Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT 2022 – skala podatkowa, progi podatkowe, kwota wolna od podatku

e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
PIT 2022 – skala podatkowa, progi podatkowe, kwota wolna od podatku; PIT 2021/2022
PIT 2022 – skala podatkowa, progi podatkowe, kwota wolna od podatku; PIT 2021/2022
PIT 2022 – skala podatkowa, progi podatkowe, kwota wolna od podatku. Od 1 stycznia 2022 podatników czekają ogromne zmiany wynikające z rządowego programu reform zwanego Polski Ład (lub Nowy Ład). Nowelizacja ustaw podatkowych została przyjęta jako Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „Nowy Ład”). Nowy Ład wpływa bezpośrednio na podstawy obecnie obowiązujących zasad podatkowych. W tym między innymi dotyczy skali podatkowej, progów podatkowych, a także ulg i odliczeń w PIT.

Skala podatkowa PIT - dla kogo

Czym jest skala podatkowa? Kto rozlicza PIT według skali podatkowej?

„Skala podatkowa” nie ma jednej oficjalnej definicji prawnej, dzięki której można by wprost wskazać czym jest. Można jednak stwierdzić, że skala podatkowa jest zasadą, to jest wzorem na podstawie, którego określa się wysokość podatku dla podatników. Skala podatkowa funkcjonuje w ramach tak zwanych ogólnych zasad opodatkowania. Jest to forma dostępna generalnie dla wszystkich podatników - zarówno tych prowadzących działalność gospodarczą, jak i pracujących w ramach umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli podatnik nie wybierze innej formy opodatkowania, to właśnie zasady ogólne będą miały zastosowanie jako podstawowe (w rozumieniu domyślnych). Jest to nadal najczęściej stosowana przez przedsiębiorców forma opodatkowania. Podatek na zasadach ogólnych rozlicza się i opłaca (zaliczki) w systemie miesięcznym, ale w określonych przypadkach może być również rozliczany w systemie kwartalnym.

Czym jest progresja podatkowa?

Obowiązująca w Polsce skala podatkowa ma charakter progresywny. Oznacza to, że po przekroczeniu określonych poziomów (zwanych progami), należy wyliczać większy podatek od nadwyżki. Progresja w Polsce polega na określeniu przez ustawodawcę kolejnych szczebli (przedziałów). Podstawą opodatkowania jest zasadniczo dochód i szczeble dochodowe. Aktualnie istnieją podstawowe dwa przedziały podatkowe. Linią (progiem) obecnie była kwota podstawy obliczenia podatku w złotych „do” oraz „ponad” kwotę 85 528 złotych. To zmieni się w ramach Nowego Ładu.

Podstawy prawne i stawki skali (rok 2021)

Postawy skali podatkowej zostały określone w art. 27 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą o PIT”. Zgodnie z aktualnymi do końca 2021 r. zasadami w przypadku podstawy obliczenia podatku do 85 528 złotych podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek, natomiast przy podstawie obliczenia podatku w złotych ponad 85 528 złotych podatek wynosi 14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Zasady te obrazuje tabela wskazana w art. 27 ustawy o PIT (obowiązuje w 2021 roku):

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

17%

Minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota wolna od podatku

Kwota zmniejszająca podatek obecnie jest prze ustawodawcę opisana w kolejnych ustępach tego artykułu i zależy obecnie od zaszeregowania podatnika to jednej z grup (zależnych od podstawy obliczenia podatku.

Wyciąg z przepisów:

(ustawa o PIT)

1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

1) 1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2) 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Polecamy: Komplet PODATKI 2022

Jaka skala podatkowa PIT i progi podatkowe w 2022 roku?

Jakie progi podatkowe będą obowiązywać w PIT w 2022 roku?

Jedna ze zmian wprowadzanych reformą Nowego Ładu jest reforma w ramach skali podatkowej. Po pierwsze ustawodawca zdecydował, że następuje przesunięcie progu podatkowego. Obecnie obowiązująca granica na poziomie 85 528 złotych zostaje przesunięta do poziomu 120 000 zł.

Jak będzie wyglądać skala podatkowa w 2022 roku?

Zgodnie z ustawą Nowy Ład zmienia się art. 27 ustawy o PIT, a w ustępie 1 tego przepisu skala otrzymuje nowe brzmienie (w nowej tabeli) o następującym wyglądzie:

Skala podatkowa PIT w 2022 roku

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

120 000

17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł

120 000

15 300 zł + 32 % nadwyżki ponad 120 000 zł

Kwota wolna od podatku w 2022 roku

Jak widać z powyższej tabeli zmieniają się również zasady dotyczące kwoty zmniejszającej podatek, ustalone uprzednio w kolejnych ustępach. Zgodnie z Ustawą Nowy Ład uchyla się ust. 1a i 1b. Jest ona wskazana bezpośrednio w tabeli skali podatkowej.

W tym zakresie dodatkowo ustawodawca w ramach reformy zdecydował, że:

Wyciąg z przepisów:

ust. 1c i 1d otrzymują brzmienie:

1c. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w ust. 1, podlega weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

1d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przedkłada Radzie Ministrów, w terminie do 15 września danego roku propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku, gdy kwota minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest wyższa od 1/12 ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w ust. 1.

Jak obliczyć podatek według skali podatkowej? [Przykład]

W celu zrozumienia działania skali podatkowej warto przeprowadzić uproszoną kalkulację na podstawie przykładu. Należy jednak pamiętać, że jest to symulacja nie uwzględniająca indywidualnych ulg i zwolnień. Ten sam przykład zostanie przeprowadzony przez zasady starej i nowej skali podatkowej.

Stan faktyczny: Pani Maria w roku 2021 uzyskała dochód (w rozumieniu podstawy opodatkowania) na poziomie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) opodatkowany wg skali podatkowej. Jaki podatek dochodowy powinna zapłacić za rok 2021? Jaki podatek będzie się należał w przypadku, jeżeli taki sam dochód osiągnie w 2022 roku?

Dochód 10 tys. zł w 2021 roku. Obliczenie podatku wg skali podatkowej

Jeżeli podstawa obliczenia podatku nie przekroczyła progu 85 528 złotych na obecnych zasadach zastosować należy niższą stawkę podatku w wysokości 17%.

Obliczenie wyglądać powinno o następująco: 10 000 x 17% = 1700 zł.

Następnie od tej kwoty należy odliczyć kwotę zmniejszającą podatek. W tym miejscu należy zastosować kwotę wolną od podatku dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł.

W takim wypadku zastosowanie znajdzie wzór: 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł.

W ten sposób kwota zmniejszająca podatek powinna wynieść 1 360 - 834,88 x (10 000 - 8 000) ÷ 5 000 = 1 360 - 333,96 = 1 026,04 zł

W ten sposób po odjęciu od kwoty 1700 zł kwoty obliczonej wolnej od podatku 1 026,04 wynik równania wynosi 673,96 to jest w zaokrągleniu 674 złotych.

Podatek Pani Marii za 2021 rok wyniesie 674 złotych.

Dochód 10 tys. zł w 2022 roku. Obliczenie podatku wg skali podatkowej (z uwzględnieniem zmian wynikających z Nowego Ładu)

Zasady nowego Ładu przewidują inny sposób rozliczenia. W przypadku, jeżeli podstawa obliczenia podatku nie przekroczyła progu 120 000 złotych zastosować ponownie można niższą stawkę podatku w wysokości 17%.

W tym początkowym etapie obliczenia nie będą się różnić i wskażą: 10 000 x 17% = 1700 zł.

Następnie należy zastosować kwotę wolną od podatku. Zgodnie z nową tabelą skali podatkowej wynosi ona 5100 zł.  Czyli więcej niż wyliczony podatek.

Jak widać w tym przykładzie podatku do zapłaty nie będzie.

Zgodnie z wskazaniami ustawodawcy Nowy Ład przewiduje podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł.

Zaliczki na PIT w 2022 roku

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych (skalą podatkową) podatnicy są zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek w ciągu roku podatkowego. Zasadniczo obowiązek ten realizowany jest miesięcznie lub kwartalnie (po spełnieniu określonych wymogów).

W przypadku przedsiębiorców robią to oni samodzielnie jednak w przypadku osób fizycznych pracujących w ramach umowy o pracę czy zlecenie mogą oni liczyć na pomoc swoich zakładów pracy. Zasada ta obowiązuje obecnie i ma również zastosowanie po 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z art. 31 Ustawy o PIT zakłady pracy (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mają obowiązek obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy jako płatnicy, od tych osób, które otrzymują od zakładów pracy przychody ze stosunków służbowych, stosunków pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych wypłacanych przez zakłady pracy, a w sytuacji spółdzielni pracy wypłaty z tytułu udziałów w nadwyżce bilansowej.

Wysokość zaliczki w określonych miesiącach

Zasady pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały określone w art. 32 Ustawy o PIT. Zgodnie z jej pierwszym ustępem wynoszą one odpowiednio za miesiące od stycznia do grudnia:

 • za miesiące, w których dochód podatnika (uzyskany od początku roku w zakładzie pracy) nie przekroczył kwoty górnej granicy przedziału skali (pierwszego) – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 • za miesiąc, w którym dochód podatnika (uzyskany od początku roku w zakładzie pracy) przekroczył kwotę górnej granicy przedziału skali – 17% od dochodu za część, która nie przekroczyła tej kwoty, oraz 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali’
 • za kolejne miesiące (po przekroczeniu skali) 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zaliczki, a opodatkowanie wspólnie z małżonkiem

Od tej zasady podstawowej obliczania i pobierania zaliczek zastosowanie mają pewne wyjątki. Między innymi w sytuacji, jeżeli podatnik zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem (na zasadach określonych w art. 6 ust. 4) i podatnik złoży stosowne oświadczenie (że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem), możliwe są inne zasady opodatkowania.

wyciąg z przepisów:

(ustawa o PIT)

1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1;

2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zgodnie ze zmianami podatkowymi Nowego Ładu artykuł 32 ust. 1 ustawy o PIT otrzymał (od 1 stycznia 2022 r.) brzmienie:

wyciąg z przepisów

1)       dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;

2)       dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zaliczki oblicza się i odprowadza w określonych terminach. W przypadku zaliczek miesięcznych generalnie należy opłacać je do 20. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu podatkowym. W przypadku zaliczek kwartalnych do dnia 20. następującego po zakończeniu kwartału. Terminy te wskazane zostały w art. 44 ustawy o PIT.

Jakie ulgi i odliczenia przysługują podatnikom rozliczającym się wg skali podatkowej?

Jedną z wskazywanych największych zalet rozliczenia na zasadach ogólnych skali podatkowej jest możliwość i prawo do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych. Warto więc zweryfikować najbardziej popularne ulgi i odliczenia, które można zastosować.

W ramach odliczeń od podatków do najważniejszych w roku podatkowym 2021 zaliczyć można było:

 • ulgę prorodzinną (czyli ulgę na dzieci),
 • odliczenie składki zdrowotnej,
 • ulgę abolicyjną (za pracę za granicą).

W zakresie odliczeń od dochodu zalicza się:

 • ulgę termomodernizacyjną,
 • IKZE (czyli odliczenia na konto emerytalne),
 • ulgę na badanie i rozwój (B+R),
 • odliczenia składki ZUS,
 • odliczenia zwrotu nienależnych świadczeń,
 • ulgę na leki,
 • ulgę na sprzęt rehabilitacyjny,
 • ulgę na samochód,
 • odliczenie darowizn na cele charytatywna opiekuńcze, na kościół, na organizacje pożytku publicznego,
 • ulgę dla krwiodawców oraz osocze,
 • odliczenia w zakresie darowizn na cele edukacji zawodowej, na cele walki z COVID-19, odliczenia dotyczące darowizn tabletów i laptopów na rzecz jednostek oświatowych,
 • ulgę na internet,
 • odliczenia strat podatkowych,
 • ulgę na złe długi.

Zasady funkcjonowania każdej z ulg lub zwolnień mogą stanowić przedmiot oddzielnego opracowania i w jednym miejscu nie ma możliwości ich szczegółowego opisu. Jednak z pewnością warto zwrócić uwagę, że część z zasad dotyczących ulg i zwolnień zmienia się w ramach reformy Nowy Ład. Do największych z tych zmian należy zauważyć zmiany w zakresie ulg na dzieci oraz ulgi zdrowotnej. Jeżeli nie zostaną prowadzone zmiany to z obecnego brzmienia przepisów należy wnioskować, że ulga prorodzinna zostanie ograniczona, a w zakresie odliczania składek ZUS wprowadza się brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Zmiana sposobu opodatkowania. Jak zmienić skalę podatkową – na ryczałt, podatek liniowy, kartę podatkową?

Podstawową formą opodatkowania zgodnie z art. 9a są zasady ogólne (skala podatkowa określona w art. 27 ustawy o PIT). Dopiero jeżeli podatnik złoży odpowiedni wniosek, na piśmie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo oświadczenie o zastosowaniu specjalnych form opodatkowania może zmienić swoje opodatkowanie z zasad ogólnych do innych. Decyzja dotycząca sposobu opodatkowania na zasadach ogólnych skali podatkowej nie musi być więc decyzją ostateczną. Podatnik, jeżeli spełni wymogi ustawowe, może w kolejnych latach zmieniać obowiązujące go zasady opodatkowania.

W celu zmiany na podatek liniowy lub ryczałt należy złożyć w określonym terminie, oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Ustawodawca zdecydował, że należy dokonać tego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

W przypadku karty podatkowej złożenie oświadczenia wymagane jest przed rozpoczęciem działalności albo w terminie do 20 stycznia. Oświadczenie można złożyć również na podstawie przepisów ustawy o CEIDG i taki wybór opodatkowania zasadniczo dotyczy również lat następnych. Od 1 stycznia 2022 zmiana formy opodatkowania na kartę podatkową nie będzie już możliwy. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.

Podstawa prawna:

Polecamy: Pakiet czterech poradników kadrowo-płacowy: Wynagrodzenia 2022, Czas pracy 2022, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracy

Polecamy: Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Polski Ład w wynagrodzeniach i dochodach WYLICZENIA, KALKULACJE, PRZYKŁADY
Polski Ład w wynagrodzeniach i dochodach WYLICZENIA, KALKULACJE, PRZYKŁADY
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(19)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • okradziony
  2022-01-01 13:57:12
  Komentarz jest prosty. Ci co się uczyli , podnosili potem swoją wiedzę i doświadczenie i są motorem napędowym gospodarki i jej rozwoju , przepracowali po 30-40 lat pracując ciężko żeby osiągnąć wyższe płace będą utrzymywać nierobów i patologię. Ulga dla klasy średniej to lody dawane przez szybę. Diabeł tkwi w szczegółach. W sumie rzecz biorąc klasa średnia straci ale przecież ktoś musi sfinansować te wszystkie 500+ , trzynastki i czternastki dla emerytów i wszystkie pozostałe obietnice. Ustalenie sztywnej granicy przychodu warunkującej przyznanie ulgi dla tzw. klasy średniej to wielko s-syństwo. Wspólne rozliczanie się z małżonkiem też g-ówno da bo cwaniaczki zapisały w ustawie, ze ulgi przyznaje się osobno każdemu małżonkowi przy ich osobnym rozliczeniu. Żona nie pracuje, bo jej firmę zlikwidowali a dla 56 letniej kobiety pracy nie znajdziesz, wiec ulgi żadnej mieć nie będzie a ja ciężko pracując przez 39 lat , praktycznie na 1,5 etatu też jej nie dostanę . Gdzie tu sprawiedliwość.???
  10
  pokażodpowiedzi (5)
 • jasnowidz
  2022-01-04 20:51:54
  Od pierwszej złotówki każdy zapłaci 9% podatku po przekroczeniu 30000 PLN 26 % to jest zmiana podatku według PIS
  8
 • Okradziony przez pis
  2022-01-08 08:00:01
  Faszyści z PiS zrobili sobie z budżetu państwa swoją prywatną kasę i fundusz do kupowania głosów nierobów i patologii. Obalmy ten złodziejski rząd w następnych wyborach!
  9
  pokażodpowiedzi (2)
 • antyład
  2022-01-05 23:41:31
  26 % podatku to nowy ład wg pis, skandal !!!
  6
 • jerzyjw
  2022-01-05 14:38:13
  Dlaczego nie ma informacji o kwotach netto czy brutto to powinno być wyraźnie napisane
  1
 • wku.ona
  2022-01-10 15:49:39
  właśnie porównałam wynagrodzenie według starej i nowej zasady i zapłacę dwa razy więcej podatku. 800 zeta mniej co miesiąc. bo? bo się uczyłam, bo się staram, bo mam dobrą prace i jestem samotną matką. nic tylko olać robotę i zrobić kilka dzieciaków więcej i będzie super. taki to polski ład i dobra zmiana.
  3
 • Kuba
  2022-01-10 22:46:33
  ***** ***
  0
 • Mój Nick
  2022-01-13 16:03:34
  A gdzie w tych obliczeniach zniknęła kwota na ubezpieczenie (zdrowotne/emerytalne/rentowe)? Z tego co znalezłem w sieci to poprzednio było 9% ... ale odliczano 7,75% ... a teraz zostało tylko 9%?
  0
 • ewa
  2022-01-05 23:40:10
  jak nie będą oporni
  1
 • ewa
  2022-01-05 23:39:45
  jeszcze innych nauczę
  1
 • ewa
  2022-01-05 23:38:54
  bardzo tak
  3
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
1 sty 2000
18 sty 2022
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A) w 2022 roku – podatki, składki, wady i zalety
Od początku 2022 Polski Ład stał się faktem. Tempo wprowadzania zmian spowodowało ogromne poruszenie wszystkich, w tym oczywiście przedsiębiorców. Rozpoczęło się szukanie alternatyw. Jedną z form zarobkowania, już od kilku miesięcy promowaną przez doradców podatkowych jest założenie i prowadzenie działalności gospodarczej poprzez spółkę komandytowo-akcyjną. Czy warto założyć tę spółkę w 2022 roku?
Zakaz handlu w niedziele i święta – zmiany od 1 lutego 2022 r.
Od 1 lutego 2022 r. wejdą w życie nowe przepisy, które likwidują najczęściej wykorzystywane możliwości omijania zakazu handlu w niedziele i święta. Sklepy, które dotąd wykorzystywały zwolnienia z tego zakazu (w szczególności zwolnienie przewidziane dla placówek pocztowych) będą musiały zrezygnować z tej praktyki albo wykazać (w formie specjalnej ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży), że co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej pochodzi z usług pocztowych.
Przejście na samozatrudnienie schematem podatkowym?
Tzw. samozatrudnienie jest bardzo popularną formą współpracy w wielu branżach. Co prawda, przepisy Polskiego Ładu dość istotnie ograniczyły korzyści płynące z rezygnacji z umowy o pracę na rzecz własnej działalności gospodarczej, jednak niezmiennie rozwiązanie to jest (i prawdopodobnie będzie) wybierane przez znaczną liczbę pracowników. W niniejszym artykule przedstawiono skutki przejścia na samozatrudnienie, jakie może wywoływać ta czynność w kontekście przepisów o schematach podatkowych (MDR).
Płatności bezgotówkowe od 1 stycznia 2022 r. – czy terminal płatniczy jest niezbędny?
Z początkiem 2022 roku weszły w życie nowe obowiązki dla przedsiębiorców, jednym z nich jest obowiązek zapewnienia klientom możliwości płatności przy użyciu instrumentu płatniczego. Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie czy muszą posiadać terminal płatniczy do płatności bezgotówkowych.
Dostawa łańcuchowa towarów - rozliczenie VAT
Polski podatnik B (zarejestrowany jako podatnik VAT UE tylko w Polsce) nabył towar od polskiego podatnika A (także zarejestrowanego jako podatnik VAT UE tylko w Polsce). Podatnik B sprzedał ten towar czeskiemu podatnikowi C (zarejestrowanemu jako podatnik VAT UE tylko w Czechach). Czeski podatnik C sprzedał towar innemu czeskiemu podatnikowi D (także zarejestrowanemu jako podatnik VAT UE tylko w Czechach). Towar został przetransportowany z Polski do Czech od podatnika A do podatnika D. Jak w tej sytuacji należy rozliczyć VAT?
Samochód na abonament - odliczenie VAT
Podatnik prowadzący działalność opodatkowaną wynajmuje - częściowo na potrzeby tej działalności, częściowo do użytku osobistego - samochód osobowy na podstawie umowy abonamentowej. Czy może odliczać VAT z otrzymywanych faktur za abonament?
Brak numeru NIP nabywcy na fakturze a import usług
Czy można rozliczyć fakturę za nabycie licencji do oprogramowania od kontrahenta z Czech jako import usług, jeśli na fakturze nie wskazano NIP nabywcy? Ponadto nabywca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, a jego firma to tylko imię i nazwisko.
Zwrot nadpłaconego podatku automatycznie w lutym 2022 r.
Nie ma potrzeby składania jakichkolwiek wniosków, podań; zwrot podatku nastąpi z automatu w terminach wypłaty świadczeń w lutym - zapewniła 17 stycznia 2022 r. prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Przypomniała, że chodzi o osoby, których świadczenia wynoszą 4 920 - 12 800 zł.
Podatek od zleceń w 2022 roku. Będą kolejne zmiany?
Pracujemy w tej chwili, w jaki sposób ewentualnie skorygować system rozliczania umów zleceń, aby zaliczki były co miesiąc wyższe, a nie tak, że na koniec roku jest zwrot podatku – mówił 17 stycznia 2022 r. rzecznik rządu Piotr Müller.
Płatności gotówkowe i bezgotówkowe w 2022 roku - limity, zasady, obowiązki
Przepisy określają zasady i limity płatności między przedsiębiorcami (B2B) a także między przedsiębiorcami a konsumentami (B2C). Jakie limity i obowiązki w tym zakresie mają przedsiębiorcy? W 2022 roku nadal obowiązuje limit 15 tys. zł brutto dla płatności gotówkowych między przedsiębiorcami. Dopiero od 1 stycznia 2023 roku limit ten zmniejszy się do 8 tys. zł.
Przejście na estoński CIT w 2022 roku. Jak to zrobić i do kiedy?
Podatnicy, którzy chcą przejść na estoński CIT powinni zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego. Dla większości spółek najdogodniejszym terminem jest koniec stycznia br. – przypomniało Ministerstwo Finansów w informacji przesłanej PAP.
Zbycie budynków posadowionych na cudzym gruncie a VAT
Nierzadkim zjawiskiem w obiegu gospodarczym jest sytuacja, w której przedsiębiorca obejmuje we władanie - przykładowo na podstawie umowy najmu, bądź dzierżawy cudzy grunt, a następnie stawia na nim budynki, lub też ulepsza zastane. Warto wiedzieć jak rozliczyć na gruncie podatku VAT sprzedaż rzeczonych nakładów.
Rozliczenie Tarczy Finansowej 2.0 - dodatkowy termin dla MŚP
Od 18 do 23 stycznia 2022 r. zostanie uruchomiony dodatkowy termin na korekty i spóźnione wnioski rozliczenia dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 - poinformował 14 stycznia PFR. Do wieczora 13 stycznia 2022 r. dokumentów nie złożyło ok. 1500 z 7 tys. małych i średnich firm, które korzystały z Tarczy.
Powołanie się na nabycie spadku, a 3-letni termin przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej podatek
Mimo, jak się wydaje, utrwalonej linii orzeczniczej sądów, zgodnie z którą prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postanowienie spadkowe stało się prawomocne, organy podatkowe nadal nie dają za wygraną i mają odmienne zdanie w tej kwestii.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce apeluje o przesunięcie zmian na 2023 rok
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz dobro podatników, a także księgowych i kadrowych, zwróciło się 13 stycznia 2022 r. z apelem do rządu o przesunięcie terminów wejścia w życie podatkowo-składkowej części tzw. Polskiego Ładu o rok (tj. do 2023 r.). Zdaniem SKwP umożliwiłoby to przygotowanie kompleksowej korekty tych regulacji i przeprowadzenie konsultacji społecznych.
Niższe stawki VAT na żywność, paliwa, gaz, nawozy i energię. Sejm uchwalił ustawę
13 stycznia 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego br.
Ulga dla klasy średniej a emeryci - MF pracuje nad nowymi przepisami
– Niebawem podzielimy się informacją o tym, jak będzie funkcjonowała ulga dla klasy średniej dla emerytów. Nie wykluczam, że ta ulga będzie obejmowała osoby, u których część dochodu pochodzi z emerytury, a część np. ze stosunku pracy – mówi Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów. Założenie jest takie, żeby osoby otrzymujące świadczenie do 12 800 zł brutto nie straciły na Polskim Ładzie. Resort wyliczył, że dla ok. 90 proc. emerytów i rencistów wprowadzone w jego ramach zmiany będą korzystne.
1% podatku dla OPP w 2022 roku
W 2022 roku organizacje pożytku publicznego otrzymają pieniądze z 1% PIT według starych zasad na podstawie rozliczenia podatku za 2021 rok - zapewnił 13 stycznia 2022 r. wiceminister finansów Jan Sarnowski. W perspektywie 2022 r. oraz w większości 2023 r. o jakimkolwiek zmniejszeniu środków z 1 proc. mowy być nie może - dodał Sarnowski.
PIT od wysokich dochodów w 2022 roku w Polsce nadal jednym z najniższych w UE
W 2022 roku po zmianach podatkowych, jakie przyniósł Polski Ład, opodatkowanie wysokich dochodów osób fizycznych w Polsce nadal należy do najniższych w Unii Europejskiej – wynika z danych opublikowanych 13 stycznia 2022 r. przez Polski Instytut Ekonomiczny.
Stypendia z „Erasmus+" oraz wsparcie z programu „Europejski Korpus Solidarności” - bez podatku
Ministerstwo Finansów poinformowało 13 stycznia 2022 r., że pracuje nad wydaniem rozporządzenia, dzięki któremu stypendyści programu „Erasmus+” oraz wolontariusze programu „Europejski Korpusu Solidarności” nie zapłacą podatku dochodowego (PIT) od otrzymanych w ramach tych programów świadczeń. Zaniechanie poboru podatku od stypendiów, w ramach różnych edycji programu „Erasmus+”, zostanie uregulowane w jednym rozporządzeniu.
Umowa zlecenia 2022 - opodatkowanie
Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku umowy zlecenia kwota wolna od podatku nie jest uwzględniana przy wypłacie wynagrodzenia, a dopiero na koniec roku, przy rocznym rozliczeniu PIT. Stąd zleceniobiorcy mogli otrzymać niższą wypłatę wynagrodzenia w styczniu 2022 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. to koryguje. Przedłuża ono termin poboru zaliczek na podatek dochodowy. Z danych resortu finansów wynika, że w Polsce jest ok. 1,7 mln osób, których głównym źródłem przychodów w ciągu roku jest (zgodnie z definicją PIT) „działalność wykonywana osobiście” czyli np. umowa zlecenia, umowa o dzieło.
Podatki 2022 - nieświadome błędy podatników i księgowych nie będą karane
Ministerstwo Finansów w komunikacie z 13 stycznia 2022 r. zapewniło, że "nieświadome błędy (w tym popełnione przez księgowych)" związane z nowymi przepisami "nie spotkają się z sankcjami".
Jak zmienić dane w CEIDG? Terminy, wniosek
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) mają obowiązek (czasem tylko możliwość) zmiany swoich danych wpisanych do tej ewidencji (np. danych osobowych, adresowych), numeru firmowego rachunku bankowego a także mogą np. zmienić formę opodatkowania za pośrednictwem CEIDG. Jak to zrobić? W jakich terminach?
Zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców w 2022 roku - terminy, jak to zrobić
Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) mogą opodatkować przychody (dochody) z tej działalności w różnych formach. Są to przede wszystkim tzw. zasady ogólne PIT (opodatkowanie wg skali podatkowej), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy PIT (stawka 19%) i karta podatkowa. Od 2022 roku nie można już niestety wybrać karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. W 2022 roku mogą płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku. Jak przejść z podatku liniowego (karty podatkowej, skali podatkowej) na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Jak przejść z podatku liniowego na zasady ogólne? Jak zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej w 2022 roku?
Tarcze antyinflacyjne wydłużają okres podwyższonej inflacji - opinia
Zdaniem ekonomistów Citi Handlowego realizowane przez rząd tarcze antyinflacyjne ograniczą wzrost cen jedynie krótkoterminowo i bardzo istotnie wydłużają okres podwyższonej inflacji, co zwiększy konieczność podwyżek stóp proc. przez Radę Polityki Pieniężnej do ponad 4 proc.- oceniają ekonomiści Citi Handlowego. Ich zdaniem CPI (potocznie: inflacja) średniorocznie w 2023 r. wyniesie ok. 6 proc.