| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Koszty egzekucyjne - ujęcie rachunkowe i podatkowe

Koszty egzekucyjne - ujęcie rachunkowe i podatkowe

Jakie wydatki składają się na koszty egzekucyjne? Jak zaewidencjonować w księgach odpis aktualizujący na należności z tytułu poniesionych kosztów sądowych? Czy umorzone koszty egzekucyjne należy zaksięgować jako przychody finansowe? Czy koszty egzekucyjne, jakie poniósł wierzyciel, są kosztem podatkowym?

3) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
4) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
5) z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe,
6) z odszkodowaniami, karami i grzywnami,
7) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.
Ustawa o rachunkowości nie reguluje bezpośrednio problematyki kosztów egzekucyjnych, dlatego określając ich wielkość należy pamiętać o zasadzie ostrożności. I tak zgodnie z nią poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty). W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne oraz wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne. Pozostałe przychody i koszty operacyjne należy uwzględnić także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Wartość poszczególnych składników pozostałych przychodów operacyjnych i związanych z nimi kosztów ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju pozostałych przychodów operacyjnych i związanych z nimi kosztów.

Poniesione koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego

Zgodnie z załączonym do ustawy o rachunkowości wzorem rachunku zysków i strat, zarówno w wariancie kalkulacyjnym, jak i porównawczym, ostatnim elementem pozostałych kosztów operacyjnych są inne koszty operacyjne. Ustawa nie podaje definicji oraz wykazu „innych pozostałych kosztów operacyjnych”. Kierując się zapisami w ustawie, dotychczasowymi doświadczeniami praktycznymi i piśmiennictwem specjalistycznym, do innych pozostałych kosztów operacyjnych możemy zaliczyć:
1) koszty likwidacji środków trwałych,
2) odpisane koszty działalności zaniechanej,
3) nieumorzoną wartość zlikwidowanych środków trwałych,
reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »