| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Najczęstsze problemy > Tajemnica skarbowa chroni nasze akta podatkowe

Tajemnica skarbowa chroni nasze akta podatkowe

Dostęp do akt podatkowych i informacji w nich zawartych jest objęty tajemnicą skarbową zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Możemy mieć więc pewność, że nasze dane np. z formularzy podatkowych nie trafią do niepowołanych osób. Wgląd w nasze akta podatkowe mają organy podatkowe oraz ew. sądy i prokuratorzy i innym organom państwa w zakresie prowadzonych przez te organy spraw.

Natomiast w myśl art. 299 § 1 ordynacji podatkowej - organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z wyłączeniem informacji określonych w art. 182 ordynacji podatkowej, organom i osobom wymienionym w art. 298 ordynacji podatkowej oraz udostępniane są również:
1. powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy,
2. jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
3. jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
4. ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w celu realizacji zadań określonych w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
5. Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych,
6. komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym,
7. wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
8. ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie w zakresie prowadzonych postępowań o świadczenia z pomocy społecznej,
9. służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań statystycznych,
10. instytucjom zajmującym się obsługą środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych źródeł zagranicznych,
11. organizacjom pożytku publicznego - w zakresie i na zasadach określonych w ustawach podatkowych.

Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być udostępniane:
1. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
2. organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym,
3. wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Ponadto na podstawie art. 299 § 6 Komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji, o których mowa powyżej.

Stosownie do art. 299b § 1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyrazić zgodę na ujawnienie przez m.in. naczelników urzędów skarbowych określonych informacji stanowiących tajemnicę skarbową, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę inną niż skarbową i objętych ochroną na podstawie odrębnych ustaw, wskazując jednocześnie sposób udostępnienia i wykorzystania ujawnianych informacji.
Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, następuje w formie pisemnej, na uzasadniony wniosek naczelnika urzędu skarbowego, czyli może nastąpić wyłącznie ze względu na ważny interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego lub jeżeli ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach organów podatkowych i jawności życia publicznego. 

Podstawa prawna: art. 293 i następne ustawy z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.).

Oprac. Paweł Huczko

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stefanowicz

Dyrektor Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »