| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Nowe zasady rozpatrywania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nowe zasady rozpatrywania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Od 12 października 2007 r. odwołania od rozstrzygnięcia protestu wnoszone do Prezesa UZP są rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą. Zmienione zasady rozstrzygnięcia odwołań zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.

Postępowanie odwoławcze składa się jak dotychczas z dwóch etapów (art. 193a upzp):

• posiedzenia i

• rozprawy.

Posiedzenie

Na posiedzeniu Izba dokonuje czynności formalno-prawnych i sprawdzających, które mają na celu przygotowanie rozprawy. Posiedzenie może odbywać się z udziałem stron, z tym że niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego uczestnika postępowania nie wstrzymuje rozpoznania odwołania. Na posiedzeniu sprawdzane jest m.in., czy strony oraz uczestnicy postępowania odwoławczego zostali prawidłowo poinformowani o terminie posiedzenia, przystąpień, a także sprawdzana jest skuteczność złożenia przystąpień do postępowania odwoławczego, po czym Izba postanawia o dopuszczeniu do postępowania odwoławczego przystępującego wykonawcy (§ 16 ust. 5 rozporządzenia).

Zapamiętaj!

Termin posiedzenia Izby wyznacza Prezes Izby, o czym informuje strony oraz uczestników postępowania odwoławczego. Zawiadomienie doręcza się na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia Izby.

Rozporządzenie przewiduje również rozwiązanie na wypadek niestawiennictwa członka wyznaczonego składu w wyznaczonym terminie posiedzenia albo wyłączenia go z udziału w sprawie. Zgodnie z § 12 rozporządzenia, posiedzenie może się odbyć w danym dniu bez zachowania 3-dniowego terminu na zawiadomienie, jeżeli członek nowo wyznaczony wyrazi zgodę na rozpoznanie odwołania w takim terminie.

Istotną czynnością dokonywaną przez Izbę na posiedzeniu jest badanie treści odwołania pod względem przesłanek uzasadniających jego odrzucenie. Zgodnie z art. 187 ust. 4 upzp, Izba zobowiązana jest odrzucić odwołanie, jeśli wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

• w sprawie nie mają zastosowania przepisy upzp,

• odwołanie nie zostało poprzedzone protestem, przy czym za protest uznaje się również przystąpienie do protestu,

• protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony,

• protest lub odwołanie zostały wniesione z uchybieniem terminom określonym w upzp,

• odwołujący się powołuje się na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania wniesionego przez tego samego odwołującego się w tym samym postępowaniu,

• odwołanie, wniesione przez wykonawcę wnoszącego protest lub wezwanego do protestu, dotyczy czynności, które zamawiający wykonał zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu,

• odwołujący się nie przekazał kopii wnoszonego odwołania zamawiającemu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »