REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Darowizny kościelne w 2024 roku. Można odliczyć w rozliczeniu PIT z limitem lub bez. Dla parafii, Caritasu, mediów promujących kult religijny

Darowizny kościelne w 2024 roku. Można odliczyć w rozliczeniu PIT z limitem lub bez. Dla parafii, Caritasu, mediów promujących kult religijny
Darowizny kościelne w 2024 roku. Można odliczyć w rozliczeniu PIT z limitem lub bez. Dla parafii, Caritasu, mediów promujących kult religijny
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) a także płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy wspierają finansowo swoją parafię lub inne podmioty kościelne, mają prawo odliczyć te darowizny od swojego dochodu (albo przychodu) przed opodatkowaniem. Pozwala to zapłacić niższy podatek dochodowy. Warto wiedzieć, że są dwie oddzielne ulgi kościelne – jedna nie ma żadnego limitu, a druga jest ograniczona limitem 6% dochodu. Jakie darowizny można odliczyć? Omówione w artykule zasady dotyczą zarówno rozliczenia za 2023 rok, a także dochodów uzyskanych w 2024 roku.
rozwiń >

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. Odliczenie bez limitu 

Od wielu lat obowiązuje w Polsce ulga podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która nie ma żadnych limitów. Otóż możemy odliczać od dochodu każdą kwotę darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. 
Chodzi tu o darowizny odliczane od dochodu przed opodatkowaniem na podstawie przepisów innych ustaw niż ustawa o PIT. Dotyczy to w szczególności ustaw regulujących stosunki RP z kościołami. 

Przykładowo art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 18 lipca 2019 r. - Dz.U. z 2019 r., poz. 1347; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2022 r., poz. 1700) stanowi, że darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.

Warto też wiedzieć, że na podstawie art. 38 i art. 39 ww. ustawy osoby prawne Kościoła mają prawo prowadzenia właściwej dla każdej z nich działalności charytatywno-opiekuńczej. W ramach tej działalności władze kościelne są uprawnione również do powołania:

1) Caritas Polskiej - jako instytucji o zasięgu krajowym;
2) Caritas diecezji - dla poszczególnych diecezji.

Ponadto zakony prowadzą działalność charytatywno-opiekuńczą w zakresie określonym w ich statutach lub odpowiednich aktach wewnętrznych. A działalność charytatywno-opiekuńczą mogą prowadzić również organizacje katolickie w zakresie określonym w ich statutach.

W myśl art. 39 ww. ustawy działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności:
1) prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki;
2) prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek;
3) organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa;
4) organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności;
5) prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk;
6) udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie;
7) krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających;
8) przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

Jak widać są 3 warunki skutecznego odliczenia:

1) trzeba przekazać darowiznę na rzecz kościelnych osób prawnych wyszczególnionych w np. ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (np. Caritas, parafie, zakony). Z darowizny musi wynikać wyraźnie, że jest ona dana na działalność charytatywno-opiekuńczą tych podmiotów.

2) trzeba dysponować, w momencie dokonywania odliczenia wystawionym przez obdarowanego, pokwitowaniem odbioru darowizny,

3) podatnik (darczyńca) ma także obowiązek uzyskać sprawozdanie obdarowanego podmiotu kościelnego o przeznaczeniu tej darowizny na tę działalność w okresie 2 lat od dnia przekazania darowizny. Sprawozdanie to powinno jasno wskazywać, jakie kwoty, kiedy i na jaki cel zostaną wydatkowane.

REKLAMA

Autopromocja
Ważne

Jedynym limitem ograniczającym odliczenie jest tu wysokość rocznego dochodu (lub przychodu) stanowiącego podstawę opodatkowania. Ministerstwo Finansów podkreśla, że kwoty, której podatnik (darczyńca) nie odliczył w zeznaniu podatkowym - ponieważ nie miał wystarczających dochodów (lub przychodów) - nie może odliczyć w kolejnych latach.

Bezlimitową możliwość odliczenia tych darowizn od dochodu w PIT potwierdził np. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 14 marca 2005 r. (sygn. akt FPS 5/04). Potwierdzają to także inne sący administracyjne oraz Minister Finansów i podległe mu organy podatkowe.

Analogicznie brzmiące przepisy (do ww. przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego)  zawierają też inne obowiązujące w Polsce ustawy kościelne, tj:
- Ustawa z 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego;
- Ustawa z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ustawa z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

A więc omawiane tu odliczenie podatkowe jest dostępne nie tylko dla katolików.

Kto może odliczyć darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych?

Ta ulga podatkowa jest dostępna dla:
- podatników PIT, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT oraz
- podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wynika to z przepisów:
- art. 26 ust. 6d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), oraz
- art. 11 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie).

Zatem nie mogą odliczać darowizn podatnicy opodatkowani w inny sposób (np. podatnicy opodatkowaniu podatkiem liniowym na podstawie art. 30c ustawy o PIT, czy podatnicy na karcie podatkowej).

Podatnicy PIT mogą dokonać tego odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym:
PIT-37 - w przypadku osób, które uzyskały przychody/dochody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika np. z umowy o pracę, emerytury albo
PIT-36 - w przypadku osób, które osiągnęły przychody/dochody opodatkowane według skali podatkowej z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne przychody bez pośrednictwa płatnika albo
PIT-28 - w przypadku osób, które osiągnęły przychody opodatkowane w ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy).

Do wszystkich ww. rodzajów zeznań podatkowych trzeba dołączyć wypełniony z załącznik PIT/O (informacja o odliczeniach).

Ministerstwo Finansów wskazuje też, że jeżeli w roku podatkowym darczyńca uzyskuje dochody lub przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, to przekazaną darowiznę może odliczyć już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. Ale i tak trzeba te darowizny rozliczyć także w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Trzeba też pamiętać, że nie można odliczyć darowizn, które zostały już wcześniej:
- zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
- odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
- odliczone od dochodu na podstawie ustawy o PIT,
- zwrócone podatnikowi.

Jak obliczyć wartość darowizny

Jako, że w ramach omawianej ulgi można odliczyć wartość faktycznie przekazanej darowizny, to szczególne znaczenie ma określenie tej wartości.
W przypadku darowizn pieniężnych nie ma większego problemu. Z tym, że trzeba wiedzieć, że pieniądze nie mogą być wręczone „z ręki do ręki” – trzeba je przekazać na rachunek bankowy obdarowanego.

Darowizny pieniężne tylko na rachunek bankowy

Zgodnie z art. 26 ust. 6d ustawy o PIT, przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do darowizn odliczanych na podstawie odrębnych ustaw (czyli na podstawie ww. wymienionych ustaw „kościelnych”). A ów ust. 7 odpowiednio stosowany wskazuje w szczególności w pkt 1 i pkt 2), że wysokość (wartość) darowizn ustala się na podstawie:

1) dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;

2) dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Darowizny rzeczowe razem z VAT

Ministerstwo Finansów informuje też, że jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT), to kwotą darowizny jest wartość towaru (nie wyższa niż wartość rynkowa) wraz z podatkiem od towarów i usług. 
Gdy darczyńcą jest podatnik VAT, to przy ustalaniu wartości darowizny rzeczowej wartość brutto darowanej rzeczy (towaru) powinien pomniejszyć o tę część podatku naliczonego, którą ten podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami dot. VAT z tytułu dokonania tej darowizny. 

Jaką treść powinno zawierać sprawozdanie obdarowanej kościelnej osoby prawnej?

Na ten temat wypowiedział się m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 lutego 2014 r. sygn. akt II FSK 396/12:
Użycie przez ustawodawcę (w art. 39 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej) określenia „w szczególności” sprawia, że powyższy katalog nie jest zamknięty, co oznacza, że również inne działania kościelnych osób prawnych mogą posiadać cechy działalności charytatywno-opiekuńczej. Wyrażenie „działalność charytatywno -opiekuńcza” należy pojmować w sposób szeroki
(…) zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, składane przez kościelną osobę prawną „sprawozdanie”, o ile ma wywołać skutki prawne przewidziane art. 55 ust. 7 Ustawy kościelnej, winno zawierać oświadczenie obdarowanego o przeznaczeniu otrzymanych środków finansowych na cel premiowany odliczeniem od dochodu, o którym mowa we wskazanym przepisie, tj. działalność charytatywno - opiekuńczą prowadzoną przez kościelną osobę prawną, przy założeniu, że cel ten został faktycznie zrealizowany. Tym samym sprawozdanie takie winno zawierać dane na tyle dokładne i konkretne, aby umożliwić podatnikowi samoobliczenie podatku, a następnie organowi podatkowemu w późniejszym (ewentualnym) postępowaniu podatkowym ustalenie, sprawdzenie, zweryfikowanie danych o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno -opiekuńczą, w tym ustalenie ostatecznych beneficjentów pomocy udzielonej przez kościelną osobę prawną z uzyskanej darowizny. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sprawozdaniu nie muszą być natomiast wykazywani beneficjenci pomocy, adresowanej do nieokreślonej imiennie grupy osób (pomoc masowa), tj. realizowanej bezpośrednio przez kościelne osoby prawne. Dotyczy to, np. wydawania chleba i innych datków biednym, zapewnienia biednym – w tym bezdomnym – noclegu oraz posiłku w tzw. przytuliskach, prowadzonych w ramach parafii czy też domów zakonnych, itp. W takim przypadku istotne znaczenie ma jedynie okoliczność, że w danym okresie kościelna osoba prawna takie działania faktycznie prowadziła oraz, że poniosła wydatki na zakup rozprowadzanych następnie masowo środków (…) Sens wprowadzenia tzw. nielimitowanej ulgi kościelnej, wynikającej z art. 55 ust. 7 Ustawy kościelnej, wiąże się z określonym spożytkowaniem darowizny przez obdarowaną kościelną osobę prawną, przez co należy rozumieć jej przekazanie w całości lub części (przez obdarowaną kościelną osobę prawną) konkretnej osobie (instytucji), w ramach realizowanej działalności charytatywno-opiekuńczej”.

Darowizny na cele kultu religijnego – limit 6% dochodu

Rozliczając rocznego PIT-a możemy także (oprócz ww. darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych) odliczyć od dochodu (lub przychodu) przed obliczeniem podatku dokonane darowizny na cele kultu religijnego. Można odliczyć darowizny dla kościołów, parafii, ale nie więcej jednak niż 6% całego rocznego dochodu. Podstawą prawną tego odliczenia jest art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o PIT oraz art. 11 ustawy  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czym jest kult religijny?

Ustawa o PIT niestety nie definiuje pojęcia “kultu religijnego".

Wielki słownik języka polskiego PWN wskazuje, że:
- kult (w znaczeniu “cześć religijna”), to cześć religijna oddawana istotom nadprzyrodzonym, osobom, rzeczom lub zjawiskom przyrody
- a kult (w znaczeniu “obrzęd”), to ogół obrzędów będących zewnętrznymi objawami czci religijnej.

Ministerstwo Finansów i organy podatkowe uznają, że celami kultu religijnego są np. budowa czy remont kościoła, zakup wyposażenia świątyni, przedmiotów liturgicznych ale także np. na rozgłośnie radiowe, czy stacje telewizyjne transmitujące obrzędy religijne i promujące kult religijny (np. Radio Maryja, Radio Jasna Góra, Radio Niepokalanów, Telewizja Trwam i inne). Zdaniem organów podatkowych darowizną na cele kultu religijnego może być także np. darowizna na mszę lub nabożeństwo w konkretnej intencji, np. zmarłego członka rodziny.

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 27 maja 2022 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.388.2022.2.DJ):
"Za darowiznę na cele kultu może natomiast zostać uznana taka darowizna, której adresatem są w szczególności: kościoły, związki religijne i kościelne osoby prawne (zakony, parafie, itp.) i która służyć będzie sfinansowaniu działań, odnoszących się do praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych, jak też dotyczących obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury. Kult w znaczeniu religioznawczym definiuje się bowiem jako całokształt praktyk obrzędowych, za których pośrednictwem wyznawcy religii manifestują cześć dla sacrum w aktach uwielbienia, błagania i dziękczynienia. W kulcie można wyodrębnić przedmiot kultu, osoby sprawujące kult, obiekty i sprzęty kultowe oraz czynności kultowe
(…) według Słownika języka polskiego (PWN Warszawa 1978 r.), kult religijny oznacza: zewnętrzny aspekt religii w odróżnieniu od teoretycznej doktryny; ogół obrzędów religijnych jakiejś religii, całokształt czynności religijnych."

Końcowo w tej interpretacji Dyrektor KIS uznał, że: 
"W religii rzymskokatolickiej odprawianie mszy (nabożeństw), np. w intencji zmarłych  niewątpliwie bowiem należy do elementów kultu religijnego, rozumianego – jak wyjaśniono wyżej – również jako całokształt praktyk obrzędowych, za których pośrednictwem wyznawcy religii manifestują cześć dla sacrum w aktach uwielbienia, błagania i dziękczynienia. W ocenie tutejszego organu dla powyższej oceny bez znaczenia pozostaje fakt, że darowizny dokonane zostały z poleceniem odprawienia mszy za zmarłego, mszy świętych czy nabożeństw religijnych w intencji bliskiej Pani rodziny. Beneficjentami ww. środków pieniężnych nadal pozostają bowiem w niniejszej sprawie: A oraz B, które nie są zobowiązane do żadnego świadczenia, które stanowiłoby odpłatność (ekwiwalent) dla Pani za udzielone darowizny.
W związku z powyższym, w odniesieniu do przekazanych przez Panią w 2021 roku przelewem na rachunek bankowy darowizn pieniężnych na rzecz A oraz B, z poleceniem, że darowizna (ofiara) ma być przeznaczona na odprawienie mszy świętej za zmarłego, mszy świętych i nabożeństw w intencji bliskiej Pani rodziny, znajdą zastosowanie przepisy art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji, może Pani w rozliczeniu za 2021 rok dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przedmiotowych wpłat, dokonanych na rzecz A oraz B."

Jako A i B zostały w tej interpretacji zanonimizowane parafie, którym wnioskodawczyni przekazywała darowizny na msze i nabożeństwa w intencji jej bliskich. 
Argumentacja i tezy zaprezentowane w ww. interpretacji pozostają nadal aktualne w 2023 roku, bo nie zmienił się przedmiotowy stan prawny.

Warunki odliczenia darowizn na cele kultu religijnego

Ministerstwo Finansów informuje też, że od dochodu (lub przychodu) można też odliczyć darowizny przekazane na cele pożytku publicznego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego i cele kultu religijnego.

W umowie darowizny lub w tytule polecenia przelewu podatnik powinien wpisać dyspozycję „na cele kultu religijnego”. Można również dopisać konkretnie, że np. darujemy określoną kwotę „na budowę kościoła”.

Ważne

W ramach tego odliczenia można darowizny na cele kultu religijnego ale nie więcej niż kwotę stanowiącą 6% rocznego dochodu podatnika. Jeżeli podatnik dokonał więcej niż jednej darowizny na różne cele wskazane w art. 26 ust. 1 pkt 9) ustawy o PIT (chodzi tu o darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, kultu religijnego, na cele honorowego krwiodawstwa, kształcenia zawodowego oraz darowizny na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie), to łączna kwota odliczeń z powyższych darowizn nie może przekroczyć w rozliczeniu za dany rok kwoty stanowiącej 6% rocznego dochodu podatnika.

Pozostałe warunki do skorzystania z odliczenia darowizn na cele kultu religijnego są co do zasady analogiczne do darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych:

Darowizny na cele kultu religijnego trzeba udokumentować zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 i pkt 2) ustawy o PIT:

1) dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;

2) dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Darowizny na cele kultu religijnego mogą odliczać jedynie podatnicy PIT opodatkowani wg skali podatkowej (na formularzach PIT-37 i PIT-36 z załącznikiem PIT/O) oraz podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (druk PIT-28 z załącznikiem PIT/O).

Nie można też odliczyć darowizn na cele kultu religijnego, które zostały już wcześniej: 
- zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
- odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
- odliczone od dochodu na podstawie ustawy o PIT,
- zwrócone podatnikowi.

Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

Nowa era fundacji rodzinnych w Polsce: wyzwania i korzyści po roku funkcjonowania

W ciągu roku od wprowadzenia przepisów o fundacjach rodzinnych, powstało ich ponad tysiąc, a setki innych czekają na rejestrację. Niemniej jednak, w tym okresie pojawiły się pewne aspekty wymagające poprawy.

REKLAMA