| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Po co człowiekowi interpretacja podatkowa

Po co człowiekowi interpretacja podatkowa

Podatnicy zainteresowani zastosowaniem się do interpretacji wydanych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, mogą skorzystać z interpretacji ogólnych lub indywidualnych. W przewodniku przedstawiamy zasady uzyskania interpretacji indywidualnej oraz korzyści, jakie ona daje podatnikowi.

Termin na wydanie interpretacji indywidualnej

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego powinna być wydana (doręczona podatnikowi) bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Od dłuższego czasu istnieje rozbieżność poglądów, czy (jak twierdził Minister Finansów i część sądów administracyjnych) doręczenie interpretacji może nastąpić zgodnie z prawem już po upływie tego (3-miesięcznego) terminu. Czy też  w owym trzymiesięcznym terminie fiskus musi się „zmieścić” z doręczeniem podatnikowi interpretacji, a nie tylko z jej sporządzeniem i podpisaniem przez urzędnika. 

Wydawało się, że ostatecznej odpowiedzi na to pytanie udzielił Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 4 listopada 2008 r. (sygn. I FPS 2/08). NSA uznał wtedy, że fiskus ma 3 miesiące na  d o r ę c z e n i e  podatnikowi interpretacji. Jeżeli w tym terminie podatnik nie otrzyma interpretacji - obowiązuje teza podatnika zawarta we wniosku o wydanie interpretacji (tzw. milcząca interpretacja).

Przypomnijmy, że do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że do określonego przepisami Ordynacji podatkowej terminu na załatwienie sprawy (w tym przypadku 3-miesięcznego) nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Należy zwrócić uwagę, że zwrot „z przyczyn niezależnych od organu” w praktyce może być wykorzystywany przez organ podatkowy do znacznego wydłużania czasu na wydanie interpretacji bez negatywnych skutków takiego postępowania, wskazanych w art. 14o Ordynacji podatkowej.

Na podstawie bowiem art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej w razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie 3 miesięcy (przy opisanych powyżej możliwościach "wydłużenia" tego terminu) uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

Przyjmuje się więc w tym przypadku fikcję prawną, że Minister Finansów wydał interpretację indywidualną popierającą stanowisko wnioskodawcy niezależnie od tego, czy jest ono w rzeczywistości słuszne czy też nie. Jest to tzw. milczące przyjęcie interpretacji wnioskodawcy, mające dyscyplinować organy podatkowe w zakresie wydawania interpretacji w terminach ustawowych. Minister Finansów ma oczywiście prawo z urzędu zmienić tak wprowadzoną do obiegu prawnego interpretację przepisów. Warunkiem jest stwierdzenie przez Ministra jej nieprawidłowości.

Informacja o fakcie wydania milczącej interpretacji wraz z jej treścią oraz datą powstania powinna zostać niezwłocznie przekazana organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji oraz właściwemu organowi kontroli skarbowej.

Przepisy nie przewidują ani możliwości ani obowiązku publikacji milczących interpretacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do czasu wydania ww. uchwały NSA z 4 listopada 2008 r., ku zaskoczeniu wielu ekspertów, niektóre sądy zajmowały niekorzystne stanowisko co do terminów, przewidzianych dla organów podatkowych na sporządzenie odpowiedzi na wniosek o wydanie interpretacji. Wszyscy spodziewali się, że tak samo jak w przypadku innych aktów wydawanych przez urzędy o zachowaniu (bądź nie) terminu na wydanie interpretacji decyduje data jej doręczenia. Ma to istotne znaczenie, gdyż niezachowanie terminu na wydanie interpretacji skutkuje związaniem tzw. milczącą interpretacją (czyli interpretacją zawartą we wniosku przez podmiot występujący o wydanie interpretacji.

Jeszcze przed wydaniem ww. uchwały NSA, WSA w Warszawie w wyroku z 18 września 2007 r. (III SA/Wa 192/ 07) stwierdził, że jeżeli naczelnik urzędu skarbowego w ciągu trzech miesięcy nie doręczył interpretacji podatnikowi, może on zastosować własną interpretację przepisów.

Wydawałoby się, że jest to oczywiste i nie budzące kontrowersji orzeczenie, ale okazało się, że jest ono sprzeczne z innym rozstrzygnięciem Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadłym zaledwie kilka dni wcześniej. 14 września 2007 r. NSA (II FSK 700/07) wydał bowiem całkowicie odmienne orzeczenie, z którego wynika że dla zachowania trzymiesięcznego terminu na wydanie interpretacji wystarczy, by w terminie trzech miesięcy interpretacja została sporządzona i podpisana przez urzędnika.

Interpretacja może więc zostać doręczona po trzech miesiącach, ale jeżeli została sporządzona i podpisana przed upływem tego terminu oznacza to - zdaniem NSA - że trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji określony przepisami Ordynacji podatkowej został dotrzymany przez organ podatkowy. NSA uznał wtedy, że „wydanie” interpretacji a jej „doręczenie” to dwie różne instytucje.

Przywołane orzeczenia dotyczyły co prawda przepisów o wydawaniu interpretacji sprzed 1 lipca 2007 r., ale mają znaczenie również w kontekście obecnych zasad ich wydawania, bo nowe regulacje również posługują się pojęciem "wydanie".

Po uchwale NSA z 4 listopada 2008 r. podatnicy sprawdzali, czy przypadkiem niekorzystne interpretacje podatkowe nie zostały przez nich otrzymane po upływie owego 3-miesięcznego terminu (liczonego od dnia złożenia wniosku). Jeżeli tak było, to interpretacja nie obowiązuje – obowiązuje w to miejsce stanowisko podatnika zawarte we wniosku o wydanie interpretacji. Niektórzy podatnicy w takiej sytuacji korygowali deklaracje, czemu jednak nadal sprzeciwiał się fiskus.

Jednak w grudniu 2009 r. NSA podjął uchwałę, w której dokonał zupełnie innej interpretacji omawianej kwestii w porównaniu do uchwały z 4 listopada 2008 r.

Otóż 14 grudnia 2009 r. NSA w składzie całej Izby Finansowej podjął następującą uchwałę (sygn. II FPS 7/09):
"W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie "niewydanie interpretacji" użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14d powołanej ustawy."

Tak więc NSA zmienił swoją interpretację omawianej kwestii i uznał (ale wyjaśnił to jedynie w uzasadnieniu ww. uchwały), że organ podatkowy ma 3 miesiące tylko na wydanie i podpisanie interpretacji. Doręczenie może zatem nastąpić po upływie owych 3 miesięcy i nie będzie to skutkować powstaniem tzw. milczącej interpretacji.

Warto zwrócić uwagę, że sentencja tej ostatniej uchwały z 14 grudnia 2009 r. nie precyzuje definicji wydania interpretacji. Nadal więc można mieć uzasadnione wątpliwości do czego jest zobowiązany organ podatkowy w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku o interpretację. Czy tylko do sporządzenia interpretacji, czy też może również do jej podpisania, a może i do wysłania jej na adres wnioskodawcy? Bo to, że nie musi doręczyć, to już wiadomo z ostatniej uchwały.

Powstają pytania: jak podatnik może się dowiedzieć, czy jego interpretacja została wydana i w jakim terminie podatnik powinien otrzymać interpretację?

Budzi jednak pewne zdziwienie, że w tak ważnej i kontrowersyjnej kwestii NSA (i to w składzie całej Izby Finansowej) wypowiedział się raczej fragmentarycznie niż kompleksowo. Być może konieczna będzie za jakiś czas kolejna uchwała w tej samej sprawie. Z pewnością jednak potrzebne są klarowne przepisy w tej materii.

Wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (ORD-IN i ORD-IN/A) od 1 stycznia 2012 r.

Jak wypełnić wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »