| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Zatrudnianie i zwalnianie > Procedura uproszczona wydawania cudzoziemcom zezwoleń na pracę

Procedura uproszczona wydawania cudzoziemcom zezwoleń na pracę

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 674 ze zm.) określa szczegółowe warunki, po spełnieniu których możliwe jest wydanie cudzoziemcowi przez wojewodę zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 88c ustawy).

Rozporządzenie przewiduje również możliwość wydania zezwolenia bez konieczności uzyskania od starosty informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, z zachowaniem jednak pozostałych warunków z art. 88c ustawy. Zgodnie bowiem z § 3 rozporządzenia wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku:

1) cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującego prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym,

Zobacz wskaźnik: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poszczególnych sektorach przemysłu

3) obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywał przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi - pod warunkiem przedstawienia zarejestrowanego oświadczenia i umowy oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy,

4) cudzoziemca - trenera sportowego lub sportowca, wykonującego pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

5) lekarza i lekarza dentysty, odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Jak zatrudniać pracowników tymczasowych

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na katalog państw wymienionych w § 3 pkt 2 i 3 rozporządzenia, w którym znalazły się nie tylko państwa graniczące z Polską, ale również państwa z którymi Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych w ramach partnerstw na rzecz mobilności, ustanowionych między tymi państwami a Unią Europejską. Dotychczas Unia Europejska zawarła takie porozumienia z sześcioma państwami, w tym z czterema: Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją i Mołdawią z tzw. Partnerstwa Wschodniego. Polska jest stroną wszystkich dotychczas zawartych partnerstw na rzecz mobilności z krajami wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej, realizując je m.in. poprzez sukcesywne uzupełnienia rozporządzenia w związku zawarciem partnerstw z tymi krajami (zmiany z dnia 14 grudnia 2010 roku i dnia 1 stycznia 2014 roku; warto jednak wskazać, że jak dotąd nie dokonano zmiany rozporządzenia w związku z podpisaną dnia 5 grudnia 2013 roku Deklaracją Partnerstwa na rzecz mobilności Unia Europejska – Azerbejdżan). Znajduje to potwierdzenie w pierwotnej treści § 3 pkt 2 i 3 rozporządzenia, gdzie była mowa o „państwach graniczących z Rzecząpospolitą Polską lub państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych w ramach partnerstwa na rzecz mobilności, ustanowionego między tymi państwami a Unią Europejską”. Zgodnie z komunikatem Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie migracji wahadłowej i partnerstw na rzecz mobilności między Unią Europejską a krajami trzecimi, zasadniczym celem partnerstw jest pozwolenie mieszkańcom tych krajów na bezpieczniejszy dostęp do terytorium Unii Europejskiej. Każde partnerstwo musi wpisywać się w ogólne ramy stosunków zewnętrznych z określonym krajem trzecim. Powinny być one ustanowione zgodnie z aspiracjami stron porozumienia oraz zobowiązaniami, jakie państwo trzecie jest w stanie podjąć. Unia Europejska może zgodzić się na większą mobilność do Unii Europejskiej w przypadku obywateli danego kraju, w poszanowaniu kompetencji państw członkowskich. Może się to wiązać m.in. z połączoną ofertą kilku państw członkowskich dotyczącą łatwiejszego dostępu do ich rynków pracy.


Autor: Tomasz Bernady, radca prawny

Ekspert:

Kancelaria Prawna GHMW – Gach, Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni spółka partnerska

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne związane z bieżącą obsługą przedsiębiorców (głównie spółek handlowych).

Źródło:

Kancelaria Gach, Hulist, Mizińska, Wawer

Zdjęcia

Procedura uproszczona wydawania cudzoziemcom zezwoleń na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Procedura uproszczona wydawania cudzoziemcom zezwoleń na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK