| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Jak wypełnić wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Jak wypełnić wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Od 2012 roku mamy nowy wzór wniosku ORD-IN i ORD-IN/A.

Rubryka: 61. Wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej

W tej rubryce ORD-IN wnioskodawca powinien wskazać przepisy, o których interpretację występuje do Ministra Finansów. Warto jednak zwrócić uwagę, że przepisy Ordynacji podatkowej regulujące zasady wydawania interpretacji nie zawierają takiego nakazu. Jest wielce prawdopodobne, że wnioskodawcy będą się często mylić przy wypełnianiu tej rubryki.

Błąd będzie polegał nie na wskazaniu niewłaściwych przepisów mających zastosowanie w sprawie będącej przedmiotem zapytania, lecz raczej na niewymienieniu wszystkich przepisów, których analiza jest niezbędna do wydania interpretacji indywidualnej. Należy jednak podkreślić, że ponieważ Ordynacja podatkowa nie wprowadza wymogu wskazywania we wniosku o indywidualną interpretację przepisów podatkowych, to odrzucenie na tej podstawie wniosku ORD-IN lub wezwanie go jego uzupełnienia będzie bezpodstawne. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest bowiem zobowiązany wyłącznie do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zwrot „własne stanowisko w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego” nie może być interpretowany jako skierowany do wnioskodawcy nakaz dokładnego wymienienia w ORD-IN wszystkich przepisów mających zastosowanie do opisanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Można się jednak spodziewać, że organy podatkowe mimo to będą starały się narzucić wnioskodawcom obowiązek wskazywania przepisów, których dotyczy interpretacja.

Warto podkreślić, że w rubryce 61 nie zamieszcza się treści przepisów. Należy wskazać oznaczenie przepisów (numer artykułu lub paragrafu) wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W rubryce 61 ORD-IN został umieszczony komunikat wykluczający wprost konieczność przytaczania treści przepisów.

Rubryka: 62 – 67. Wysokość, sposób uiszczenia opłaty oraz numery kont bankowych

Wnioskodawca sam oblicza wartość opłaty za wydanie interpretacji, a następnie wpisuje ją do rubryki 62 ORD-IN. Kwotę opłaty oblicza się mnożąc sumę liczb wpisaną przez wnioskodawcę w rubrykach 51 i 52 ORD-IN przez 40 zł. Trzeba pamiętać, że wielkość opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej zależy od liczby stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych. Liczba ta ujawniana jest w rubrykach 51 i 52. Wysokość opłaty nie została natomiast uzależniona od liczby pytań sformułowanych przez wnioskodawcę w rubryce 69.

Opłatę można uiścić w wybranej przez siebie formie. Oprócz kwoty opłaty w ORD-IN wnioskodawca określa bowiem sposób jej uiszczenia poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu. Do wyboru jest wpłata gotówką lub na rachunek właściwego organu. W rubryce 64 należy poinformować (zaznaczając właściwy kwadrat) w jaki sposób zostanie przekazana organowi podatkowemu kserokopia dowodu uiszczenia opłaty. Może ona zostać dołączona do ORD-IN lub też przekazana organowi rozpatrującemu wniosek ORD-IN w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.

W rubryce 65 należy wskazać (kolejny raz poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu) numer konta bankowego, na który wnoszona jest opłata. Rubrykę 65 wypełnia się w przypadku wniesienia opłaty na rachunek bankowy (czyli po zaznaczeniu kwadratu nr 2 w poz. 63). W ORD-IN jest do wyboru pięć kont bankowych. Każda izba skarbowa, której dyrektor został upoważniony do wydawania interpretacji indywidualnych w imieniu Ministra Finansów ma bowiem osobne konto. Na to właśnie konto wnioskodawca powinien dokonać wpłaty w przypadku wyboru tej formy uiszczenia opłaty.

Opłatę trzeba uiścić nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zostanie skierowane do wnioskodawcy wezwanie do uiszczenia opłaty, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Na mocy art. 14g §3 Ordynacji podatkowej w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia zostanie wydane postanowienie, na które służyć będzie wnioskodawcy zażalenie.

Rubryki: 68–69. Przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, pytanie wnioskodawcy

Przepis art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej nakazuje składającemu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyczerpująco przedstawić zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe. Dopuszczono przedstawienie przez wnioskodawcę w jednym wniosku ORD-IN wielu sytuacji oraz wielu pytań. W ORD-IN nie zastosowania jednak rozwiązania „jedna rubryka = opis jednego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego”.

Jeżeli wnioskodawca przedstawi w ORD-IN kilka stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, to tekst z ich opisem musi się zmieścić w tej rubryce. Dlatego zajmuje ona całą stronę ORD-IN.

Może się zdarzyć, że stan faktyczny (stany faktyczne), zdarzenie przyszłe (zdarzenia przyszłe) będą tak skomplikowane, że w rubryce 54 zabraknie miejsca na ich opisanie. W takiej sytuacji wnioskodawca musi złożyć załącznik  do ORD-IN o symbolu ORD-IN/A (jeden lub więcej) i wskazać w nim te informacje, które nie zmieściły się w rubryce 54 ORD-IN.

Tak samo jest w przypadku pytań podatnika. Rubryka 55 w ORD-IN jest przeznaczona do zadania przez wnioskodawcę pytania lub pytań. Jak już wyżej wspomniano, w odróżnieniu od liczby stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, liczba pytań nie ma wpływu na wysokość opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji. W przypadku, gdy liczba pytań przekroczy miejsce przeznaczone na nie w ORD-IN wnioskodawca musi opisać je w załączniku ORD-IN/A.

Rubryka: 70. Własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

Przedstawienie w ORD-IN własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej jest obowiązkiem wynikającym z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej. Jednak przepisu tego nie należy rozumieć w ten sposób, że nakazuje on podatnikowi przeprowadzenie dokładnej analizy przepisów podatkowych.

Wystarczy opisanie przez wnioskodawcę, jak rozumie interesujące go regulacje prawne i jak brzmi zdaniem podatnika odpowiedź na zadane przez niego pytanie (pytania).

Rubryka: 71. Informacja o załącznikach ORD-IN/A

Załącznikiem do ORD-IN jest druk ORD-IN/A. W rubryce 71 należy podać liczbę dołączonych załączników ORD-IN/A do wniosku składanego na druku ORD-IN.

Rubryki: 72-75. Oświadczenia i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

W tej części ORD-IN zawarte są dwa oświadczenia. Pierwsze to oświadczenie o zapoznaniu się przez wnioskodawcę z treścią art. 233 §1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Drugie oświadczenie dotyczy tego, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Osoba składająca wniosek ORD-IN – obok podpisu w rubryce 73 – umieszcza swoje imię i nazwisko w rubryce 72. Ten nakaz wynika z tego, że wniosek można złożyć za pośrednictwem pełnomocnika. Sam podpis, często nieczytelny, mógłby powodować kłopoty z ustaleniem, kto złożył wniosek. Oprócz danych identyfikujących składającego wniosek oraz podpisu trzeba też wpisać datę wypełnienia wniosku. Umieszcza się ją w rubryce 74.

W rubryce 75 warto wskazać dane kontaktowe wnioskodawcy, jak nr telefonu, faxu czy e-mail.

Należy przypomnieć, że brak podpisu na dokumentach składanych organom podatkowym jest jednym z najczęściej występujących błędów przy składaniu dokumentów w organach podatkowych. Jest on spowodowany tym, że podatnicy i płatnicy sporządzają dokumenty przy użyciu komputerów, a po ich wydrukowaniu zapominają o złożeniu podpisu.

Brak podpisu będzie skutkował wezwaniem ze strony organu podatkowego do jego uzupełnienia przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia w przypadku niedopełnienia tego obowiązku.

Rubryka: 76. ADNOTACJE WŁAŚCIWEGO ORGANU

Rubrykę 76 wypełnia organ podatkowy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK