| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Podatnicy i zakres opodatkowania > Wypłata dywidendy w spółkach kapitałowych – skutki podatkowe w PIT i CIT

Wypłata dywidendy w spółkach kapitałowych – skutki podatkowe w PIT i CIT

Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend obie ustawy o podatku dochodowym ustaliły w ryczałtowej wysokości 19% uzyskanego przychodu. Płatnikiem podatku są podmioty, które dokonały wypłaty dywidendy.

Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku od dywidendy

Zarówno w przypadku wypłat dokonywanych na rzecz polskich jak i zagranicznych podmiotów warto sprawdzić, czy dywidenda nie będzie w ogóle zwolniona od podatku na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • uzyskującym przychody z dywidend jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia,
  • przychody uzyskiwane są z udziału w zysku osoby prawnej, w której kapitale spółka uzyskująca ten dochód posiada bezpośrednio nie mniej niż 10%,
  • spółka uzyskująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ustawa nakłada obowiązek nieprzerywalnego utrzymywania ww. wymaganego udziału przez okres dwóch lat. Warunek posiadania udziałów przez dwa lata będzie również spełniony, jeżeli już po wypłacie dywidendy, spółka otrzymująca będzie posiadać udziały przez wymagany okres.

W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) przez wymagany dwuletni okres, spółka uzyskująca dywidendę jest zobowiązana do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 19% dochodu (przychodu) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Oczywiście w przypadku, jeżeli spółką otrzymującą jest spółka zagraniczna, stawka podatku wynika z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Musimy pamiętać o tym, że nawet jeżeli dywidenda została zwolniona od podatku na mocy postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to płatnik podatku (spółka wypłacająca) mimo wszystko jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego informacji IFT-2R, w której wykazuje kwotę zwolnionej dywidendy.

Finansowanie wypłaty dywidendy

Wypłacając dywidendę musimy mieć również na uwadze stanowisko sądów administracyjnych, zgodnie z którym nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odsetek od zobowiązań kredytowych zaciągniętych w celu dokonania tego rodzaju wypłat.

Takie stanowisko zajął NSA w uchwale (sygn. akt II FPS 2/11) podjętej w składzie 7 sędziów z dnia 12 grudnia 2011 r. W uzasadnieniu uchwały sąd podniósł, że „Ponad wszelką wątpliwość do podatkowej kategorii ,,dochodu‘’ rozumianego jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, a tym bardziej przychodu nie można zaliczyć zobowiązania podatnika (spółki kapitałowej) do wypłaty na rzecz jej wspólników (akcjonariuszy) należnego im udziału w zysku (dywidendy).”

Dywidenda w spółce akcyjnej

W odniesieniu do możliwości zaliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie wypłaty dywidendy sąd stwierdził, że „Oceniając możliwość zaliczenia wydatku w postaci odsetek od kredytów, czy pożyczek do kosztów uzyskania przychodów należy jednak ustalić, na jaki cel zaciągnięty została kredyt czy pożyczka. Tylko bowiem w odniesieniu do odsetek od kredytu (pożyczki) związanej z uzyskaniem przychodów bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów można rozważać możliwość zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodu (por. pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2009 r., sygn. akt II FSK 551/09, publik. CBOSA). W każdym przypadku należy zbadać, czy służą one celowi wskazanemu w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Nie można uznać, iż wystarczającą przyczyną do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów jest ogólnie sformułowana konieczność zapewnienia płynności finansowej podatnika, z pominięciem przyczyny, jaka wywołała niedostatek środków na sfinansowanie należnej wspólnikom dywidendy.”

Odsetki od kredytu przeznaczonego na wypłatę dywidendy nie są kosztem uzyskania przychodu – skutki uchwały NSA

W dalszej części uzasadnienia sąd podniósł, że zysk w spółce kapitałowej nie musi być zawsze dzielony. Pomimo tego, że prawo do dywidendy jest uprawnieniem udziałowca, to podejmując uchwałę o wypłacie udziałowcy powinni mieć również na uwadze względy gospodarcze związane z funkcjonowaniem spółki oraz realizacją zamierzonych celów.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »