Kategorie

VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
VAT e-commerce. Uregulowanie szczególne „USZ”
VAT e-commerce. Uregulowanie szczególne „USZ”
ShutterStock
VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

VAT e-commerce - objaśnienia MF

Ustawodawca przygotował projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT, tzw. VAT e-commerce. W objaśnieniach zawarto praktyczne przykłady jak działa pakiet VAT e-commerce. Uwagi do projektu podatnicy mogą zgłaszać tylko do dnia 30 czerwca br.

Co obejmują objaśnienia w zakresie VAT e-commerce? Otóż, z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadzonych zostanie do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”) szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

Zmiany zostaną wprowadzone ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, stanowiącą implementację unijnego pakietu e-commerce, nad którą pracuje jeszcze parlament. W dniu 18 czerwca br. Senat w głosowaniu opowiedział się za opóźnieniem wejścia w życie pakietu VAT e-commerce o trzy miesiące. Według jednej z przyjętych przez senatorów poprawek nowelizacja ustawy o VAT ma wejść w życie 1 września 2021 r. a nie 1 lipca 2021 r., jak chciał rząd. Zapewne jednak ta poprawka Senatu zostanie odrzucona przez Sejm.

Polecamy nasze publikacje: Najważniejsze zmiany w VAT i akcyzie od 1 lipca 2021 r.

W objaśnieniach podatkowych omówiono poszczególne najważniejsze rozwiązania przyjęte przepisami pakietu e-commerce z podaniem przykładów ich praktycznego stosowania, tj.:

 1. wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość WSTO (definicję, miejsce dostawy),
 2. sprzedaż na odległość towarów importowanych SOTI (definicję, miejsce dostawy),
 3. rolę operatorów interfejsów elektronicznych (platform),
 4. procedury szczególne tzw. One Stop Shop - OSS (procedura unijna i nieunijna),
 5. procedura szczególna tzw. Import One Stop Shop – IOSS (procedura importu),
 6. uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”).

Przyjrzyjmy się poniżej objaśnieniom dotyczącym tego ostatniego punktu, czyli uproszczonej procedurze w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”).

Uregulowanie szczególne „USZ”

Wprowadzane od 1 lipca 2021 r. tzw. uregulowanie szczególne „USZ” to uproszczenie umożliwiające osobom zgłaszającym organom celnym do procedury dopuszczenia do obrotu towary o wartości rzeczywistej do 150 euro w przesyłkach: pobranie, zadeklarowanie i zapłacenie podatku VAT należnego z tytułu importu ww. towarów, w zbiorczym miesięcznym zgłoszeniu celnym, na rzecz tyko odbiorców znajdujących się na terytorium kraju.

W przypadku importu towarów USZ można zastosować do towarów:

 • które są dostarczane do konsumentów w Polsce,
 • których wartość rzeczywista nie przekracza 150 euro za przesyłkę,
 • nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz
 • które są dopuszczone do obrotu w państwie członkowskim, w którym kończy się wysyłka lub transport.

USZ dostępny jest dla osób zgłaszających organom celnym towary nabyte w ramach SOTI o wartości rzeczywistej do 150 euro, które są odpowiedzialne za pobór podatku i są operatorem pocztowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub podatnikiem posiadającym status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego – dalej również „operatorzy”. Co do zasady, jest to operator pocztowy (Poczta Polska), firma kurierska lub ekspresowa bądź agencja celna posiada status AEO.

Dzięki USZ operatorzy składają elektronicznie deklaracje miesięczne, którymi de facto są miesięczne zgłoszenia celne i wpłacają pobrany od odbiorcy należny podatek VAT z tytułu importu ww. towarów.

Procedura USZ jest fakultatywna dla operatorów

W momencie importu towary są zgłaszane przez osobę, co do zasady, dostarczającą towary odbiorcy krajowemu w celu ich dopuszczenia do obrotu na podstawie przepisów celnych i podatkowych.

Operator ma obowiązek prowadzić ewidencję wszystkich przesyłek objętych USZ – zarówno doręczonych jak i nie doręczonych. Ewidencja zawiera dane w odniesieniu do każdego towaru objętego USZ umożliwiające prawidłowe obliczenie i pobór podatku, w tym: kwotę obliczonego podatku, datę doręczenia towaru i datę pobrania podatku. Dostarczający towar operator musi pobrać należny podatek VAT z tytułu importu najpóźniej w momencie doręczenia przesyłki do odbiorcy i wpłacić go.

W deklaracji miesięcznej wykazywana jest całkowita kwota podatku pobranego w miesiącu, za który jest ona składana.

VAT pobrany od odbiorców przesyłek, operator wpłaca do 16 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany.

Przesyłki, które nie zostały doręczone odbiorcom muszą zostać zwrócone do nadawcy poza UE lub zniszczone pod dozorem celnym, zgodnie z przepisami prawa celnego.

Jeżeli operator nie mógł (z różnych przyczyn) doręczyć przesyłki do odbiorcy, musi posiadać w swojej ewidencji dowód potwierdzający takie zdarzenie, co uzasadni brak poboru VAT.

Uregulowanie szczególne „USZ” - przykłady

Poniżej przykłady przygotowane przez MF dotyczące uproszczonej procedury (USZ) w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro.

Przykład 1

Osoba prywatna w Polsce kupuje książki o wartości 100 euro od przedsiębiorcy z kraju trzeciego, który nie korzysta z procedury importu (IOSS). Towary są importowane do Polski z kraju trzeciego i wysyłane przez operatora świadczącego usługę powszechną (lub operatora kurierskiego).


Jeżeli operator powszechnej usługi pocztowej (lub operator kurierski) zdecyduje się korzystać z USZ określonego w art. 138i ustawy o VAT, zastosowanie ma podstawowa stawka podatkowa. Jeżeli operator ten chce zastosować obniżoną stawkę podatkową, musi złożyć standardowe zgłoszenie celne z zestawem danych H7 zgodnie z przepisami prawa celnego.

Przykład 2

Osoba prywatna w Polsce kupuje książki o wartości 100 euro od przedsiębiorcy z kraju trzeciego, który nie korzysta z procedury importu (IOSS), za pośrednictwem platformy handlowej EI, która jest zarejestrowana w IOSS. Towary są importowane do Polski z kraju trzeciego i wysyłane przez operatora świadczącego usługę powszechną (lub operatora kurierskiego).


Import takiego towaru będzie zwolniony z VAT, jeżeli najpóźniej w momencie odprawy celnej zostanie przedstawiony właściwym organom celnym w zgłoszeniu celnym ważny nr IOSS platformy internetowej.

W takiej sytuacji USZ nie może być zastosowany. Operator musi zgłosić taką przesyłkę
w zgłoszeniu celnym stosowanym dla IOSS.

Przykład 3

Osoba prywatna w Polsce kupuje odzież o wartości 100 euro w sklepie internetowym od przedsiębiorcy z kraju trzeciego, który nie korzysta z procedury importu (IOSS). Towary są importowane z kraju trzeciego do Niemiec. Towar pod dozorem celnym jest przemieszczany w procedurze tranzytu do Polski – jeżeli nie ma zastosowania IOSS towar musi być odprawiony w państwie członkowskim konsumpcji – w Polsce.


Operator może skorzystać z USZ, zastosowanie ma podstawowa stawka podatkowa.

Przykład 4

Operator zdecydował się korzystać z USZ. W miesiącu lipcu otrzymał 1000 przesyłek:

900 przesyłek do 150 euro bez nr IOSS towarzyszącego przesyłce, 50 przesyłek z nr IOSS do 150 euro i 50 przesyłek o wartości powyżej 150 euro każda.


W przedstawionej sytuacji operator:

 1. 900 przesyłek może zgłosić w USZ (brak nr IOSS towarzyszącego przesyłce)

2. 50 przesyłek musi zgłosić w procedurze przewidzianej dla przesyłek w IOSS (zwolnienie z VAT jeśli nr IOSS ważny)

3. 50 przesyłek musi zgłosić na ogólnych zasadach w zgłoszeniu standardowym (z pełnym zestawem danych).

Przykład 5

Operator ma 3 oddziały w różnych miejscach w Polsce i dokonuje w tych 3 miejscach przedstawienia i zgłoszenia towarów organom celnym w USZ za miesiąc lipiec do dnia 5 sierpnia.

1. Oddział w Warszawie – zbiorcze miesięczne zgłoszenie celne zawiera kwotę podatku pobranego w miesiącu lipcu - 300000, 00 zł

2. Oddział w Poznaniu – zbiorcze miesięczne zgłoszenie celne zawiera kwotę podatku pobranego w miesiącu lipcu - 200000, 00 zł

3 . Oddział w Szczecinie – zbiorcze miesięczne zgłoszenie celne zawiera kwotę podatku pobranego w miesiącu lipcu - 100000, 00 zł


Za deklarację miesięczną uznaje się de facto sumę tych 3 zgłoszeń celnych zawierających całkowitą kwotę podatku pobranego w miesiącu, za który składane są te zgłoszenia celne – w deklaracji miesięcznej wykazano kwotę VAT – 600000 zł.

Na deklarację miesięczną za miesiąc lipiec składa się zatem suma 3 zgłoszeń celnych zawierających całkowitą kwotę podatku pobranego w miesiącu lipcu: 300000,00 zł (w Warszawie) + 200000, 00 zł (w Poznaniu) + 100000,00 zł (w Szczecinie) = 600000, 00 zł i taką kwotę operator wpłaca na konto organu właściwego do poboru VAT z tytułu importu towarów do dnia 16 sierpnia.

Przykład 6

Operator korzysta z USZ. Do 31 lipca 2021 r. operator wpisał do ewidencji USZ 900 przesyłek, z czego:

1) 540 szt. zostało skutecznie doręczonych w lipcu i VAT został pobrany w lipcu,

2) 300 szt. jest nadal w doręczaniu – zostaną doręczone w sierpniu, ale VAT został pobrany z wyprzedzeniem w lipcu,

3) 100 szt. jest nadal w doręczaniu – zostaną doręczone w sierpniu, a VAT zostanie pobrany dopiero przy odbiorze przesyłki w sierpniu,

4) 10 szt. zostało zagubionych/zniszczonych przez operatora,

5) 50 szt. nie udało się doręczyć odbiorcy (odmowa przyjęcia lub niepodjęcie przesyłki przez odbiorcę) a VAT miał być pobrany dopiero przy odbiorze przesyłki.


W takiej sytuacji operator powinien wykazać w deklaracji miesięcznej USZ za lipiec (miesięcznym zgłoszeniu celnym) sumę pobranego podatku od przesyłek z pkt. 1 i 2. Decydującym jest miesiąc, w którym pobrany został podatek.

Uwaga:

VAT nie może być pobrany później niż z chwilą doręczenia przesyłki.

Podatek od importu przesyłek z pkt 3 operator wykaże w deklaracji miesięcznej składanej za sierpień, pod warunkiem, że przesyłka zostanie doręczona w sierpniu lub podatek zostanie pobrany sierpniu.

W przypadku przesyłek z pkt 4, przesyłki te są poza USZ. Operator powinien zgłosić fakt zagubienia /zniszczenia przesyłki organom celnym. W odniesieniu do tych przesyłek przeprowadzone zostanie postepowanie jak w przypadku towarów usuniętych spod dozoru celnego. Zastosowanie będą miały przepisy art. 34 ust. 1 ustawy o VAT tj. wydana zostanie decyzja określająca podatek w prawidłowej wysokości. VAT od takich przesyłek zapłaci operator.

W przypadku przesyłek z pkt 5 operator nie zgłasza tych przesyłek w USZ ale musi posiadać w ewidencji USZ dowody uzasadniające brak pobrania VAT np. dokument potwierdzający odmowę przyjęcia lub awizo potwierdzające niepodjęcie przez odbiorcę przesyłki w wyznaczonym terminie. W ewidencji operator powinien także posiadać dokumenty, z których będzie wynikało gdzie aktualnie znajdują się takie przesyłki tj. np. potwierdzenie zwrotu przesyłki do sprzedawcy poza UE lub potwierdzenie zniszczenia przesyłki pod dozorem celnym.

oprac. Adam Kuchta
na podstawie projektu objaśnień MF

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(3)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Pieczok
  2021-06-23 20:20:01
  Racja zawsze stoi po stronie państwa...i tak cię ograbia jak mafia tylko że mafia bierze mina kur...,z PiS.... Biorą VAT więc żyjemy w mafijnym państwie gdzie Pinokio może robić wszystko bez kontroli...
  0
 • Bibi Jones
  2021-07-05 12:01:43
  Sku...wy...syny...
  0
 • Mars
  2021-06-28 03:01:39
  UPIER WSZYSTKO I NAWET Z CHIN NIE KUPIE NIC ZEBY ZAROBIĆ NA CHLEB
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
1 sty 2000
19 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Kantor wymiany walut - wymogi formalne

Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Kwota wolna od podatku w 2022 roku

Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.