Kategorie

Akcyza od samochodu sprowadzanego z zagranicy 2017/2018 - rozliczenie i zapłata

Akcyza od samochodu sprowadzanego z zagranicy 2017/2018 - rozliczenie, obowiązki podatnika
Aby zarejestrować samochód sprowadzany z innego kraju UE, musimy złożyć deklarację, zapłacić akcyzę i uzyskać potwierdzenie zapłaty. Od 1 marca 2017 r. deklarację tę możemy złożyć w formie papierowej do urzędu skarbowego albo w formie elektronicznej za pomocą systemu PUESC. Natomiast akcyzę płacimy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Od 1 października 2017 r. składamy nową deklarację AKC-U/S zamiast dotychczasowej AKC-U.

Podatki 2019

Do rozliczenia i zapłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów są zobowiązane te osoby prawne, fizyczne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które (art.100 ustawy o podatku akcyzowym):

 • przywiozły samochód do Polski, gdy do przeniesienia prawa do rozporządzania samochodem jak właściciel (zakupu) doszło za granicą,
 • kupiły sprowadzany samochód w Polsce, gdy do przeniesienia prawa do rozporządzania dojdzie w Polsce,
 • rejestrują pojazd, gdy nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania, ale pojazd będzie rejestrowany w Polsce (np. leasing).

Aby można było zarejestrować samochód w Polsce, należy:

 • złożyć deklarację AKC-U/S,
 • zapłacić akcyzę,
 • uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy.

Przejście tych kroków nie musi być tak utrudnione, gdy korzystamy z dostępnych systemów elektronicznych.

POLECAMY: Prowadź automatyczną ewidencję przejazdów i oszczędź nawet 5000 zł

1. Jak złożyć AKC-U/S

Podatnik sprowadzający samochód z UE musi od 1 października 2017 r. złożyć deklarację AKC-U/S. Należy tego dokonać w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Datą powstania obowiązku podatkowego jest najczęściej dzień wjazdu samochodem do Polski, ale szczegółowe uwagi w tym zakresie przedstawiamy w punkcie 1.4.1 niniejszego artykułu. Zasady składania deklaracji AKC-U/S w porównaniu z zasadami składania deklaracji AKC-U nie uległy zmianie. W przypadku samochodów nie możemy posługiwać się poprzednim wzorem deklaracji AKC-U. W nowym formularzu w porównaniu z poprzednim zmieniono trzy rzeczy:

 • zrezygnowano z pola, w które wpisywało się kwoty banderol (stare deklaracje AKC-U dotyczyły nie tylko samochodów),
 • dodano miejsce na wpisanie identyfikatora (NIP lub PESEL) osoby reprezentującej podatnika,
 • uszczegółowiono zakres danych opisujących samochody, przy jednoczesnej rezygnacji z wpisywania kodów CN.
Reklama

Od 1 marca 2017 r. deklarację adresujemy do właściwego dla naszego miejsca zamieszkania lub siedziby naszej firmy, „akcyzowego” naczelnika urzędu skarbowego – tych naczelników jest tylko 44 (na 400). Ich listę wraz z obszarami ich właściwości znajdziemy w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy (Dz.U. poz. 371). Dodatkowo papierową deklarację akcyzową, zaadresowaną do właściwego „akcyzowego” US, możemy złożyć w 50 urzędach skarbowych, w których funkcjonują tzw. Centra Obsługi. Ich listę zawiera załącznik nr 6 do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF poz. 41).

Utworzenie z dniem 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej, łączącej w sobie dotychczasowe administracje podatkowe i celne oraz organy kontroli skarbowej, poskutkowało m.in. zmianami w zakresie wymiaru i poboru podatku akcyzowego.

Podstawową zmianą jest to, że organami podatkowymi w akcyzie, a więc organami właściwymi do przyjmowania deklaracji akcyzowych (w tym samochodowych), stali się obecnie wyłącznie niektórzy naczelnicy urzędów skarbowych, zamiast zlikwidowanych urzędów celnych.

Na szczęście deklaracje podatkowe w podatku akcyzowym, a więc również deklaracje dotyczące akcyzy samochodowej, można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Do składania elektronicznych deklaracji akcyzowych służy wyłącznie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), która przed 1 marca 2017 r. nosiła nazwę Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej. Nadal nie ma jeszcze możliwości składania tych deklaracji przez Portal podatkowy czy system e-Deklaracje.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

UWAGA!

Do składania elektronicznych deklaracji akcyzowych służy wyłącznie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Reklama

Formalnie istnieje co prawda możliwość przesłania elektronicznej deklaracji akcyzowej za pośrednictwem systemu ePUAP, jednak system ten nie zawiera edytowalnych formularzy tych deklaracji, więc można przesyłać je tylko w formie załączników (np. skanów). Dodatkowym minusem tego rozwiązania jest to, że taka deklaracja nie jest ani automatycznie weryfikowana przez ePUAP, ani też nie jest obsługiwana przez system finansowy Krajowej Administracji Skarbowej (Zefir2). W rezultacie musi ona zostać ręcznie wpisana do systemu finansowego przez pracownika właściwego urzędu skarbowego.

Poza niewątpliwym wydłużeniem czasu obsługi takiej deklaracji w urzędzie skarbowym możemy być wzywani do jej poprawienia, jeśli popełniliśmy jakiś błąd. Ponadto dopóki pracownik urzędu skarbowego nie wpisze poprawnej deklaracji do swojego systemu finansowego, nie może dojść do połączenia w nim tej deklaracji z dokonaną przez nas wpłatą podatku. Zatem dłużej musimy oczekiwać na uzyskanie potwierdzenia zapłaty akcyzy, bez którego nie możemy zarejestrować danego pojazdu.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

1.1. Kto może korzystać z systemu PUESC

Z systemu PUESC może korzystać każdy podatnik, bez uiszczania jakichkolwiek opłat z tego tytułu. Link do systemu odnajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Krajowa Administracja Skarbowa lub możemy wpisać go ręcznie do przeglądarki jako https://puesc.gov.pl/.

Dla celów obsługi PUESC organy celne wydają również bezpłatne certyfikaty niekwalifikowane („certyfikaty celne”), którymi możemy podpisać pisma w PUESC i niektórych systemach celnych (zamiast podpisu kwalifikowanego). Nie możemy się jednak posługiwać nim w ePUAP. Aby móc korzystać z PUESC dla celów składania deklaracji akcyzowych, nie potrzebujemy żadnego podpisu kwalifikowanego czy podpisu „celnego”. Wystarczy (jak w przypadku składania PIT-ów przez e-Deklaracje) zamiast podpisu elektronicznego podać odpowiednią kwotę przychodu z roku poprzedniego, którą wpisaliśmy do odpowiedniego druku PIT.

Wymaganą czynnością jest jednak jednorazowe zarejestrowanie się w systemie. W trakcie tej czynności podajemy co najmniej takie dane jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • wybrane hasło do logowania się do systemu PUESC oraz
 • datę urodzenia.

Jeżeli z jakiegoś powodu będziemy chcieli lub potrzebowali uzyskać uwiarygodnienie naszego profilu (np. na potrzeby postępowań celnych) czy podpis „celny”, to możemy złożyć w systemie odpowiedni wniosek i udać się do najbliższego oddziału celnego czy urzędu celno-skarbowego lub jego delegatury (albo izby administracji skarbowej). Tam po okazaniu dowodu osobistego i ewentualnego nośnika elektronicznego na podpis dokończymy całą procedurę. Dla celów składania deklaracji akcyzowych, a w szczególności samochodowych, nie jest nam potrzebne pozyskiwanie „podpisu celnego”. Wystarczy nam rejestracja w systemie, która jest obowiązkowa.

Podatki 2019

1.2. Czy deklarację w systemie PUESC może złożyć pełnomocnik podatnika

Jeżeli chcemy złożyć (i podpisać) deklarację elektroniczną za pośrednictwem pełnomocnika, to –niezależnie od rodzaju podatku – w myśl art. 80a Ordynacji podatkowej musimy uprzednio powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W odniesieniu do każdego podatku, a więc i akcyzy samochodowej, papierowe pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz ewentualne zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa zawsze naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników. Pełnomocnictwo to jest innym rodzajem pełnomocnictwa niż „typowe” pełnomocnictwo szczególne lub ogólne do prowadzenia spraw podatkowych. Składa się je na odrębnym druku UPL-1, a zawiadomienie o odwołaniu takiego pełnomocnictwa – na druku OPL-1. Wzory obydwu druków znajdują się obecnie w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 14 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. poz. 333). Jeżeli natomiast pełnomocnictwo takie będziemy chcieli złożyć elektronicznie, to zamiast do urzędu skarbowego składamy je do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Co istotne, jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania „normalnej” deklaracji przez więcej niż jedną osobę (np. reprezentacja łączna), to pełnomocnictwo na druku UPL-1 również musi być podpisane przez wszystkie te osoby. W przeciwnym wypadku deklaracja podpisana przez osobę nieprawidłowo umocowaną będzie nieskuteczna i właściwy urząd będzie podejmował z nami stosowną korespondencję w tej sprawie.

Wracając zatem do akcyzy samochodowej i systemu PUESC – aby deklarację złożył za podatnika jego pełnomocnik, posiadający pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji, musi on nie tylko zarejestrować się w tym systemie, ale najpierw złożyć do właściwego urzędu skarbowego (papierowo) lub do ministra (elektronicznie) prawidłowo wypełnione pełnomocnictwo UPL-1.

W przypadku pełnomocnictw papierowych warto złożyć je z odpowiednim wyprzedzeniem. Pracownik właściwego urzędu skarbowego musi je bowiem wcześniej wpisać do odpowiedniego systemu, aby system PUESC mógł zweryfikować uprawnienie do złożenia deklaracji w czyimś imieniu.

1.3. Jak złożyć deklarację akcyzy samochodowej w PUESC

Aby złożyć deklarację akcyzy samochodowej w PUESC, należy się najpierw zalogować. Po zalogowaniu się do systemu PUESC wybieramy na stronie głównej ikonę „Wypełnij deklarację wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu”, a następnie okno „Wypełnij formularz”.

Krok 1

Wypełnianie formularza zaczynamy od wpisania w części A: NIP lub PESEL podatnika, w imieniu którego składana jest deklaracja.

Krok 2

Następnie system poprosi nas o wpisanie numeru własnego dla wypełnianego dokumentu. Należy tu wpisać dowolny, 19 znakowy tekst (w tym cyfry), który może pomóc nam odnaleźć tę deklarację w terminie późniejszym, gdy z jakiegoś powodu będziemy chcieli do niej powrócić np. po roku.

Krok 3

Kolejnymi danymi koniecznymi do wypełnienia jest oczywiście wskazanie celu składania deklaracji (złożenie lub korekta) wraz z ewentualnym podaniem numeru korygowanej deklaracji i powodu dokonania korekty, jak też wskazanie (ze słownika) naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierujemy tę konkretną deklarację.

Krok 4

Następnie system prosi o podanie numeru (lub kilku numerów) powiązanego dokumentu ZNPW. Są to numery, pod jakimi zarejestrowano wcześniej w PUESC dokumenty ZNPW. Ponieważ jednak nie stosuje się dokumentów ZNPW w przypadku akcyzy samochodowej, więc nie trzeba podawać tego numeru, dlatego pomijamy tę część deklaracji.

Krok 5

Nastepnie należy wypełnić część B dotyczącą danych samego podatnika, w tym jego danych adresowych, które nie powinno przysporzyć większych problemów, oraz części C dotyczącej wysokości akcyzy do zapłaty.

Krok 6

Następnie należy zaznaczyć, czy dane dotyczące wyrobów akcyzowych będziemy importować z pliku XML, tj. czy informacje o samochodzie, od którego chcemy zapłacić akcyzę, wpiszemy dalej ręcznie, czy też mamy już przygotowany (w innym programie) odpowiedni plik XML zawierający stosowne dane. Jeżeli nie posiadamy takiego pliku, to zaznaczamy opcję „Dane wpisane ręcznie” i przechodzimy do wypełniania części D o nazwie „Kwota podatku akcyzowego”.

Krok 7

Część D wypełniamy poprzez wpisanie kompletnego zestawu danych dla kolejnych samochodów, gdyż możemy oczywiście wpisać do deklaracji większą ich liczbę, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Dla każdego pojazdu wypełniamy po kolei następujące pola (pomijamy pola, które wypełnią się automatycznie, np. kwota podatku):

 • stan pojazdu (nowy lub używany),
 • marka samochodu (po wpisaniu fragmentu nazwy pojawia się podpowiedź),
 • model samochodu (tu ze słownika wybieramy „Model samochodu”),
 • rok produkcji,
 • numer VIN (w odpowiednich przypadkach możemy zaznaczyć, że jest to numer niestandardowy),
 • moc silnika w kW,
 • pojemność silnika w cm3 (jeśli nie ma silnika lub np. jest silnik elektryczny, to wpisujemy „0”),
 • przebieg w kilometrach (zaokrąglony matematycznie do pełnych 1000 km),
 • rodzaj skrzyni biegów (manualna lub automatyczna),
 • sposób napędu (tu do wyboru mamy: olej napędowy, benzynę, energię elektryczną, gaz ziemny lub inny napęd, przy czym gdy dany pojazd korzysta z kilku rodzajów napędu, zaznaczamy każdy z nich),
 • stan techniczny (tu do wyboru jest: nieuszkodzony, uszkodzony z opinią biegłego oraz uszkodzony bez opinii biegłego),
 • data powstania obowiązku podatkowego,
 • podstawa wyrażona kwotowo (podstawa opodatkowania),
 • stawka procentowa,
 • kwota podatku.

Krok 8

W ostatniej części deklaracji, zawierającej oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych danych, oprócz podania imienia i nazwiska oraz daty złożenia tego oświadczenia  opcjonalnie możemy podać również adres e-mail i numer telefonu. Jeżeli deklaracja składana jest przez osobę reprezentującą podatnika, należy podać w tej części także identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) tej osoby.

Krok 9

Jeżeli prawidłowo wypełniliśmy całą deklarację, naciskamy przycisk „Wygeneruj dokument”, który to dokument podpisujemy następnie odpowiednią kwotą przychodu z PIT lub podpisem kwalifikowanym i wysyłamy. Po poprawnym wykonaniu tych czynności otrzymujemy zwrotnie dokument UPO, tj. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (identycznie jak w e-Deklaracjach).

1.4. Pułapki związane z wypełnianiem pól w deklaracji AKC-U/S

Problemy czy pułapki związane z wypełnianiem poszczególnych pól elektronicznej deklaracji samochodowej AKC-U/S wynikają zarówno z konstrukcji formularza systemu PUESC, jak i z treści przepisów akcyzowych odnoszących się do danej kwestii. Omówimy tylko te pola, które sprawiają trudności i mogą być powodem ewentualnego zapytania organów podatkowych w ramach zarówno czynności sprawdzających, jak i ewentualnej kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej czy postępowania podatkowego.

W momencie oddawania artykułu do druku na stronie PUESC nie udostępniono do testowania deklaracji AKC-U/S. Dlatego niżej wskazany opis bazuje na dotychczasowych mechanizmach, uwzględniając nowy zakres danych opisujących pojazd, jakie są wymagane w deklaracji AKC-U/S.

1.4.1. Pole – Data powstania obowiązku podatkowego

Przepisy akcyzowe dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych wskazują trzy różne daty, w których może powstać obowiązek podatkowy. Zależy to m.in. od miejsca przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli do przeniesienia prawa do rozporządzania pojazdem jako właściciel doszło jeszcze przed przekroczeniem granicy Polski, to datą powstania obowiązku podatkowego będzie data przekroczenia granicy naszego kraju. Gdy do przeniesienia prawa do rozporządzania jako właściciel dojdzie na terenie Polski (np. Niemiec przyjechał na urlop i postanowił sprzedać samochód, który mu się tu zepsuł), to za datę powstania obowiązku podatkowego, którą musimy wpisać do deklaracji, przyjmujemy datę z umowy zakupu pojazdu na terenie kraju. Ostatnią z sytuacji określonych przez przepisy akcyzowe jest dokonanie rejestracji pojazdu przed przeniesieniem prawa do rozporządzania pojazdem jako właściciel (np. leasing pojazdu). W tym przypadku datą powstania obowiązku podatkowego jest data rejestracji pojazdu w Polsce.

1.4.2. Pole – Podstawa wyrażona kwotowo

W tym polu chodzi oczywiście o podstawę opodatkowania, czyli zasadniczo o wartość zakupu pojazdu (która czasami może zostać zakwestionowana przez naczelnika urzędu skarbowego), którą musimy podać w złotówkach. Gdy mamy fakturę lub umowę kupna z ceną w innej walucie, przeliczamy ją na złotówki według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego. Pamiętać przy tym należy, że w przypadku gdy przywozimy z kraju UE samochód, który został tam przez nas oclony, np. w Hamburgu jako przywieziony z USA lub na granicy niemiecko-szwajcarskiej, to do wartości fakturowej musimy dodać również cło i podatki wymierzone nam w dokumencie odprawy celnej.

1.4.3. Pole – Wybór stawki

Jeżeli po złożeniu deklaracji, w której wskazaliśmy stawkę 3,1%, a przed dokonaniem rejestracji pojazdu, postanowilibyśmy wymienić silnik o pojemności powyżej 2000 cm3, to będziemy musieli złożyć korektę pierwotnej deklaracji z wpisaną wyższą stawką 18,6% i dopłacić różnicę akcyzy. Dotyczy to również sytuacji, gdy przywieźliśmy samochód bez silnika, gdyż dla takich pojazdów także obowiązuje stawka 3,1%.

1.4.4. Pole – Stan pojazdu

Ustawa akcyzowa, w przeciwieństwie do ustawy o VAT, nie zawiera definicji nowych pojazdów (środków transportu). Również objaśnienia do deklaracji AKC-U/S nie zawierają żadnych wskazówek w tym zakresie. W związku z tym mogą pojawić się wątpliwości, czy za „nowy” pojazd w rozumieniu tej deklaracji należy rozumieć pojazd kupiony bezpośrednio w salonie, czy też samochód odkupiony od kogoś innego, ale jeszcze nigdy nierejestrowany lub posiadający jakiś niski przebieg.

Wydaje się uzasadnione, aby do czasu wydania oficjalnego stanowiska resortu finansów, w razie wątpliwości w tym zakresie, opisać swój wybór w polu „Informacje dodatkowe”. W przypadku kontroli pozwoli to na powoływanie się przez nas na określoną w art. 2a ustawy – Ordynacja podatkowa zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

W tym miejscu powinniśmy wiedzieć, że kontrole w zakresie akcyzy, np. jeżeli złożymy błędną deklarację lub zapomnimy ją złożyć, mogą przeprowadzić u nas zarówno naczelnik urzędu skarbowego („zwykła” kontrola podatkowa oraz tzw. czynności sprawdzające), jak i naczelnik urzędu celno-skarbowego (tzw. kontrola celno-skarbowa). Natomiast w przypadku importu samochodu jego „oclenia” dokonamy tak jak dotychczas – w oddziałach celnych, które podlegają obecnie naczelnikom urzędów celno-skarbowych.


2. Jak zapłacić akcyzę od sprowadzanego samochodu

Wykazaną w deklaracji AKC-U/S akcyzę należy zapłacić w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Organem właściwym do przyjmowania wpłat akcyzy został obecnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, który przejął w tym zakresie dotychczasowe zadania Dyrektora Izby Celnej w Krakowie. Przejęcie to jest na tyle płynne, że w praktyce pozostawiono również ten sam numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat akcyzy samochodowej, tj. nadal jest to rachunek w O/O NBP w Krakowie nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000.

UWAGA!      

Od 1 marca 2017 r. organem właściwym do przyjmowania wpłat akcyzy samochodowej jest  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.

Aby uzyskać w PUESC potwierdzenie zapłaty akcyzy, należy przede wszystkim zapłacić akcyzę wynikającą ze złożonej deklaracji. Możemy tego dokonać również elektronicznie. Należy jednak pamiętać, że w bankowości elektronicznej musimy wybrać opcję „Przelew do urzędu skarbowego” i jako adresata wskazać odpowiedni rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Nie zapomnijmy o dokładnym wypełnieniu przelewu, tj. o wykonaniu wszystkich siedmiu wymienionych czynności:

 1. W bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”.
 2. Wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000.
 3. Wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ.
 4. Wpisz nazwę i adres zobowiązanego do zapłaty akcyzy.
 5. Wpisz identyfikator NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub PESEL (podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej).
 6. Wybierz Typ okresu: J – dzień, i wpisz datę powstania obowiązku podatkowego/datę przekroczenia granicy, np. 25 września 2017 r., tj. 17J2509; w przypadku deklaracji wielopozycyjnych (więcej niż jeden samochód) należy wpisać najwcześniejszą datę powstania obowiązku podatkowego.
 7. Wskaż symbol formularza AKC-U/S, a gdy deklaracja zawiera więcej niż jedną pozycję (więcej niż jeden samochód) – AKC-U/SW.

Jeżeli podamy w przelewie właściwe dane, to system księgowy Krajowej Administracji Skarbowej (Zefir2) automatycznie powiąże tę wpłatę z deklaracją i będziemy mogli szybko uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy. Zależy to tylko od terminów sesji, podczas których nasz bank przekaże  pieniądze do NBP. Jeżeli będą jakieś niezgodności między przelewem a deklaracją, to powiązania tych dokumentów będzie musiał dokonać ręcznie pracownik urzędu skarbowego, co oczywiście wydłuży czas pozyskiwania potwierdzenia zapłaty akcyzy.

Polecamy: INFORLEX Księgowość

3. Jak uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy

Możemy samodzielnie pozyskać elektroniczne potwierdzenie zapłaty akcyzy. W ten sposób unikniemy zapłaty 17 zł opłaty skarbowej za wydanie wydruku w urzędzie skarbowym. Aby je uzyskać, ponownie musimy zalogować się do systemu PUESC i tym razem na głównej stronie wybrać ikonę „Pobierz potwierdzenie zapłaty akcyzy za samochód”, a następnie przycisk „Wypełnij formularz”.

Pierwszą czynnością jest wybranie, czy wyszukiwania dokonamy po numerze VIN pojazdu czy po numerze otrzymanego UPO. Następnie wpisujemy odpowiedni numer. Gdy w deklaracji wpisaliśmy niestandardowy numer VIN, to oczywiście odznaczamy tę opcję. Gdy zajmujemy się zawodowo przywożeniem samochodów i potrzebujemy tzw. wydruku zbiorczego, musimy wypełnić dodatkowe pola.

Po zakończeniu wypełniania zapytania klikamy na przycisk „Wygeneruj dokument”, a następnie przechodzimy do zakładki: „Moje dokumenty” i „Do wysyłki”. Po odnalezieniu właściwego dokumentu możemy go podpisać (choć nie ma potrzeby), usunąć lub wysłać. Po wybraniu opcji „Wyślij” przyciskamy „OK” i nasz dokument trafia do zakładki „Wysłane”.

Jeżeli zapłaciliśmy prawidłową kwotę akcyzy zgodną z zadeklarowaną oraz doszło już do połączenia w systemie Zefir2 tej wpłaty z naszą deklaracją, to w zakładce „Odebrane” po kilku sekundach oczekiwać będzie na nas wygenerowany dokument potwierdzenia zapłaty akcyzy, który po otwarciu (opcja „Widok w formacie HTML”) możemy wydrukować i zanieść z pozostałymi dokumentami do wydziału komunikacji.

Gdyby jednak nie doszło jeszcze do powiązania naszej wpłaty i deklaracji, to po otwarciu otrzymanego dokumentu elektronicznego zobaczymy w nim informację, że nie ma danego numeru VIN lub UPO w bazie. W takim przypadku musimy spróbować ponownie za jakiś czas.

4. Jak załatwiać elektronicznie pozostałe sprawy podatkowe związane z akcyzą samochodową

Jeżeli chcielibyśmy załatwiać elektronicznie pozostałe czynności związane z akcyzą samochodową, tj.:

 • korespondować z urzędem skarbowym, urzędem celno-skarbowym lub izbą administracji skarbowej w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej czy postępowań podatkowych (pierwszoinstancyjnych i odwoławczych),
 • załatwiać sprawy związane ze zwrotem (lub umorzeniem) akcyzy w związku z wywozem z kraju niezarejestrowanego samochodu osobowego, w odniesieniu do którego złożono już deklarację podatkową (i ewentualnie zapłacono podatek), czy składać wniosek o wydanie zaświadczenia o braku konieczności uiszczenia akcyzy lub o zwolnieniu z akcyzy samochodowej

– to pozostaje nam na razie tylko ePUAP.

Niestety, bardzo często będzie to rozwiązanie połowiczne. W przypadku wielu wniosków musimy przesłać do urzędu dodatkowo oryginały niektórych dokumentów, czego z oczywistych powodów nie pozwala zrobić ePUAP. Możemy jednak elektronicznie zainicjować dane postępowanie (wysyłając w ślad za tym tradycyjną drogą papierowe załączniki) i prowadzić dalszą korespondencję z tymi organami. Możemy również zlecić te czynności pełnomocnikowi, ale musimy wystawić mu inne pełnomocnictwo niż wskazywane pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (druk UPL-1).

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 10a i 10b ustawy z 19 marca 2004 r. – Prawo celne – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1880; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1086

● art. 80a ustawy z 23 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1537

● § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw – Dz.U. poz. 2337; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 333

● art. 100–109 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 43; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 937

● § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego – Dz.U. poz. 1757

● § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy – Dz.U. poz. 371

Dorota Kowalczyk, ekspert w zakresie akcyzy

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?