| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Z jakich ulg i odliczeń mogą skorzystać podatnicy ryczałtu

Z jakich ulg i odliczeń mogą skorzystać podatnicy ryczałtu

Podatnik, który rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ma prawo do ulg i odliczeń przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Składki na ubezpieczenie

Podatnicy ryczałtu mogą także odliczyć w zeznaniach składki ubezpieczeniowe. Od przychodu odlicza się:

•  składki określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887, z późn. zm.) zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,

• składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Odliczenie polskich składek nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony od podatku.

Natomiast odliczenie składek zapłaconych za granicą nie dotyczy składek:

•  których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska,

•  odliczonych w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej od przychodu albo podatku osiągniętego w tym państwie.

Co ważne, składki zagraniczne można odliczyć pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

Składki zdrowotne

Uwzględnienie składek na ubezpieczenie społeczne to jedno odliczenie. Drugie dotyczy składek zdrowotnych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego.

Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony od podatku.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się ryczałt, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Wysokość tej składki ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Odliczeniu od ryczałtu podlegają także składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Obniżenie składek zagranicznych stosuje się, pod warunkiem że:

•  nie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest przychód zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska,

n składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej nie została odliczona od przychodu albo podatku w tym państwie,

•  istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

1 proc. podatku

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika ryczałtu, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego:

•  z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia albo

•  z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania 1 proc. ryczałtu z zeznania PIT-28 jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Za wniosek podatnika uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego. Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku znajduje się w części M PIT-28, poz. 129-134.

Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę 1 proc. na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany w wykazie takich organizacji (wykaz ważny do rozliczenia za 2008 rok został opublikowany w MP z 2008 roku nr 96, poz. 827), w kwietniu lub w maju roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego imię, nazwisko i adres podatnika oraz wysokość wpłaty jednoprocentowej, przekazanej na rzecz tej organizacji, po wyrażeniu przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, zgody na ich przekazanie. Informacje te naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego w formie pisemnej.

Kiedy termin na złożenie PIT-28 będzie zachowany

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

•  wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za poświadczeniem przedłożenia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej;

•  nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;

•  złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;

•  złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;

•  złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

Rozliczenie straty

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

Wskazana zasada rozliczeń nie ma zastosowania do strat:

•  z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, oraz

•  ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Ulgi i odliczenia w zeznaniu

Podatnicy ryczałtu wykorzystane ulgi wykazują w PIT-28. Do zeznania tego trzeba dołączyć załączniki: PIT/D - przy ulgach mieszkaniowych, i PIT/O - przy pozostałych ulgach.

Część D PIT-28 przeznaczona jest na wykazanie odliczeń od przychodu:

•  poz. 64 - straty z lat ubiegłych;

•  poz. 65 - składki na ubezpieczenie społeczne;

•  poz. 66 - składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone za granicą;

•  poz. 67 - odliczenia od przychodu wykazane w załączniku PIT/O w części B: darowizny, ulga rehabilitacyjna, ulga internetowa;

•  poz. 69 - ulga odsetkowa wykazana w części B.1. załącznika PIT/D (na zasadach praw nabytych);

•  poz. 71 - odliczenia od przychodów wydatków mieszkaniowych wykazane w części B.3. załącznika PIT/D (na zasadach praw nabytych);

•  poz. 72 - wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym;

•  poz. 73 - wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych;

•  poz. 74 - odliczenia ogółem.

Część H PIT-28 przeznaczona jest na wykazanie odliczeń od ryczałtu:

•  poz. 103 - składka na ubezpieczenie zdrowotne;

•  poz. 104 - składka zdrowotna zapłacona za granicą;

•  poz. 105 - odliczenia od ryczałtu wykazane w części C załącznika PIT/O: ulga uczniowska (na zasadach praw nabytych); ulga, o której mowa w art. 27g ustawy o PIT - rozliczenie dochodów zagranicznych w Polsce;

•  poz. 106 - odliczenia od ryczałtu z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych wykazanych w części C.2. załącznika PIT/D (na zasadach praw nabytych);

• n poz. 107 - ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym;

•  poz. 108 - ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych.

Słownik

I grupa inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo

b) znaczny stopień niepełnosprawności.

II grupa inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy albo

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Ważne

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku

Ważne

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia49.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK