| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Jak rozliczyć dofinansowanie zimowego wypoczynku

Jak rozliczyć dofinansowanie zimowego wypoczynku

Zwolnione z podatku są między innymi dopłaty z funduszu socjalnego do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez wyspecjalizowane podmioty w formie zimowisk.

 

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności chodzi tu o wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Regulacje te znajdują się w art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), dalej ustawa o PIT.

Zwolnienie podatkowe

W ustawie o PIT przewidziano również określone zwolnienia podatkowe. Jedno z nich zawarte jest w art. 21 ust. 1 pkt 78. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

PRZYKŁAD: WYCIECZKI NIE KORZYSTAJĄ ZE ZWOLNIENIA

Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dofinansowano wycieczkę dla dzieci. W art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że o dofinansowaniu zwolnionym od podatku można mówić wtedy, gdy dziecko przebywać będzie na wypoczynku, który przybierze formę wczasów, kolonii, obozów lub zimowisk. Jak z tego wynika, wycieczka nie została wymieniona we wspomnianym przepisie ustawy. Oznacza to, że w przypadku dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wycieczki dziecka nie ma podstaw do zastosowania zwolnienia z podatku, ponieważ ta forma nie została uwzględniona w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości - art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a) ustawy o PIT,

- z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł - art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) ustawy o PIT.

Nadwyżka do opodatkowania

Niekiedy zakłady pracy dofinansowują wypoczynek dzieci i młodzieży z tzw. innych źródeł, w kwocie przewyższającej 760 zł, o których mowa we wspomnianym przepisie. Powstaje wówczas pytanie, czy nadwyżka stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

Niestety tak. Z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) ustawy wyraźnie wynika, że zwolnione od podatku są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w określonej formie, dzieci i młodzieży do lat 18 z tzw. innych źródeł - do wysokości nie- przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Jeżeli kwota rocznych dopłat z tego tytułu przekroczy wspomniane 760 zł, to wówczas nadwyżka stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu.

Warunki do spełnienia

W przepisach tych wymieniono określone warunki związane ze zwolnieniem podatkowym. Otóż wypoczynek powinien być zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. W ustawie jednak nie ustalono, w jakiej formie ma prowadzić swoją działalność podmiot zajmujący się wypoczynkiem. W opinii organów podatkowych oznacza to, że zaliczyć do nich należy zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i te, które zajmują się statutowo tego typu działalnością.

PRZYKŁAD: ZARZĄD SPÓŁKI DOFINANSOWUJE ZIMOWISKO

Zarząd spółki zdecydował dopłacić z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po 600 zł do zimowego wypoczynku dzieci pracowników. Wiek dzieci biorących udział w zimowym wypoczynku nie przekracza 16 lat. Zimowisko zorganizowane zostało przez wyspecjalizowany podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Tego rodzaju dofinansowanie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Spełnione zostały bowiem warunki wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zaliczyć można zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. biura turystyczne, jak i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością, między innymi:

- podmioty prowadzące działalność agroturystyczną - polegającą na wyjazdach na wieś, do specjalnie przygotowanych na przyjęcie wczasowiczów gospodarstw wiejskich,

- szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w par. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (zgodnie z par. 3 tego rozporządzenia, wypoczynek może być organizowany w formach wypoczynku wyjazdowego, np. kolonie, obozy, zimowiska i formach wypoczynku w miejscu zamieszkania np. półkolonie, wczasy w mieście),

- kościoły, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje, których działalnością statutową może być organizowanie wypoczynku zorganizowanego.

Definicja słownikowa

Można zwolnić od podatku dochodowego dopłaty do wypoczynku organizowanego w formie wczasów. W Słowniku języka polskiego PWN zdefiniowano je jako wypoczynek urlopowy poza miejscem zamieszkania, organizowany dla pracowników i ich rodzin przez zakład pracy, związki zawodowe, zrzeszenia twórcze itp. a więc wypoczynek pracowników z dziećmi. W opinii organów podatkowych należy uznać, że zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT ma zastosowanie również przy wyjazdach na wczasy pracownika z rodziną, wśród której są dzieci i młodzież do lat 18 (patrz wyjaśnienia naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni z 18 września 2006 r., nr PW2/415-0070/06).

Jeżeli więc zakład pracy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) dofinansowuje pracownikom wczasy zorganizowane przez podmiot gospodarczy dla całej rodziny, to zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega ta część, która dotyczy wypoczynku dzieci. Zatem zakład pracy dokonujący wypłat z ZFŚS dla pracowników z tytułu dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PRZYKŁAD: WCZASY RODZICÓW Z DZIEĆMI

Pracownik razem z żoną, a także z dwojgiem dzieci w wieku 16 i 17 lat, pojechał na zimowe wczasy w góry. Firma zatrudniająca pracownika z pieniędzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dokonuje wypłat z tytułu dofinansowania do wczasów pracownika i jego rodziny - w tym przypadku dwójki dzieci. Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym również wypoczynek na wczasach z rodzicami. Dlatego od kwoty wypłaconego dofinansowania, w części dotyczącej wypoczynku dzieci, zakład pracy nie powinien pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwoty te są objęte zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Właściwe dowody

Wobec braku szczególnych przepisów, które określałyby, jakie dokumenty powinien otrzymać płatnik, aby dofinansowanie do wypoczynku dzieci mogło być zwolnione z podatku, należy przyjąć, że ma tu zastosowanie ogólna reguła. Według niej, dowodem może być wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W takiej sytuacji - jak podkreślają organy podatkowe - stosuje się dokumenty zwyczajowo przyjęte, którymi są dowody wpłaty (patrz wyjaśnienia naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z 11 października 2006 r., nr U. S. 31/DF/415/145/ 2006). Pojęcie dowód wpłaty jest szerokie i obejmuje swym zakresem zarówno rachunek lub fakturę VAT wystawioną przez organizatora wypoczynku, przelew bankowy, przekaz pocztowy, jak również dokument wpłaty w kasie podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie. Z dowodu wpłaty powinno wynikać: kto jest organizatorem wypoczynku, kto korzystał, tj. imię i nazwisko, z jakiej formy wypoczynku i w jakim okresie, kwota poniesionego wydatku oraz podpis osoby, która wystawiła ten dokument.

URZĄD WYJAŚNIA: KTO MOŻE ORGANIZOWAĆ WYPOCZYNEK

Do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych konieczne jest m.in. spełnienie przesłanki, iż wypoczynek musi być zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie. Pracownik ubiegający się o dofinansowanie z funduszu socjalnego zobowiązany jest do dostarczenia odpowiedniego dokumentu, z którego wynikałoby, że organizator wypoczynku, w tym przypadku przedsiębiorstwo handlowo-usługowe, może prowadzić działalność w zakresie nauki (szkoły) pływania. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej wynika z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku niespełnienia wszystkich przesłanek wynikających z powołanych powyżej przepisów kwota dofinansowania będzie podlegała opodatkowaniu.

(Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z 20 lipca 2007 r., nr II/423-14/07)

Ważne!

W opinii organów podatkowych, do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zaliczyć można zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. biura turystyczne, jak i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością

760 zł dopłata do wypoczynku dzieci z tzw. innych źródeł zwolniona z podatku


Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 12 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


reklama

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 Komentarz54.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »