| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Nowe zasady rozpatrywania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nowe zasady rozpatrywania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Od 12 października 2007 r. odwołania od rozstrzygnięcia protestu wnoszone do Prezesa UZP są rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą. Zmienione zasady rozstrzygnięcia odwołań zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.

• określenie przedmiotu zamówienia,

• wskazanie numeru Biuletynu Zamówień Publicznych albo Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu,

• wskazanie strony internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępniał ją na tej stronie,

• datę wniesienia protestu,

• zwięzłe przedstawienie zarzutów,

• wniosek co do rozstrzygnięcia odwołania,

• uzasadnienie faktyczne i prawne odwołania,

• podpis odwołującego się lub jego przedstawiciela albo pełnomocnika,

• załączniki - kopię protestu, kopię rozstrzygnięcia protestu, jeżeli protest został rozpatrzony, dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone, oraz dowód przekazania kopii odwołania zamawiającemu.

Po uiszczeniu wpisu przez odwołującego Prezes UZP zawiadamia zamawiającego o wpłynięciu odwołania. Jednocześnie Prezes UZP wzywa zamawiającego do nadesłania kopii dokumentacji postępowania, z wyjątkiem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wykonawców, których nie dotyczą zarzuty zawarte w odwołaniu. Dokumentacja ta wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego (§ 3 ust. 1 rozporządzenia).

Zapamiętaj!

Oryginał dokumentacji, wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertami, zamawiający dostarcza do siedziby UZP nie później niż przed otwarciem posiedzenia (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).

Wśród dokumentów nadesłanych przez zamawiającego powinny się znajdować w szczególności:

• protokół z postępowania,

• specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

• dokumentacja projektowa,

• kosztorys inwestorski,

• pisma wnoszone przez oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego.

Odwołanie rozpatruje Izba w składzie trzyosobowym, w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi UZP. Skład ustala Prezes Izby według kolejności wpływu odwołań z alfabetycznej listy członków Izby, jawnej dla stron postępowania odwoławczego. Odstępstwo od tej kolejności dopuszczalne jest tylko z powodu choroby członka Izby lub innej ważnej przyczyny (art. 186 i 187 upzp).

Postępowanie odwoławcze prowadzone jest w języku polskim (§ 18 rozporządzenia), w związku z tym uczestnik postępowania niewładający językiem polskim zobowiązany jest stawić się z tłumaczem przysięgłym. Również wszystkie dokumenty przedstawiane są w języku polskim albo z tłumaczeniem uwierzytelnionym przez tłumacza przysięgłego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »