| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

Prezentujemy Krajowy standard rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", zgodnie z uchwałą nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

1

2

3

4

5

 


 


2.

Kredyty i pożyczki

346.000

 


 


3.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

-

 


 


4.

Inne wpływy finansowe

-

 


II.

 


Wydatki

154.400

 


 


1.

Nabycie udziałów (akcji) własnych

-

 


 


2.

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

16.000

 


 


3.

Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

20.000

 


 


4.

Spłaty kredytów i pożyczek

99.000

 


 


5.

Wykup dłużnych papierów wartościowych

-

 


 


6.

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

-

 


 


7.

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

4.800

 


 


8.

Odsetki

14.600

 


 


9.

Inne wydatki finansowe

-

 


III.

 


Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

601.600

D.

 


 


Przepływy pieniężne netto razem (A.IIIB.IIIC.III)

213.500

E.

 


 


Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

217.600

 


 


 


- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

4.100

F.

 


 


Środki pieniężne na początek okresu

32.500

G.

 


 


Środki pieniężne na koniec okresu (FD), w tym:

246.000

 


 


 


- o ograniczonej możliwości dysponowania

60.000

 

Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia

w PLN

 


 


 


Treść pozycji

Rok sprawozdawczy

1

2

3

4

5

A.

 


 


Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

 


 


I.

 


Zysk (strata) netto

64.000

 


II.

 


Korekty razem

35.100

 


 


1.

Amortyzacja

80.000

 


 


2.

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

(1.100)

 


 


3.

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(4.400)

 


 


4.

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

14.300

 


 


5.

Zmiana stanu rezerw

29.000

 


 


6.

Zmiana stanu zapasów

(150.000)

 

1

2

3

4

5

 


 


7.

Zmiana stanu należności

(115.000)

 


 


8.

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

182.500

 


 


9.

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

5.000

 


 


10.

Inne korekty

(5.200)

 


III.

 


Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III)

99.100

B.

 


 


Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 


 


I.

 


Wpływy

132.000

 


 


1.

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

67.000

 


 


2.

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

-

 


 


3.

Z aktywów finansowych, w tym:

65.000

 


 


 


a) w jednostkach powiązanych

-

 


 


 


b) w pozostałych jednostkach

65.000

 


 


 


- zbycie aktywów finansowych

46.000

 


 


 


- dywidendy i udziały w zyskach

17.000

 


 


 


- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

-

 


 


 


- odsetki

2.000

 


 


 


- inne wpływy z aktywów finansowych

-

 


 


4.

Inne wpływy inwestycyjne

-

 


II.

 


Wydatki

619.200

 


 


1.

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

157.000

 


 


2.

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

-

 


 


3.

Na aktywa finansowe, w tym:

442.200

 


 


 


a) w jednostkach powiązanych

-

 


 


 


b) w pozostałych jednostkach

442.200

 


 


 


- nabycie aktywów finansowych

437.200

 


 


 


- udzielone pożyczki długoterminowe

5.000

 


 


4.

Inne wydatki inwestycyjne

20.000

 


III.

 


Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-lI)

(487.200)

C.

 


 


Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

 


 


I.

 


Wpływy

756.000

 


 


1.

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

410.000

 


 


2.

Kredyty i pożyczki

346.000

 


 


3.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

-

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK