| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Nowe zasady rozpatrywania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nowe zasady rozpatrywania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Od 12 października 2007 r. odwołania od rozstrzygnięcia protestu wnoszone do Prezesa UZP są rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą. Zmienione zasady rozstrzygnięcia odwołań zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.

Po zamknięciu posiedzenia Izba w zależności od poczynionych ustaleń faktycznych:

• odrzuca odwołanie,

• umarza postępowanie,

• rozpoznaje odwołanie na rozprawie.

W przypadku gdy Izba rozpatruje łącznie kilka odwołań i na posiedzeniu stwierdzi, że co najmniej jedno z rozpoznawanych odwołań podlega odrzuceniu albo w odniesieniu do co najmniej jednego odwołania skutecznie złożono jego wycofanie, odrzuca to odwołanie albo umarza postępowanie w zakresie cofniętego odwołania, a pozostałe odwołanie (odwołania) kieruje na rozprawę (§ 17 ust. 2 rozporządzenia).

Rozprawa

Drugim etapem postępowania odwoławczego jest rozprawa, podczas której następuje merytoryczne rozpatrzenie odwołania.

Rozprawa jest jawna, w związku z tym mają na nią wstęp wszyscy zainteresowani, nie tylko strony postępowania. Ponadto przewodniczący składu orzekającego może wyrazić zgodę na rejestrowanie przez przedstawicieli radia, telewizji oraz prasy przebiegu rozprawy za pomocą aparatury utrwalającej obraz oraz dźwięk. Jednak udział mediów jest dopuszczalny tylko w sytuacji, gdy przemawia za tym uzasadniony interes społeczny, a ważny interes strony lub uczestnika postępowania temu się nie sprzeciwia i gdy dokonywanie tych czynności nie utrudni przeprowadzenia rozprawy (§ 19 ust. 2 rozporządzenia).

Zapamiętaj!

W przypadku gdy przy rozpatrywaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną, Izba wyłącza jawność rozprawy. W razie wyłączenia jawności rozprawy odbywa się ona wyłącznie z udziałem stron, ich przedstawicieli oraz pełnomocników.

Po otwarciu rozprawy przewodniczący składu orzekającego albo sprawozdawca przedstawia stan sprawy z uwzględnieniem zarzutów zawartych w proteście oraz przedstawionych w odwołaniu (§ 20 rozporządzenia).

Strony oraz uczestnicy postępowania mają obowiązek wskazać dowody do stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej mogą być przedstawione aż do zamknięcia rozprawy. Dowodami są w szczególności:

• dokumenty,

• wyjaśnienia świadków,

• opinie biegłych,

• przesłuchanie stron.

Dowodu nie wymagają fakty powszechnie znane oraz fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do swej zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy (art. 188 upzp).

W trakcie posiedzenia lub rozprawy odwołujący może wycofać odwołanie. W razie cofnięcia odwołania Izba umarza postępowanie w drodze postanowienia. Oświadczenie o cofnięciu odwołania może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia lub rozprawy. Postanowienie o umorzeniu postępowania kończy postępowanie w sprawie. Jeżeli cofnięcie odwołania następuje przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu (art. 189 upzp).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »