| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Kontrola podatkowa > Firmy z udziałem kapitału zagranicznego unikają opodatkowania - organy podatkowe i skarbowe zawodzą

Firmy z udziałem kapitału zagranicznego unikają opodatkowania - organy podatkowe i skarbowe zawodzą

Sprawdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli na przełomie 2014 i 2015 roku urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy skarbowe nie przeprowadziły wystarczających działań, które skutecznie zapobiegłyby uchylaniu się od opodatkowania przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, poprzez transferowanie dochodów poza polski system podatkowy. NIK zwraca uwagę, że w polskim systemie podatkowym wciąż nie ma klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Kontrolerzy odnotowali jednak, że klauzula ma znaleźć się w projekcie nowej ordynacji podatkowej, którą przygotowuje Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego.

NIK w swoim raporcie przybliża terminologię z zakresu unikania opodatkowania

Agresywne planowanie  podatkowe – działanie to polega na wykorzystywaniu aspektów technicznych systemu podatkowego lub rozbieżności pomiędzy dwoma systemami podatkowymi lub większą ich liczbą w celu zmniejszenia zobowiązania podatkowego.

BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shirting) - erozja bazy podatkowej  i przerzucanie zysków

Ceny transferowe,  Ceny transakcyjne - są to ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

CFC ang. controlled foreign corporation, zagraniczna spółka kontrolowana

Cienka  (niedostateczna)  kapitalizacja - jedna z metod optymalizacji podatkowej w przypadku spółek działających  w grupie, z którą mamy do czynienia, gdy spółka kapitałowa utworzona  jest ze znacznie niższym kapitałem niż wynika to z jej potrzeb; uzupełnienie  brakującego kapitału odbywa się poprzez uzyskanie pożyczki od udziałowca  (akcjonariusza) lub podmiotu z nim powiązanego; w rezultacie spółka   ma duże koszty finansowe związane z obsługą pożyczek i znacznie niższy   niż przy pełnej kapitalizacji dochód; podatkowe skutki niedostatecznej  (cienkiej) kapitalizacji sprowadzają się do tego, że spółka wypłaca swym  udziałowcom odsetki zamiast dywidendy (jej wysokość zależy   od wypracowanego zysku i jest opodatkowana), które podlegają zaliczeniu  do kosztów uzyskania przychodów

Kapitał zagraniczny - kapitał wniesiony do przedsiębiorstwa, w postaci środków finansowych  (gotówka, akcje, obligacje), rzeczowych aktywów trwałych (maszyny,  urządzenia, środki transportu, nieruchomości), wartości niematerialnych  i prawnych (patenty, licencje, itp.) przez podmiot zagraniczny.

Kraj stosujący  szkodliwą  konkurencję  podatkową - do krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zaliczamy kraje  wymienione w rozporządzeniu  Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję  podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz rozporządzeniu  Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie  określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową  w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Optymalizacja  podatkowa - działania potocznie zwane „optymalizacją podatkową” to działania,  których podstawową cechą jest to, iż o wyborze konkretnego sposobu  przeprowadzenia danej transakcji czy formy prowadzenia działalności  decydują wyłącznie bądź w przeważającej mierze przepisy prawa  podatkowego; są to działania, które formalnie mogą być zgodne   z obowiązującym prawem, powodują jednakże zmniejszenie dochodów  budżetu państwa i wywołują negatywne skutki wobec finansów publicznych.

Podmiot z udziałem kapitału  zagranicznego - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w którym udziały posiada  inwestor zagraniczny (ulokowany był kapitał zagraniczny).

Podmiot  zagraniczny - osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę  (zarząd) za granicą.

Podmioty  powiązane - pojęcie zdefiniowane zostało w art. 11 ust. 1 oraz 4–6 ustawy z dnia   15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;   w szczególności związek pomiędzy podmiotem krajowym a podmiotem  zagranicznym ma miejsce gdy: 

1) podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium  RP lub w jego kontroli albo posiada udział   w kapitale tego przedsiębiorstwa albo 

2) podmiot zagraniczny bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada  udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo 

3) te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio   lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów

Przerzucanie  dochodów - takie ustalenie powiązań podmiotów gospodarczych, że w ich wyniku  zostają ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, w wyniku tego podmiot  nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały.

Uszczuplenie  podatkowe - ustalenie kontroli podatkowej wskazujące na zaniżenie należnych podatków.

Wyspecjalizowany  urząd skarbowy - urząd obsługujący podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy   z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach skarbowych i izbach skarbowych,   w tym podmioty, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód  roczny netto co najmniej 5 mln euro, banki, zakłady ubezpieczeń,  jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie instrumentami  finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, oddziały  lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych; wyspecjalizowanych  urzędów jest 20, ich nazwy, w odróżnieniu do zwykłych urzędów  skarbowych, związane są z nazwą województwa, w którym funkcjonują zaległości należności pozostałe do zapłaty, których termin płatności minął   i mogą być egzekwowane.

NIK zauważa, że podmioty gospodarcze prowadzące działalność w wielu krajach, w celu zmniejszenia swoich  zobowiązań podatkowych, skłonne są do stosowania agresywnego planowania podatkowego. Zjawisko to przyczynia się do pomniejszania krajowej bazy podatkowej, powodując uszczuplenie wpływów z  podatków. Pozwala  także podmiotom  działającym  w  skali  międzynarodowej  na osiąganie przewagi nad przedsiębiorstwami lokalnymi i prowadzi do szkodliwej konkurencji,  gdyż obciążenia podatkowe dla podmiotów lokalnych są większe niż podmiotów międzynarodowych.

Problem międzynarodowego unikania opodatkowania jest przedmiotem analiz i prac prowadzonych zarówno na forum OECD  oraz  Unii  Europejskiej, jak i poszczególnych państw. Podejmowane  inicjatywy zmierzają do zabezpieczenia systemów podatkowych przed szeroko stosowanymi  przez  międzynarodowe  podmioty  gospodarcze  szkodliwymi  praktykami  powodującymi  nadmierną utratę wpływów.  

Do polskiego systemu podatkowego już kilkanaście lat temu wprowadzone zostały przepisy  w celu ograniczenia transferu zysków między powiązanymi podmiotami gospodarczymi poprzez zawyżanie lub zaniżanie wartości transakcji w stosunku do wartości rynkowych.  

Najwyższa Izba Kontroli dotychczas nie badała skuteczności ani działań polskiej administracji podatkowej  w przeciwdziałaniu manipulowania przychodami i kosztami uzyskania przychodów, ani strategii podejścia  Ministra Finansów do rozliczania podatku dochodowego przez podmioty działające w  skali międzynarodowej  w celu  zawężenia  możliwości stosowania agresywnych praktyk podatkowych, znacząco uszczuplających krajową bazę podatkową.

Wystąpienia pokontrolne NIK

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »