| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Jak odwołać się do sądu w sporze z fiskusem

Jak odwołać się do sądu w sporze z fiskusem

Jeżeli jesteś niezadowolony ze sposobu załatwienia Twojej sprawy przez urząd skarbowy czy izbę skarbową możesz poskarżyć się sądowi administracyjnemu. WSA i NSA dość często uchylają błędne decyzje fiskusa. Mimo zwykle dość długiego oczekiwania na wyrok sądu skarga może być bardzo opłacalna.

2. Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

2.1. Pośrednictwo organu podatkowego


Skargę do sądu administracyjnego wnieść musisz za pośrednictwem organu podatkowego, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (czyli np. za pośrednictwem urzędu skarbowego).

Dlaczego konieczne jest takie pośrednictwo? Otóż chodzi o to by dać szansę urzędowi, by stojąc w obliczu sprawy sądowej jeszcze raz przemyślał swoją decyzję. Może bowiem jeszcze ją zmienić uwzględniając skargę podatnika. Nie trzeba wtedy będzie absorbować sądu.

Organ podatkowy, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Jeżeli organ podatkowy nie zmienił swojej decyzji, musi przekazać skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

2.2. Grzywna dla opieszałego urzędu

Przepisy przewidują sankcje (grzywna) dla organu podatkowego, który nie przekazał sądowi skargi oraz dokumentów niezbędnych do jej rozpatrzenia. Jednak aby w tej kwestii ukarać organ - niezbędny jest Twój wniosek.

Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości.

W razie wniesienia przez Ciebie skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu.

2.3. Co napisać w skardze

Skarga (jak każde pismo kierowane do sądu) powinna zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku (czyli czego się domagamy) lub oświadczenia;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
Ponadto w skardze musi się znaleźć:
1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
2) oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy;
3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

WZÓR skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Skarga (jako pierwsze pismo w sprawie) powinna ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy.

W dalszych pismach kierowanych w danej sprawie do sądu trzeba też podawać sygnaturę akt, jaka otrzymała nasza sprawa w sądzie.

Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

Jak już wyżej wskazano, kilku uprawnionych do wniesienia skargi może w jednej sprawie występować w roli skarżących, jeżeli ich skargi dotyczą tej samej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności albo bezczynności organu. W tym przypadku, skargi mogą być wniesione w jednym piśmie.

Jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden akt lub czynność albo bezczynność, przewodniczący zarządza rozdzielenie tych skarg. Często już w momencie złożenia skargi nie ma ona żadnych szans na rozpatrzenie.

2.4. Najczęstsze błędy formalne w skardze

Po wpłynięciu skargi do WSA jest ona badana pod kątem istnienia przesłanek do jej odrzucenia.

Sąd odrzuci Twoją skargę (postanowieniem na posiedzeniu niejawnym – czyli bez Twojego udziału), gdy:
• Twoja sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego (powinien ją rozpatrzyć sąd cywilny, np. sprawa dotyczy odszkodowania, którego dochodzisz od organów podatkowych);
• wniosłeś ją po upływie terminu do jej wniesienia;
• gdy nie uzupełniłeś w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi;
• jeżeli sprawa objęta skargą jest w toku lub została już prawomocnie osądzona;
• jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy;
• jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne (np. nie wyczerpałeś środków zaskarżenia przewidzianych przez przepisy Ordynacji podatkowej).

Pamiętaj, że z powodu braku zdolności sądowej jednej albo zdolności procesowej przy braku aktywności przedstawiciela ustawowego, sąd odrzuci skargę dopiero wówczas, gdy brak nie zostanie uzupełniony.

Częstym błędem jest wniesienie skargi do niewłaściwego WSA. Jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. WSA, któremu sprawa została przekazana, jest związany postanowieniem o przekazaniu sprawy. Nie dotyczy to przekazania sprawy NSA. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostaną w mocy.

Jeżeli nie ma powodów do odrzucenia skargi, przewodniczący wydziału lub wyznaczony sędzia:
• zarządzi skompletowanie akt niezbędnych do rozpoznania sprawy, a w razie potrzeby także innych dowodów;
• wskaże skład sędziowski orzekający w sprawie;
• wyznaczy termin posiedzenia niejawnego lub rozprawy, w którym sprawa ma być rozpoznana.

2.5. Możesz cofnąć swoją skargę

Zasadniczo cofnięcie przez Ciebie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd ma obowiązek uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Taka sytuacja może mieć np. miejsce, gdy po wniesieniu skargi Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis na podstawie którego dochodzisz swoich praw jest niezgodny z Konstytucją.

2.6. Spróbuj wstrzymać wykonanie skarżonej decyzji

Z mojej praktyki wynika, że najbardziej dotkliwe dla podatników jest to, że wniesienie skargi nie wstrzymuje z mocy prawa wykonania decyzji lub czynności, które są przedmiotem zaskarżenia. Jest to zasada, ale jest od niej jest kilka ważnych i korzystnych wyjątków.

Powinieneś odróżnić dwie możliwości, jakie dają Ci przepisy:
1) uznaną przez Ciebie za nieprawidłową np. decyzję może wstrzymać organ podatkowy, który ją wydał. Może to zrobić przy kilku ograniczeniach – z urzędu lub na Twój wniosek – do momentu przekazania skargi do WSA;
2) po przekazaniu sądowi skargi także sąd może (na Twój wniosek) wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, które skarżysz. Musisz jednak wykazać, że w razie wykonania zaskarżonej decyzji zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Możesz więc złożyć dwa wnioski w sprawie wstrzymania wykonania niekorzystnej dla Ciebie decyzji – pierwszy do organu podatkowego, a gdy zostanie on rozpatrzony negatywnie - drugi do WSA. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności upada w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji. 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK