| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

• opłaty wstępne (czynsz inicjalny),
• raty leasingowe,
• wartość wykupu przedmiotu leasingu, jeśli została określona w umowie leasingu.
Do sumy opłat nie wlicza się natomiast należnego podatku od towarów i usług, jak również elementów (opłat i obciążeń) wymienionych w art. 23j ust. 2 u.p.d.o.f. i art. 17j ust. 2 u.p.d.o.p. Zgodnie z tymi przepisami, do sumy opłat nie zalicza się zatem:
• płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, jeśli są one wyodrębnione z opłat leasingowych,
• podatków, w przypadku których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania środków trwałych będących przedmiotem umowy leasingu (np. podatek od środków transportu), oraz składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków i składek, niezależnie od opłat za korzystanie z przedmiotu leasingu,
• kaucji określonej w umowie leasingu, wpłaconej finansującemu przez korzystającego; umowy leasingu przewidują dwa typy kaucji: kaucję gwarancyjną, zwracaną korzystającemu po prawidłowej realizacji umowy, oraz kaucję rozliczeniową, stanowiącą instrument zabezpieczający finansującego na wypadek opóźnień w realizacji płatności leasingowych przez korzystającego – opóźnienie w płatności pozwala finansującemu na pokrycie opłat z tej kaucji; zasadniczo powyższe kaucje – ich wpłaty i zwrot – są neutralne podatkowo zarówno z punktu widzenia finansującego, jak i korzystającego, niezależnie od typu leasingu.
Niezbędny do zakwalifikowania danej transakcji jako umowy leasingu warunek, że suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszonych o należny VAT, nie może być niższa od wartości początkowej przedmiotu leasingu, nie będzie zazwyczaj spełniony w sytuacji, gdy dane dobro, będące już uprzednio przedmiotem innej umowy leasingu, zostanie po raz drugi oddane przez finansującego w odpłatne korzystanie albo gdy dobro to było, przed oddaniem go w odpłatne korzystanie, już wcześniej używane przez finansującego. W takim przypadku nie będą obowiązywały zasady opodatkowania właściwe dla leasingu, lecz dla umów najmu lub dzierżawy. Bazując bowiem na literalnym brzmieniu przepisów regulujących zasady opodatkowania leasingu, użyte w art. 23b ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. i art. 17b ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., pojęcie wartości początkowej, która to wartość, aby uznać daną umowę za umowę leasingu, nie może być wyższa niż suma opłat leasingowych, należy niestety odczytywać jako (historyczną) wartość początkową określoną zgodnie z art. 22g u.p.d.o.f. i art. 16g u.p.d.o.p. Trudno jest powiedzieć, czy taka była intencja ustawodawcy, czy przewidział on sytuację, że przedmiotem leasingu mogą być dobra częściowo już zamortyzowane przez finansującego, których aktualna (tj. w dacie zawarcia danej umowy) wartość księgowa (wartość rzeczywista netto) lub rynkowa jest znacznie niższa od (historycznej) wartości początkowej.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK