą naszych produktów. Do tej pory nie otrzymali od nas żadnych prezentów. W ten sposób chcielibyśmy zachęcić ich do dalszej współpracy w przyszłym roku. Jak rozliczyć VAT od przekazania tego rodzaju prezentów? W poprzednich latach w takich sytuacjach nie naliczaliśmy VAT.


 Kalendarze i prezenty świąteczne dla kontrahentów - rozliczenie VAT

Jeżeli przekazane kontrahentom kosze świąteczne i kalendarze z logo firmy i ofertą produktową będą spełniały warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości, ich przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Szczegóły poniżej.

 

Z pytania wynika, że mają Państwo wątpliwości, czy należy odprowadzać VAT z tytułu nieodpłatnego przekazania kontrahentom koszy świątecznych oraz kalendarzy.

Z całą pewnością wynikają one ze zmiany przepisów, jaka nastąpiła od 1 kwietnia 2013 r. w zakresie opodatkowaniu VAT nieodpłatnych dostaw towarów, a dokładniej - treści art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT.

 

Porównanie brzmienia przepisów art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT przed i po 1 kwietnia 2013 r.

Brzmienie przepisu obowiązujące do 31 marca 2013 r.

Brzmienie przepisu obowiązujące
od 1 kwietnia 2013 r.

1

2

Art. 7 ust. 2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

Art. 7 ust. 2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Art. 7 ust. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Art. 7 ust. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

 

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Polecamy: Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo

W znowelizowanym od 1 kwietnia 2013 r. art. 7 ust. 3 ustawy o VAT wprost wskazano, że nieodpłatne przekazanie musi następować na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Ponadto nie ma już w nim mowy o wyłączeniu z opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazywania na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Oznacza to, że po nowelizacji tylko nieodpłatne przekazanie na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem towarów, od których odliczono w całości lub części VAT, stanowiących:

• prezenty o niskiej wartości,

• próbki

- nie stanowi odpłatnej dostawy towarów opodatkowanej VAT. Natomiast przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, od których odliczono w całości lub części VAT na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, niestety podlega od 1 kwietnia 2013 r. opodatkowaniu VAT, ale tylko gdy mają one wartość użytkową dla obdarowanego. NSA w wyroku z 28 lipca 2011 r. (sygn. akt I FSK 1201/10) stwierdził:

Jak słusznie bowiem wskazał Sąd pierwszej instancji, ulotka reklamowa może być uznana dla potrzeb ustawy o VAT za towar opodatkowany, w sytuacji gdy zostanie ona zbyta przez wytwarzający ulotki podmiot nabywającemu je kontrahentowi, który następnie przekaże je anonimowym potencjalnym klientom. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny słusznie odróżnił taką sytuację od sytuacji zaistniałej w rozpatrywanej sprawie, kiedy to nieodpłatne przekazanie było sposobem na poinformowanie potencjalnych klientów o produktach przedstawionych w ulotkach.

W takiej zatem sytuacji ulotki reklamowe nie mogą być uznane za towar w rozumieniu ustawy o VAT. Podatek od towarów i usług jest podatkiem od konsumpcji, zaś w stanie faktycznym sprawy ulotki reklamowe nie miały wartości konsumpcyjnej.

Ze stanowiskiem tym, choć nie wynika ono wprost z przepisów ustawy o VAT, zgadzają się obecnie również organy podatkowe.

Kosze świąteczne

Zamierzają Państwo przekazać kontrahentom m.in. kosze świąteczne. Przekazanie kontrahentom koszy świątecznych, przy których nabyciu odliczono w całości lub w części VAT, nie podlega opodatkowaniu tylko w sytuacji, gdy mogą być uznane za prezenty o małej wartości. Przypomnijmy, że przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł (art. 7 ust. 4 ustawy o VAT).

Omawiając ten problem, należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Z przywołanej treści art. 7 ust. 4 ustawy o VAT wynika wprost, że limit prezentu o małej wartości w sytuacji, gdy podatnik nie prowadzi ewidencji osób obdarowanych, to kwota 10 zł netto (bez VAT). Przytoczone przepisy nie mówią jednak wprost, czy limit 100 zł, w przypadku prezentów o małej wartości, dla których podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych osób, jest kwotą netto czy brutto. Niestety, organy podatkowe prezentują w tej kwestii niekorzystne dla podatników stanowisko. Uważają, że limit 100 zł jest kwotą brutto (patrz: m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 kwietnia 2012 r., sygn. IPPP1/443-154/12-2/MP). Odmienne stanowisko zajął w tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 28 lutego 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 2363/12). Wyrok jest nieprawomocny.

Z pytania nie wynika, czy będą Państwo robili kosze samodzielnie, czy też zostaną one nabyte. Nie wskazują również Państwo na wartość przekazywanych koszy.

Jeżeli zdecydowaliby się Państwo przygotować kosze samodzielnie, to nie będą one opodatkowane VAT, jeżeli cena nabycia każdego z włożonych do kosza produktów nie przekroczy netto 10 zł. W takim przypadku nie mają Państwo również obowiązku prowadzenia ewidencji osób obdarowanych (art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT). Trzeba zaznaczyć, że jeżeli nie będą Państwo prowadzili ewidencji osób obdarowanych, to przekazanie tego rodzaju produktów w koszu świątecznym nie będzie opodatkowane VAT, nawet jeżeli ich łączna wartość przekroczy 100 zł. Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe (patrz: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 sierpnia 2011 r., sygn. ILPP2/443-792/11-2/EN). Możemy je również znaleźć w komentarzach ekspertów (patrz: VAT komentarz, Tomasz Michalik, wydanie 9, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013).

Polecamy: Podstawa opodatkowania VAT 2014 - zmiana ustawy o VAT

Polecamy: Karta podatkowa 2014 - wyższe stawki i nowy wniosek PIT-16

Polecamy: Zwrot VAT za materiały budowlane 2014

Jeżeli jednak do przygotowywanych samodzielnie koszy świątecznych użyliby Państwo produktów, których cena nabycia netto przekraczałaby 10 zł, to przekazanie tych koszy nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT pod warunkiem, że łączna wartość produktów w koszu nie przekroczy 100 zł, a Państwo będą prowadzili ewidencję osób obdarowanych. Gdyby wartość przekazanych w koszu produktów przekraczała 100 zł, opodatkowaniu VAT będzie podlegała cała wartość kosza (art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT).

Ponieważ od 1 stycznia 2013 r. nie ma obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych w celu udokumentowania nieodpłatnego przekazania towarów, od którego należy odprowadzić VAT, mogą Państwo taką fakturę wystawić, ale nie jest to konieczne. Należy również pamiętać, że to Państwo muszą zdecydować, czy kwotę 100 zł uznać za kwotę brutto, nie narażając się tym samym na spór w tej kwestii z organami podatkowymi, czy za kwotę netto, tak jak orzekają sądy administracyjne.

Jeśli zdecydują się Państwo na przekazanie kontrahentom gotowych koszy świątecznych, ich ewentualne opodatkowanie VAT będzie zależało od ceny, za jaką zostały kupione. Ponieważ w praktyce nie jest możliwe, aby cena nabycia kosza nie przekroczyła 10 zł, w związku z tym nie można ich uznać za prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT.

Zatem należy zastanowić się, czy spełniają one warunki do uznania ich za ewidencjonowane prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. A zatem jeżeli wartość kosza nie przekroczy 100 zł i będą Państwo prowadzili ewidencję obdarowanych kontrahentów, to od przekazania koszy nie należy naliczać VAT.

 

Wzór ewidencji osób obdarowanych

Ewidencja osób obdarowanych

Lp.

Data
przekazania prezentu

Opis
prezentu

Wartość prezentu

Wartość prezentów narastająco od początku roku

Dane osobowe obdarowanego

Imię
i nazwisko

Adres
zamieszkania

NIP lub PESEL albo data urodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli jednak przekażą Państwo kosze o wartości przekraczającej 100 zł, to należy odprowadzić VAT od całej wartości kosza, a nie tylko od nadwyżki ponad 100 zł. Podobne stanowisko zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2008 r. (sygn. ITPP2/443-733b/08/RS), w której stwierdził, że:

(...) podstawą opodatkowania nieodpłatnego przekazania przez Spółkę nagród rzeczowych niebędących prezentami o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy [ustawy o VAT - przyp. red.], jest cena nabycia tych towarów pomniejszona o podatek od towarów i usług, a nie, jak błędnie wskazała w swoim stanowisku Spółka, wartość przekraczająca kwotę 100 zł.

I tu również do Państwa należy decyzja, czy kwotę 100 zł potraktować jako brutto czy netto.

Podsumowując, obowiązująca od 1 kwietnia br. zmiana przepisów w zakresie opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania towarów nie zmieniła zasad przekazywania kontrahentom koszy świątecznych, przy których nabyciu odliczono VAT. Gdy możemy je uznać za prezenty o małej wartości, nie naliczamy VAT od ich przekazania. Jednocześnie zachowujemy prawo do odliczenia VAT na ogólnych zasadach, tzn. gdy kosze przekazujemy naszym kontrahentom, odliczymy VAT w całości.

Kalendarze

Bardziej problematyczne jest prawidłowe rozliczenie VAT od przekazywanych kontrahentom kalendarzy z logo firmy. Jak bowiem wcześniej wspomniano, od 1 kwietnia 2013 r. nieodpłatne przekazanie na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, od których odliczono w całości lub części VAT, podlega opodatkowaniu VAT. Do tej pory za takie właśnie materiały zarówno sądy administracyjne, jak i organy podatkowe nakazywały traktować przekazywane kontrahentom kalendarze z logo firmy (patrz: wyrok WSA w Warszawie z 19 października 2012 r., sygn. III SA/Wa 272/12).

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, jak po 1 kwietnia 2013 r. rozliczać przekazanie kontrahentom kalendarzy firmowych, Ministerstwo Finansów zdecydowało się przybliżyć tę kwestię w zamieszczonych na swojej stronie internetowej wyjaśnieniach Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 kwietnia 2013 r. W broszurze tej MF potwierdziło, że w przypadku drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w pierwszej kolejności należy ustalić, czy mają one wartość użytkową z punktu widzenia klienta. Jeżeli nie - jak ma to miejsce np. w przypadku ulotek - to przekazanie takiego materiału nie podlega VAT. Jeżeli tak - jak ma to miejsce w przypadku kalendarza z logo firmy - to jego przekazanie podlega VAT, chyba że możemy uznać kalendarz za prezent o małej wartości. Wówczas jego przekazanie na cele prowadzonej działalności będzie wyłączone z opodatkowania VAT.

Stanowisko to należy uznać za korzystne dla podatników. Co ważniejsze, jest ono również potwierdzane w interpretacjach indywidualnych wydawanych po nowelizacji omawianych przepisów przez organy podatkowe. I tak, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 sierpnia 2013 r. (sygn. IPPP2/443-633/13-2/KOM) stwierdził:

Reasumując, przekazanie przedmiotowych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących dystrybuowanych towarów, tj. broszur, ulotek, katalogów, plakatów, bloczków, naklejek czy standów reklamowych nie będzie podlegało opodatkowaniu z uwagi na fakt, iż nie posiadają one wartości konsumpcyjnej dla kontrahentów. Tym samym przedmiotowe przekazanie nie wypełnia dyspozycji art. 7 ust. 2 ustawy. Natomiast przekazanie drukowanych materiałów reklamowych takich jak kalendarze nie będzie podlegało opodatkowaniu, jeżeli jednostkowy koszt wytworzenia lub cena nabycia kalendarzy nie przekracza 10 zł.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK