| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Wynagrodzenia > Pobór zaliczek od zasądzonych zaległych wynagrodzeń

Pobór zaliczek od zasądzonych zaległych wynagrodzeń

W jaki sposób obliczać zaliczkę na podatek od zaległych wynagrodzeń, które zostały zasądzone prawomocnymi wyrokami wraz z odsetkami ustawowymi? Czy zaliczki należy naliczać tylko od należności głównych czy również od odsetek ustawowych od tych należności?

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), tj. m.in. ze stosunku pracy, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 95 updof). Dlatego w sytuacji przedstawionej w liście płatnik powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy tylko od należności głównych. W przypadku gdy płatnik w złożonej deklaracji wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od należnej, przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty (art. 75 § 2 pkt 2 lit. b Ordynacji podatkowej). Wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty płatnik ma obowiązek złożyć skorygowane zeznanie/deklarację (art. 75 § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; dalej: Ordynacja podatkowa).

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 9 ust. 1 updof). Przychodami są m.in. pieniądze otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym (art. 11 ust. 1 updof). Jednym ze źródeł przychodów jest m.in. stosunek pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 updof).

Zapamiętaj!

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatków, nagród, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i wszelkich innych kwot niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto - świadczeń pieniężnych ponoszonych za pracownika, jak również wartości innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof).

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu (art. 8 Ordynacji podatkowej).

Komornicy sądowi egzekwujący zaległe wynagrodzenia mają obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. I tak, w przypadku gdy za płatnika, o którym mowa w art. 31 updof, wypłaty świadczeń określonych w art. 12 updof dokonuje komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym płatnika, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy i stosunków pokrewnych, ma on obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy. Powinien przy tym stosować do wypłacanych świadczeń najniższą stawkę podatkową, określoną w obowiązującej skali podatkowej (art. 42e ust. 1 updof).

Przy obliczaniu tej zaliczki, zgodnie z art. 42e ust. 2 updof, komornik sądowy uwzględnia:

- koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 updof,

- składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b updof, potrącone w danym miesiącu, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Tak obliczoną zaliczkę zmniejsza się o kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3 updof, oraz o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w danym miesiącu zgodnie z odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 updof (art. 42e ust. 3 updof).

Kwoty pobranych zaliczek na podatek komornik sądowy przekazuje w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika (art. 42e ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 i 2 updof).

Podstawy prawne

- Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 791)

- Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. Nr 120, poz. 818)

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »