| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Czy serwer (VPS lub Dedykowany) dzierżawiony w USA przez spółkę LLC uwolni nas od rozliczenia z polskim fiskusem?

Czy serwer (VPS lub Dedykowany) dzierżawiony w USA przez spółkę LLC uwolni nas od rozliczenia z polskim fiskusem?

W dobie wszechobecnego Internetu i ogólnoświatowej tendencji do przenoszenia sprzedaży towarów i usług w świat wirtualny coraz bardziej zasadne staje się pytanie o miejsce rezydencji podatkowej w przypadku takiego przedsięwzięcia. Weźmy taki drop-shipping czyli w skrócie usługę pośrednictwa sprzedaży, której główna istota polega na tym, że pośrednik faktycznie nigdy nie jest w posiadaniu produktu, nie ma fizycznego kontaktu ani z producentem, ani odbiorcą, a sam transakcja odbywa się na odległość, automatycznie poprzez inteligentne platformy sprzedażowe w Internecie.

Jak wynika z Komentarza OECD do Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku (dalej jako: Komentarz), stanowiącego powszechnie uznane wytyczne, którymi należy kierować się przy dokonywaniu wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dla ustalenia placówki serwer powinien być umieszczony w pewnym miejscu przez jakiś dostatecznie długi okres, aby stał się „trwały” (za taki okres uznaje się okres 6 miesięcy). Komentarz wskazuje także, że eksploatowane urządzenie informatyczne może stanowić zakład w kraju, w którym jest położone, pod warunkiem, że spełnione są inne wymogi adekwatnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W opisanej sytuacji serwer będzie spełniał warunek trwałości, gdyż będzie umieszczony na stałe w pewnym miejscu (pomieszczeniu) na terytorium USA przed długi czas (docelowo dłużej, niż 6 miesięcy).

Inaczej wyglądałaby sytuacja, w której spółka prowadziłby działalność za pomocą jedynie strony internetowej na serwerze dostawcy usług internetowych. Komentarz wyraźnie rozróżnia stronę internetową, a serwer, na którym jest ona przechowywana i eksploatowana. Według Komentarza, posiadanie strony internetowej na serwerze dostawcy nie prowadzi na ogół do stawiania serwera i jego pomieszczenia do dyspozycji przedsiębiorstwa, nawet gdyby przedsiębiorstwo chciało, żeby jego strona umieszczona była na konkretnym serwerze w konkretnym pomieszczeniu. W takim przypadku przedsiębiorstwo nie jest fizycznie obecne w takim pomieszczeniu, ponieważ strona internetowa nie jest mieniem materialnym.

W tych przypadkach nie można uważać, że przedsiębiorstwo nabyło stałą placówkę w wyniku porozumienia o udzieleniu gościny stronie internetowej. Jednakże, jeżeli przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za pomocą strony internetowej posiada do własnej dyspozycji serwer, w którym jest magazynowana strona internetowa (np. jest właścicielem lub dzierżawi i eksploatuje serwer) i to miejsce, w którym dany serwer jest umieszczony, jest wykorzystywane, to może ono stanowić zakład przedsiębiorstwa. W naszym przypadku spółka LLC będzie wyłącznym dzierżawcą i administratorem serwera (władztwo nad serwerem) i w tym zakresie będzie pozostawał on do jego wyłącznej dyspozycji. Serwer umieszczony będzie w konkretnym miejscu (pomieszczeniu) na terenie USA. Na tym serwerze będzie zmagazynowana strona internetowa, poprzez którą w sposób zautomatyzowany, wykonywana będzie podstawowa, zasadnicza działalność spółki. Jak wynika z Komentarza, serwer, w którego pamięci przechowywana jest strona internetowa i poprzez który jest ona dostępna, jest częścią wyposażenia, mającego fizyczną lokalizację – tj. lokalizację, którą można uznać za miejsce prowadzenia działalności.

Działalność wykonywana poprzez serwer nie będzie przy tym działalnością, o której mowa w art. 6 ust. 3 UPO-PL/USA, w tym w szczególności działalnością o charakterze pomocniczym lub przygotowawczym. Podkreślić należy, że to, jakie czynności mogą być uznane za zasadnicze, zależy od natury działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo. Jeżeli typowe funkcje związane ze sprzedażą - takie jak: zawieranie umowy z klientem, dokonywanie płatności, dostarczanie produktów - wykonywane są przez zautomatyzowany sprzęt, znajdujący się w danym miejscu, to czynności te nie będą mogły być uznane za będące tylko przygotowawczymi lub pomocniczymi. W naszej sytuacji, dzięki serwerowi, w sposób zautomatyzowany, wykonywane będą czynności składające się na istotę działalności spółki Wnioskodawcy. Za pomocą zmagazynowanej na serwerze strony internetową spółka będzie zawierała umowy z klientami i będzie wykonywała czynności stanowiące podstawowe elementy oferowanej usługi

Powstania zakładu w USA nie niweczy przy tym okoliczność, że spółka nie będzie zatrudniać żadnych pracowników. Jeżeli bowiem przedsiębiorstwo użytkuje urządzenie informatyczne w szczególnym miejscu, to zakład może zaistnieć nawet wówczas, gdy nie ma personelu obsługującego to urządzenie. Sprzęt komputerowy (serwer) może ustanowić zakład w danej lokalizacji, nawet jeśli nie znajduje się w niej personel - zgodnie z Komentarzem obecność personelu nie jest konieczna, aby uznać, że dane przedsiębiorstwo wykonuje całkowicie lub częściowo własną działalność w danym miejscu, jeżeli żaden personel nie jest potrzebny do wykonywania tej działalności. Ma to także zastosowanie w działalności, w której urządzenie działa automatycznie, tak jak to będzie miało miejsce w naszym przypadku.     

Mając na uwadze opisaną sytuację oraz przytoczone powyżej przepisy stwierdzić należy, że udziałowiec spółki będzie posiadał na terytorium USA zakład w rozumieniu art. 6 ust. 1 UPO-PL/USA.

W naszej opinii, przychody spółki osiągane z tytułu uczestnictwa w transparentnej podatkowo spółce LLC mającej siedzibę na terytorium USA, będą przypisane do zakładu na terytorium USA.

Z uwagi jednak na rezydencję podatkową samego udziałowca spółki na terytorium Polski, podlega on w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów bez względu na miejsce położenia przychodów. W konsekwencji jego dochód pochodzący z zakładu zagranicznego podlega opodatkowaniu zarówno na terytorium USA, jak i w Polsce. Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować określoną w UPO-PL/USA metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 UPO-PL/USA, podwójnego opodatkowania dochodów będzie się unikać w następujący sposób: zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczanie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednio kwot podatków zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.

Metoda ta znajduje odzwierciedlenie w art. 30c ust. 4 i ust. 5 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 30c ust. 4 ww. ustawy jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, a  dochody te nie są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Zgodnie natomiast z art. 30c ust. 5 ustawy o PIT, w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Jednocześnie, na podstawie art. 27g ust. 1 ustawy o PIT, podatnik podlegający obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1, rozliczający na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Polski dochody:

  1. ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14, lub
  2. z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2.

Zgodnie z art. 27g ust. 2 ustawy o PIT, odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8.

Odliczenia nie stosuje się, gdy dochody ze źródeł, o których mowa w ust. 1, uzyskane zostały w krajach i na terytoriach wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 (art. 27g ust. 3 ustawy o PIT).

Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do podatku obliczanego zgodnie z art. 30c (art. 27g ust. 4 ustawy o PIT).

Powyższe oznacza, że udziałowiec spółki LLC będzie mógł skorzystać z ulgi, o której mowa w ww. art. 27g ustawy o PIT.

W efekcie, zdaniem naszej Kancelarii, w przedstawionej sytuacji powstanie dla spółki zakład podatkowy w USA, powodujący obowiązek rozliczania w USA podatku dochodowego od przychodów uzyskanych poprzez spółkę LLC z siedzibą w USA, przy zastosowaniu w Polsce metody unikania podwójnego opodatkowania i z uwzględnieniem ulgi z art. 27g ustawy o PIT.

Innymi słowy, podatek należny będzie wyłącznie w USA, a dochód NIE będzie ponownie opodatkowany przez polskiego fiskusa. Potwierdza się zatem, że prowadzenie działalności przez spółkę LLC z Wyoming daje wymierne korzyści i ułatwienia biznesowe, w tym prostotę i niskie koszty prowadzenia samej działalności.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »