| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od spadków i darowizn > Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

 

4) przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 3, naczelnikowiurzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika, odpisysporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności, z tytułu których są płatnikamipodatku.

3. W przypadku określonym w art. 12 notariusz nie oblicza inie pobiera podatku.

4. (uchylony).

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi,w drodze rozporządzenia:

1) sposób pobierania podatku przez płatników, w tym wszczególności czynności związane z poborem podatku, zakres pouczeń udzielanychpodatnikom oraz treść rejestru podatku,

2) wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, orazszczegółowy zakres danych w niej zawartych, w tym w szczególności danepłatnika, kwotę pobranego podatku w danym miesiącu, kwotę potrąconegowynagrodzenia z tytułu poboru podatku oraz kwotę podatku wpłaconegonaczelnikowi urzędu skarbowego,

3) sposób sporządzania informacji o łącznej kwocie podatkunależnego poszczególnym

Gminom – uwzględniając konieczność prawidłowego poborupodatku przez płatników.

Art.19.

 

1.Dłużnicy spadkodawcy lub osób, którym przysługują wierzytelności z tytułuzapisu (dalszego zapisu), wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkłademna wypadek śmierci lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnegootwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawiedyspozycji uczestnika tych funduszy na wypadek jego śmierci są obowiązaniprzekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejscezamieszkania wierzyciela, informację o dokonanych wypłatach (zwrocie długu) iich wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty.

2.(uchylony).

3.(uchylony).

4.Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy wypłacie przez spadkobiercównależności w gotówce przypadającej z tytułu zapisu, dalszego zapisu lubpolecenia testamentowego.

5.Osoby, które dopuściły do wypłaty z naruszeniem przepisów ust. 1–4, odpowiadająza zobowiązania podatkowe solidarnie z podatnikiem do wysokości wypłaconych kwot.

6.Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, codo którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albozbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonymw art. 1, notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemnązgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczeniawydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jestzwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązaniepodatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Rozdział6

Przepisyprzejściowe i końcowe

Art.20.

 

Traci moc ustawa z dnia 19 grudnia 1975r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 228).

Art.21.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniemogłoszenia i ma również zastosowanie do spraw wszczętych przed jej wejściem wżycie, niezakończonych decyzją ostateczną.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK