| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Kontrola skarbowa > Wymiana informacji podatkowych Polska – UE

Wymiana informacji podatkowych Polska – UE

Polska coraz pełniej wdraża unijne przepisy dotyczące wymiany informacji podatkowych między administracjami podatkowymi państw Unii Europejskiej. Nierzetelny podatnik nie może się więc czuć bezpiecznie w żadnym państwie UE.

Polski fiskus aktywnie uczestniczy w wymianie informacji podatkowych

Ministerstwo Finansów informuje, że z instytucji  wymiany informacji korzysta również polska administracja skarbowa.  Dotychczasowe wieloletnie doświadczenia we współpracy z państwami  członkowskimi w tym obszarze nie dają najmniejszych podstaw do formułowania  obaw o naruszenie interesów podatników i tajemnicy skarbowej.  

Kwestie związane z zakresem informacji podatkowych podlegających  wymianie z państwami członkowskimi UE zostały szczegółowo wyjaśnione w pkt II. 1 założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy  Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej, gdzie stwierdzono:

 „Obecnie wymiana informacji podatkowych obejmuje wszelkie informacje  istotne dla prawidłowego określania podstaw opodatkowania i wysokości  zobowiązania podatkowego w zakresie:  

- opodatkowania dochodu, majątku lub kapitału, bez względu na sposób i  formę opodatkowania, w tym opodatkowania dochodu ze sprzedaży rzeczy lub  praw majątkowych oraz przyrostu wartości majątku lub kapitału,  

- opodatkowania składek ubezpieczeniowych.  

Dyrektywa Rady 2011/16/UE przewiduje szerszy zakres informacji  podlegających wymianie. Implementacja  przepisów dyrektywy 2011/16/UE  wymaga wprowadzenia do Ordynacji podatkowej zmiany polegającej na objęciu  wymianą informacji wszelkich informacji, które wydają się być istotne do celów  stosowania i wykonywania przepisów  prawa podatkowego w zakresie podatków  stanowiących dochód budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, z  wyjątkiem podatku od towarów i usług, ceł, podatku akcyzowego, składek na  ubezpieczenie społeczne, opłaty skarbowej oraz należności o charakterze  umownym, takich jak wynagrodzenia za usługi użyteczności publicznej”.  

Według motywu 9 preambuły dyrektywy Rady 2011/16/UE standard  „przewidywalnego związku” (ang. foreseeable  relevance) ma zapewnić jak  najszerszą wymianę informacji w sprawach podatkowych i jednocześnie  precyzować,  że państwa członkowskie nie mają prawa angażować się w tzw.  fishing expeditions ani zwracać się o informacje, które nie są związane ze  sprawami podatkowymi danego podatnika.

Udzielenie informacji państwom członkowskim następuje na wniosek lub z urzędu.

Wniosek o udzielenie informacji powinien zawierać m.in. wskazanie zakresu  żądanych informacji i celu ich wykorzystania (art. 305e Ordynacji podatkowej).  

Wniosek ten może dotyczyć wyłącznie informacji odnoszących się do podatków wymienionych w art. 305b Ordynacji podatkowej.

Zakres informacji  udzielanej na wniosek ograniczony jest zakresem żądania.   

W  ściśle określonych sytuacjach, wymienionych w art. 305k § 1 Ordynacji  podatkowej, informacje podatkowe, o których mowa w art. 305b Ordynacji  podatkowej, są udzielane są obcym władzom z urzędu.

Dotyczy to przypadków,  gdy:  

- uprawdopodobnione jest uszczuplenie należności podatkowych lub obejście  prawa podatkowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

- korzystanie przez podatnika z ulg podatkowych może być podstawą powstania obowiązku podatkowego lub zwiększenia zobowiązania podatkowego w  państwie członkowskim Unii Europejskiej;

- ustalenia postępowania podatkowego lub kontrolnego, dokonane w oparciu  o informacje uzyskane od obcej władzy, mogą być  użyteczne dla prawidłowego  określania podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego. 

Lokalizowanie nierzetelnych podatników za granicą

Wymiana informacji prowadzona z państwami  członkowskimi stanowi skuteczne narzędzie do identyfikowania osób  przebywających za granicą, które nie płacą podatków.

Po uzyskaniu stosownych informacji podejmowane są odpowiednie działania zmierzające do ich  opodatkowania.  

Organy podatkowe mogą uzyskiwać informacje o adresie podatnika w wyniku przeprowadzonych czynności  dowodowych.

W przypadku ustalenia pełnych danych adresowych doręczenie  pisma za granicą jest możliwe za pokwitowaniem przez pocztę.

W razie  niemożności doręczenia pisma w drodze bezpośredniej przesyłki przez pocztę,  np. przy braku pełnych danych adresowych lub częstych zmianach miejsca  zamieszkania podatnika, zastosowanie znajduje tryb doręczania określony w art.  154a Ordynacji podatkowej.

Przepis ten przewiduje doręczanie pism polskich  organów podatkowych w państwach Unii Europejskiej za pośrednictwem obcej  władzy, do której może o to wystąpić z wnioskiem minister finansów lub  upoważniony przez niego podległy organ.  

Samodzielne doręczanie pism bezpośrednio  osobie przebywającej na terytorium innego państwa członkowskiego jest  priorytetem na gruncie przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE.

Wystąpienie do  władzy państwa członkowskiego z wnioskiem o doręczenie pisma organu  podatkowego dyrektywa zawęża tylko do przypadków, gdy nie jest możliwe  dokonanie doręczenia zgodnie z przepisami o doręczeniach obowiązującymi w  tym państwie członkowskim lub gdy takie doręczenie powodowałoby  nieproporcjonalne trudności. 

Źródło: KPRM, odpowiedzi na interpelacje poselskie nr 7679 i nr 8131 z 2012 roku.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maziarz

Adwokat w UK (solicitor)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »