| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Licytacja elektroniczna. Zamówienia publiczne online

Licytacja elektroniczna. Zamówienia publiczne online

Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze oferty podlegające automatycznej klasyfikacji (na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

11) termin związania ofertą,

12) termin wykonania zamówienia,

13) wymaganie dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach,

15) adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna.

Z uwagi na fakt, że elementy, z których składa się ogłoszenie o zamówieniu w trybie aukcji elektronicznej, zostały już omówione we wcześniejszych artykułach publikowanych na łamach poradnika, nie będziemy ich omawiać w niniejszym artykule.

Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, nie krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia (art. 76 ust. 1 upzp). Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium w terminie przez niego określonym - nie później jednak niż przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej. Następnie otwiera licytację elektroniczną w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu - z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert.

Oferta w trybie licytacji elektronicznej

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, zainteresowani uczestnictwem w postępowaniach przetargowych toczących się w omawianym trybie, powinni pamiętać, że zgodnie z art. 78 ust. 1 upzp ofertę składa się w postaci elektronicznej. Przyjęcie takiej formy jest w zasadzie konsekwencją charakteru całego trybu licytacji elektronicznej.

Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w przepisach ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Oferty składane przez wykonawców w toku aukcji elektronicznej podlegają automatycznej kwalifikacji na podstawie ceny (art. 78 ust. 2 upzp).

UWAGA!

Oferta złożona w toku aukcji elektronicznej przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

Mechanizm ten należy rozumieć w taki sposób, że każdy wykonawca może jednocześnie złożyć tylko jedną ofertę. Złożona oferta jest odpowiedzią na ofertę poprzedniego wykonawcy, korzystniejszą od niej (zob. art. 78 ust. 3 upzp). Składając ofertę w tym postępowaniu, wykonawca musi mieć na względzie, że jest nią związany do czasu, gdy inny wykonawca złoży ofertę korzystniejszą w tym samym postępowaniu. Jeżeli zaś inna, korzystniejsza oferta wykonawcy nie zostanie złożona, wówczas - mając na uwadze skutek związania ofertą - wykonawca będzie musiał zawrzeć umowę o zamówienie publiczne z zamawiającym, który prowadził postępowanie w trybie licytacji elektronicznej.

Rodzaje licytacji

Licytacja elektroniczna może być jednoetapowa albo dwuetapowa (art. 79 ust. 1 upzp). Jest to uzależnione od decyzji samego zamawiającego, a informacja o liczbie etapów oraz czasie ich trwania powinna zostać podana przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

W sytuacji gdy zamawiający, prowadzący postępowanie w trybie licytacji elektronicznej, zadecyduje, że będzie ją prowadził jako licytację dwuetapową - powinien wprowadzić sposób eliminowania wykonawców po zakończonym etapie sposobu kwalifikowania wykonawców do następnego etapu. Jednym z przykładowych sposobów eliminacji, z którym mogą spotkać się przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczący w licytacjach elektronicznych, jest liczba postąpień albo liczba dwóch, trzech czy czterech wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

Zakończenie licytacji

Zgodnie z art. 80 ust. 1 upzp zamawiający zamyka licytację elektroniczną:

1) w terminie określonym w ogłoszeniu,

2) jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia,

3) po ukończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.

Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający podaje pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano (art. 80 ust. 2 upzp). Zakończenie licytacji prowadzi oczywiście do udzielenia zamówienia oraz podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

SŁOWNICZEK

Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone, lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

Bezpieczny podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który jest przyporządkowany wyłącznie osobie składającej ten podpis, jest sporządzony za pomocą podlegających kontroli wyłącznie osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu i danych służących do składania podpisu elektronicznego, oraz jest powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Łukasz Laszczyński

Podstawy prawne:

- ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; ost.zm. Dz.U. Nr 182, poz. 1228

- ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - Dz.U. Nr 130, poz. 1450; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Eugenia Jabłokow

Radca prawny- ekspert w dziedzinie postępowania spadkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK