| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Jak wypełnić PIT/O za 2015 rok

Jak wypełnić PIT/O za 2015 rok

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku muszą dołączyć do swojego rocznego zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-36, lub PIT-37) wypełniony załącznik (informację) PIT/O. Wyjątkiem są odliczenia wydatków mieszkaniowych, które trzeba wpisać do innego załącznika – PIT-D.

Rubryka 7. Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PIT).

Rubryka ta jest przeznaczona do wpisania kwoty wpłaconej na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (za 2015 r. limit ten wynosi 4750,80 zł).

Warto pamiętać, że wpłaty dokonywane przez małoletniego na IKZE nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Nie mogą być one również wyższe od kwoty rocznego limitu.

Ministerstwo Finansów informuje, że jeżeli w 2012 r. oszczędzający przeniósł środki zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), środki te uznaje się za wpłatę na IKZE. Wpłata ta podlegała odliczeniu od dochodu w ramach limitu przysługującego w roku podatkowym 2012. Nadwyżka ponad przysługujący w tym roku limit odliczenia podlega odliczeniu w latach następnych. W okresie, w którym oszczędzający dokonuje odliczeń od dochodu środków przeniesionych z IKE na IKZE nie przysługuje mu prawo dokonywania wpłat na IKZE.

Część C. ODLICZENIA OD PODATKU – INNE NIŻ MIESZKANIOWE LUB BEZPOŚREDNIO WYMIENIONE W ZEZNANIACH PODATKOWYCH.

Wydatki, wykazane w części C, mogą być odliczone od podatku tylko wtedy, gdy nie były odliczone od podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Rubryka 1. Ulga za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, przyznana na podstawie decyzji urzędu skarbowego.

Z ulgi tej mogą korzystać podatnicy, którym ulga ta została przyznana na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy. Odliczeniu z tego tytułu podlegają kwoty ulg przyznanych przed dniem 1 stycznia 2006 r., które nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające 2006 r., jak również kwoty ulg przyznanych na podstawie ww. przepisów po dniu 1 stycznia 2006 r.

Rubryka 2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną (art. 27e ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.).

Od 2007 r. ta ulga funkcjonuje wyłącznie na zasadzie praw nabytych przed 2007 rokiem przez osoby prowadzące gospodarstwo domowe (na zasadach określonych w ustawie o PIT oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.) z tytułu wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r. Praw nabytych do odliczenia nie stosuje się do wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy, o której mowa wyżej, dokonanym po dniu 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 27e ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., odliczenie przysługuje osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawarła umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym i poniosła z tego tytułu wydatki z własnych środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Odliczenie przysługuje po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania tej umowy, pod warunkiem, że:

- zawarta umowa aktywizacyjna została zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, a fakt jej zawarcia został potwierdzony zaświadczeniem,

- poniesione wydatki zostały udokumentowane dowodami stwierdzającymi ich poniesienie.

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynął okres 12 miesięcy nieprzerwanego trwania umowy aktywizacyjnej.

Ulga na dziecko

Rubryka  3. Ulga z tytułu wychowywania dzieci (art. 27f ustawy o PIT).

Z tytułu tej ulgi (zwanej też ulgą prorodzinną) może odliczać tylko podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący dochody opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Ulga z tytułu wychowywania dzieci 2015 / 2016

Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku do dziecka małoletniego (także dziecka pełnoletniego ale uczącego się do ukończenia 25 lat albo dziecka /bez względu na jego wiek/otrzymującego zasiłek /dodatek/ pielęgnacyjny lub rentę socjalną):

1) wykonywał władzę rodzicielską,

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą

podlega odliczeniu od podatku kwota w wysokości:

- 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko (za cały rok 1 112,04 zł na dziecko),

-166,67 zł na trzecie dziecko (za cały rok 2 000,04 zł),

- 225,00 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (za cały rok 2 700,00 zł na dziecko).

Ulga na dziecko w PIT – rozwiedziony rodzic musi faktycznie zajmować się dzieckiem

Odliczenie nie przysługuje, jeżeli podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej wyłącznie w stosunku do jednego małoletniego dziecka i jednocześnie dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, przekroczyły w roku podatkowym kwotę 112 000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego), przekroczyły w roku podatkowym kwotę 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4 ustawy, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112 000 zł.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Jeżeli w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska, pełniona funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej, to za ten miesiąc każdy z podatników może odliczyć 1/30 przysługującej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Ulga na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT - wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

Z ulgi na dziecko nie mogą korzystać podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej lub na zasadach tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, lub też podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym.

W części C informacji PIT/O podatnik rozliczający się indywidualnie w poz. 41 (a w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków – ewentualnie także małżonek w poz. 42) wpisuje kwotę ulgi na dzieci odliczaną w zeznaniu podatkowym.

W części E informacji PIT/O podatnik podaje numer PESEL dziecka, a w przypadku braku tego numeru – imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka. Jednocześnie zaznacza za jaki czas przysługuje mu odliczenie oraz wpisuje kwotę przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci.

Polecamy: Rodzina 500+ (PDF)

Rubryka  4. Ulga, o której mowa w art. 27g ustawy o PIT - odliczenie od podatku dochodowego składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Z ulgi tej ma prawo skorzystać podatnik, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, i uzyskał w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody (przychody):

- ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,

- z działalności wykonywanej osobiście,

- z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi, które rozlicza na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy (tj. stosując metodę odliczenia proporcjonalnego).

Ulga polega na odliczeniu od podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy, pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej, o której mowa w art. 27b ustawy, kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu do wyżej wymienionych przychodów metody wyłączenia z progresją.

Podatnik, uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ma prawo dokonać zmniejszenia ryczałtu o kwotę ustaloną w powyższy sposób.

Odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się, gdy określone dochody uzyskane zostały w krajach i na terytoriach określanych jako tzw. raje podatkowe, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 599).

Część D. INFORMACJA O PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH ORAZ O OBDAROWANYCH

Ta część zawiera rubryki pozwalające wskazać dane identyfikacyjne (pełna nazwa, siedziba i adres_ dwóch obdarowanych i kwot dwóch darowizn.

W przypadku gdy część D załącznika PIT/O jest niewystarczająca do podania informacji o wszystkich przekazanych kwotach i o obdarowanych podmiotach, należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT/O, wykazując w nim(nich) jedynie identyfikator podatkowy (poz. 1 lub 2), numer załącznika (poz. 4) oraz brakujące dane.

Część E. INFORMACJA O DZIECIACH WYKAZANYCH W POZ. 40

Jeżeli wcześniej w części C informacji PIT/O wypełniliśmy poz. 40, gdzie wskazaliśmy liczbę dzieci i kwotę (lub kwoty) odliczeń z tytułu ulgi prorodzinnej, to konieczne będzie wypełnienie części E tej informacji.

W części E jest miejsce na wpisanie danych (w odniesieniu do każdego dziecka należy podać jego numer PESEL, a w przypadku braku tego numeru pierwsze imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka) pięciorga dzieci, z tytuły wychowywania których korzystamy z ulgi prorodzinnej.

Jeżeli mamy więcej niż 5 dzieci, to  trzeba wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT/O, wykazując w nim(nich) w szczególności identyfikator podatkowy (poz. 1 lub 2), numer załącznika (poz. 4) oraz brakujące dane.

W rubrykach 7 i 8 części E trzeba wpisać kwotę (lub kwoty) odliczenia z tytułu ulgi na dzieci, obliczoną (-e) na podstawie art. 27f ust. 2, 3 i 4 ustawy o PIT, tj. w przysługującej wysokości uwzględniającej w szczególności podział ulgi w ramach wspólnego limitu określonego łącznie dla obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »