| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Ochrona praw podwykonawców w zamówieniach publicznych

Ochrona praw podwykonawców w zamówieniach publicznych

Od 24 grudnia 2013 r. obowiązuje ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy wzmacniają ochronę praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w tym w szczególności służą zapewnieniu terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia.


Procedura akceptowania umów o podwykonawstwo


Istotną zmianą jest także wprowadzenie swoistej procedury akceptowania przez zamawiającego treści umów o podwykonawstwo. Zgodnie z nowymi przepisami wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć taką umowę jest obowiązany przedłożyć zamawiającemu jej projekt. Zamawiający może wtedy, w terminie określonym w umowie o roboty budowlane, zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu, jeśli projekt ten nie spełnia warunków lub zawiera uchybienia wskazane w nowych przepisach. Niezgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń w przewidzianym na to terminie uważa się za zaakceptowanie przez niego projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalsi podwykonawcy są ponadto zobowiązani przedłożyć zamawiającemu, w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo, jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Obowiązek ten dotyczy zarówno umów, których przedmiotem są roboty budowlane, jak i, z pewnymi wyłączeniami, umów mających za przedmiot dostawy lub usługi. Jeśli przedłożona zamawiającemu umowa o podwykonawstwo mająca za przedmiot roboty budowlane nie spełnia wymagań określonych w nowych przepisach, zamawiający składa do umowy pisemny sprzeciw.

Przetargi publiczne a zmowy cenowe

Warto także zwrócić uwagę, że zgodnie z nowymi przepisami, przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie powinien być dłuższy niż 30 dni od doręczenia stosownej faktury lub rachunku. Jeśli umowa o podwykonawstwo przewiduje termin dłuższy, zamawiający może wezwać wykonawcę do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

Istotne z punktu widzenia podwykonawców są także nowe przepisy dotyczące obowiązku dokonywania przez zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Tego typu forma zapłaty wynagrodzenia wystąpi, jeśli, w sytuacjach wskazanych w nowych przepisach, od obowiązku zapłaty wynagrodzenia będzie się uchylał odpowiednio wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Nowe przepisy przewidują specyficzną procedurę ustalania przez zamawiającego, czy zachodzą przesłanki bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców, a także wyciągania konsekwencji wobec wykonawców, którzy doprowadzili do konieczności zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców. Konsekwencje te mogą polegać na potrąceniu stosownych kwot z wynagrodzenia wykonawcy, nałożeniu kary umownej lub nawet odstąpieniu od umowy.

W nowych przepisach wprowadzono także wymogi odnośnie treści umowy o roboty budowlane zawieranej w ramach zamówień publicznych. Wymogi te odzwierciedlają wyżej opisane nowe regulacje zmierzające do ochrony podwykonawców i mają one na celu doprecyzowanie każdorazowo w konkretnej umowie o roboty budowlane praw i obowiązków zamawiającego i wykonawcy w tym zakresie.

Podsumowując, nowe przepisy wprowadzają szereg zmian dotyczących podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Założeniem nowych regulacji jest przede wszystkim dążenie do ochrony podwykonawców, narażonych na nadużycia ze strony wykonawców mających niekiedy znacznie silniejszą pozycję rynkową. Pewne wątpliwości może jednak budzić brak doprecyzowania, jakie stosunki prawne łączące wykonawcę z osobami trzecimi będą uważane za podwykonawstwo, a jakie będą mieściły się w pojęciu osobistego wykonania zamówienia. Praktyka pokaże także, czy sformalizowane procedury mające na celu akceptowanie umów o podwykonawstwo przez zamawiających oraz dokonywanie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców, będą prawidłowo funkcjonowały w rzeczywistości gospodarczej, czy też będą źródłem sporów między zamawiającymi a wykonawcami.

Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Praw

 

Maciej Szulikowski

radca prawny i partner zarządzający

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »