Kategorie

Akcyza od samochodów - nowa deklaracja uproszczona AKC-US od 1 lipca 2021 r.

Opracował Paweł Huczko
Akcyza od samochodów - nowa deklaracja uproszczona AKC-US od 1 lipca 2021 r.
Deklaracja AKC-US od 1 lipca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował projekt rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych. Rozporządzenie to określi od 1 lipca 2021 r. wzór deklaracji AKC-US, który zastąpi obecny wzór deklaracji AKC-U/S. Projekt rozporządzenia jest aktualnie poddawany uzgodnieniom międzyresortowym, opiniowaniu i konsultacjom publicznym.

Nowy wzór deklaracji konieczny z uwagi na nowelizację ustawy o podatku akcyzowym

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych został sporządzony w związku ze zmianami wprowadzanymi do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (aktualnie nowelizacja ta czeka na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw).

W zakresie podatku akcyzowego, zwanego dalej „akcyzą”, od samochodów osobowych ustawa wprowadza m.in.:

- opodatkowanie akcyzą nowych czynności - art. 100 ust. 1a ustawy,

- wymóg złożenia przez jednego ze współwłaścicieli jednej deklaracji w imieniu wszystkich współwłaścicieli samochodu osobowego - art. 106 ust. 3f ustawy,

Reklama

- obowiązek wydania przez naczelnika urzędu skarbowego, na wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu przywożonego spoza terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich EFTA - art. 112 ust. 3a ustawy.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 267 oraz z 2019 r. poz. 2320) określa wzór deklaracji uproszczonej jedynie dla nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U/S), zatem wobec zmian m.in. w art. 100 ust. 1a ustawy, wzór ten stał się niewystarczający.

Konieczne stało się zatem określenie nowego wzoru deklaracji, który nosi nazwę ,,deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US)”.

Ten nowy wzór zostanie wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, którego projekt jest omawiany w niniejszym artykule.

Czym będzie się różnił wzór AKC-US od dotychczasowego AKC-U/S?

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, w porównaniu do obecnego wzoru deklaracji uproszczonej (AKC-U/S) wprowadzone zostaną m.in. następujące zmiany:

1) w nagłówku usunięto nieużywany obecnie zwrot ,,WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM” oraz wprowadzono informację odnośnie składania deklaracji w postaci elektronicznej w brzmieniu: Składanie w postaci elektronicznej: www. puesc.gov.pl;

2) pozycje 2 i 3 ustawione zostały w jednej linii z pozycją nr 1 (zmiana o charakterze porządkującym);

3) zmieniono symbol deklaracji z AKC-U/S na AKC-US (zmiana o charakterze porządkującym)

4) w nazwie deklaracji usunięto zwrot ,,od nabycia wewnątrzwspólnotowego” (zmiana związana z szerszym zakresem deklaracji) oraz wyraz „dla” zastąpiony został zwrotem ,,w sprawie” (zmiana o charakterze porządkującym);

5) dodano pozycję ,,Numer formularza’’, która będzie miała zastosowanie, gdy samochód osobowy będzie przedmiotem współwłasności więcej niż czterech osób a deklaracja będzie składana w postaci papierowej. W tej sytuacji podatnik wskaże liczbę dodatkowych formularzy, które wypełnił, aby wykazać wszystkich współwłaścicieli. Pozycja została opatrzona stosownym objaśnieniem nr 2;

6) w główce deklaracji uszczegółowiono informację o terminie składania deklaracji;

7) w części A. ,,WŁAŚCIWY ORGAN I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI’’ dodano pozycję. ,,Określenie przedmiotu opodatkowania’’, w której należy wybrać pomiędzy:

1. nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy;

2. zmianą konstrukcyjną zmieniającą rodzaj pojazdu na samochód osobowy, o której mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy;

3. nabyciem lub posiadaniem samochodu osobowego, o których mowa w art. 100 ust. 1a pkt 2 ustawy;

przy czym możliwy jest wybór tylko jednego rodzaju przedmiotu opodatkowania w jednej deklaracji;

Reklama

8) w części B.1. ,,DANE IDENTYFIKACYJNE’’ w pozycji 9 ,,Status podatnika” doprecyzowano objaśnienia przy pkt 1 ,,współwłaściciel” w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy w art. 106 ust. 3f, który wprowadza obowiązek składania jednej deklaracji uproszczonej przez jednego ze współwłaścicieli w imieniu wszystkich współwłaścicieli, obejmującej całkowity podatek do zapłaty od samochodu osobowego będącego przedmiotem współwłasności;

9) w części B.2. zrezygnowano z pola ,,Poczta’’, które dotychczas miało charakter nieobowiązkowy. Wobec elektronizacji danych pocztowych wystarczające jest wypełnienie pól ,,Miejscowość” i ,,Kod pocztowy”. Jest to kierunek zmian już wprowadzony w innych deklaracjach podatkowych np. w podatku dochodowym (PIT-36, PIT-28, itd.);

10) dodana została część B.3. DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW BĘDĄCYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI. Zmiana ta wynika z faktu, że ustawa wprowadza obowiązek składania jednej deklaracji podatkowej w przypadku pojazdu będącego współwłasnością kilku osób. W tej sytuacji deklarację złoży jeden ze współwłaścicieli, jednak dla potrzeb ewentualnej egzekucji administracyjnej konieczne jest wykazanie w deklaracji danych identyfikacyjnych pozostałych współwłaścicieli deklarowanych samochodów osobowych. W pozycji nr 20 podatnik wskaże liczbę pozostałych współwłaścicieli. W przypadku deklaracji składanych w postaci papierowej, zazwyczaj wystarczający będzie jeden formularz deklaracji AKC-US. W przypadku liczby współwłaścicieli większej niż cztery, koniecznym będzie wypełnienie kolejnego formularza deklaracji, wskazując jego numer i liczbę wszystkich składanych formularzy w pozycji nr 4. W kolejnych formularzach nie powtarza się danych z części C i D pierwszego formularza. Natomiast w przypadku deklaracji składanych w wersji elektronicznej współwłaściciele wykazani zostaną na jednym formularzu;

11) w części D. „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH”:

a) ze względu na fakt, że od 1 lipca 2021 r. postać papierowa zostanie ograniczona do osób fizycznych nieprowadzącym działalności gospodarczej (podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będą obowiązani do składania deklaracje tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej) uznano za optymalne, by na takiej deklaracji możliwe było zadeklarowanie maksymalnie dwóch samochodów osobowych. W celu poprawy czytelności formularza oraz wygodniejszego jego wypełnienia układ strony został zmieniony z poziomego na pionowy;

b) celem uwzględnienia opinii specjalistów wydających opinie o stanie technicznym pojazdu, w pozycji ,,Stan techniczny” zastąpiono zwrot ,,z opinią biegłego / bez opinii biegłego” wyrażeniem ,,z opinią rzeczoznawcy / bez opinii rzeczoznawcy” (w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym);

c) zrezygnowano z pozycji ,,Liczba pozostałych współwłaścicieli”, które ze względu na dodawaną część B.3. w tym poz. nr 20 stały się zbędne.

d) w pozycji ,,Tytuł zwolnienia”:

a. w związku z dodanym w art. 112 ustawy ust. 3a, dotyczącym wydawania przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, na wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu przywożonego spoza terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich EFTA, dodano odpowiedni dla tego zaświadczenia tytuł zwolnienia,

b. dla tytułu zwolnienia ,,pozostałe” dodano objaśnienie nr 16 precyzujące, że w tej kategorii znajdują się też pojazdy zwolnione na mocy art. 110 ust. 4 tj. samochody osobowe stanowiące mienie przywożone do kraju, uzyskane w drodze dziedziczenia

e) w kolumnie ,,Podatek akcyzowy” informację dotyczącą sposobu jego wyliczania dostosowano do nowego układu kolumn we wzorze. W efekcie informacja „(d x e)” został zastąpiona przez rozwinięcie skrótu „(iloczyn podstawy opodatkowania i stawki podatku)”;

12) w części E. wprowadzono oświadczenie podatnika mające zastosowanie w przypadku deklaracji składanej dla samochodu osobowego będącego przedmiotem współwłasności w związku z brzmieniem art. 106 ust. 3f ustawy, który wprowadza obowiązek składania przez jednego ze współwłaścicieli w imieniu wszystkich współwłaścicieli jednej deklaracji obejmującej całkowity podatek do zapłaty od takiego samochodu;

13) w części F. pozycję 99 ,,Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”( pole nieobowiązkowe) zastąpiono ,,Numer telefonu lub adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”. Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika pozwoli na sprawny kontakt urzędu z podatnikiem. W praktyce może okazać się to bardzo pomocne podatnikowi, gdyż złożenie deklaracji i uzyskanie urzędowego potwierdzenia zapłaty akcyzy jest etapem koniecznym dla dopełnienia formalności pozwalających na zarejestrowanie pojazdu;

14) w części G. informację o wypełnianiu tej części jedynie w przypadku składania deklaracji w postaci papierowej przeniesiono do objaśnień.

Termin wejścia w życie rozporządzenia i nowego wzoru deklaracji uproszczonej od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S)

Z dniem 1 lipca 2021 r. utraci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 267 i z 2019 r. poz. 2320), które określa zarówno wzór deklaracji uproszczonej od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A), jak i wzór deklaracji uproszczonej od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).
Z powodu szerokiej materii zmian w zakresie opodatkowania samochodów osobowych, wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) od 1 lipca 2021 r. będzie przedmiotem odrębnego rozporządzenia obejmującego jedynie samochody osobowe.
Jednocześnie wydane zostanie odrębne rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych określające m.in. wzór deklaracji uproszczonej od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką inną niż stawka zerowa (AKC-UA), które również wejdzie w życie z 1 lipca 2021 roku.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?