| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Transakcje zagraniczne > Jak rozliczać VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Jak rozliczać VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Od 1 sierpnia 2016 r. uległy zmianie przepisy w zakresie rozliczania podatku VAT z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne. W artykule prezentujemy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące tych zmian.

Podstawa opodatkowania

Podmioty obowiązane do obliczania i wpłacania podatku z tytułu WNT paliw silnikowych, co do zasady, określają podstawę opodatkowania na zasadach ogólnych przewidzianych dla WNT w art. 30a ust. 1 ustawy o VAT. Podstawą opodatkowania jest zatem wszystko, co stanowi zapłatę, którą dostawca otrzymał lub ma otrzymać oraz podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem samego VAT, a także koszty dodatkowe, takie jak prowizja, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy. Do podstawy opodatkowania nie wlicza się natomiast kwot rabatów, opustów czy obniżek cen. Z uwagi na możliwe trudności z określeniem wszystkich elementów wchodzących w skład podstawy opodatkowania przy WNT paliw (np. z uwagi na okresy rozliczeniowe między kontrahentami), dla potrzeb obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek izby celnej, przewidziano rozwiązanie upraszczające, umożliwiające obliczenie podatku w oparciu o art. 29a ust. 1 albo 2 ustawy o VAT, co oznacza, że nie istnieje konieczność uwzględniania na tym etapie elementów dodatkowych, takich jak podatki, opłaty, czy koszty dodatkowe. W celu określenia kwoty zapłaty, o której mowa w art. 29a ust. 1 lub ceny nabycia z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT, przyjmuje się w tej uproszczonej metodzie ceny paliw silnikowych udostępniane cyklicznie (na okresy dwutygodniowe) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, dalej jako „BIP MF”: http://www.mf.gov.pl/ministerstwofinansow/dzialalnosc/ceny-paliw-dla-potrzeb-vat. Ceny te udostępnia się ostatniego dnia roboczego tygodnia poprzedzającego okres dwutygodniowy.  Wybierając metodę uproszczoną, o której mowa w art. 30a ust. 2a ustawy o VAT, wyliczenie kwoty podatku VAT dokonywane jest zatem jedynie w oparciu o cenę paliwa silnikowego udostępnioną w BIP MF, bez potrzeby doliczania do niej kwot podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, czy innych wartości wchodzących do podstawy opodatkowania określonej według zasad ogólnych.

Ważne Ustalenie podstawy opodatkowania w oparciu o art. 30a ust. 2a ustawy o VAT nie ma charakteru obligatoryjnego, lecz fakultatywny. Uproszczona podstawa opodatkowania ma zastosowanie wyłącznie do obliczenia i wpłacenia kwot należnych podatku VAT z tytułu WNT paliw silnikowych w deklaracji VAT-14, natomiast ostateczne rozliczenie WNT przez podatnika w odpowiedniej w jego przypadku deklaracji dla podatku od towarów i usług, np. VAT-7, będzie miało miejsce w oparciu o wyliczenie podstawy opodatkowania zgodnie z zasadami ogólnymi, czyli z uwzględnieniem faktycznych elementów transakcji, takich jak kwota zapłaty, koszty dodatkowe, czy podatki (inne niż podatek VAT) i opłaty.

Uwaga Obliczenie wysokości kwot podatku VAT z tytułu WNT ma być dokonywane na dzień zaistnienia zdarzenia, jakim jest moment:

- wprowadzenia paliwa do miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,

- wprowadzenia paliwa do składu podatkowego,

- przemieszczenia paliwa na terytorium Polski, w przypadku gdy jest ono przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Przykład 1

Zarejestrowany odbiorca dokonuje WNT paliw silnikowych na rzecz podatnika VAT z siedzibą w Polsce. Nabycie 20 m3 benzyny bezołowiowej 95 dokonywane jest od podatnika podatku od wartości dodanej z siedzibą w Niemczech, przy zastosowaniu procedury zawieszenia poboru akcyzy. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania z tytułu przedmiotowego nabycia zarejestrowany odbiorca chciałby skorzystać z metody uproszczonej wskazanej w art. 30a ust. 2a ustawy o VAT.  Jak w opisanej sytuacji należy wyliczyć kwotę do zapłaty, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT?

Przykładowe wyliczenie przedstawia się następująco:

Podstawa prawna: art. 30a ust. 2a i 2b ustawy o VAT

Terminy płatności podatku

Nowela wprowadza szczególne terminy płatności podatku VAT z tytułu WNT paliw silnikowych. Podatnik obowiązany jest bez wezwania naczelnika urzędu celnego do obliczania i wpłacania kwot podatku w terminie:

- 5 dni od dnia, w którym towary te zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych, w sytuacji gdy WNT paliw dokonywane jest przez zarejestrowanego odbiorcę przy zastosowaniu procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym;

- 5 dni od dnia wprowadzenia paliw z terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego do składu podatkowego w Polsce;

- z chwilą przemieszczenia paliw na terytorium Polski – jeżeli przemieszczenie to odbywa się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym.

Uwaga

Terminy tak określone obowiązują zarówno podatników, jak i płatników tego podatku, tj. podmiot prowadzący skład podatkowy, jak i zarejestrowanego odbiorcę.

Rozliczenie VAT z tytułu WNT - faktura wystawiona przed dostawą towaru

Ważne

Termin 5-dniowy na zapłatę podatku w przypadku paliw przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy może mieć zastosowanie, jeżeli podatnik, najpóźniej na 3 dni robocze przed przemieszczeniem towarów na terytorium kraju, złoży do naczelnika urzędu celnego właściwego w sprawie rozliczania podatku akcyzowego zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Uwaga

Wpłat podatku VAT dokonuje się na rachunek izby celnej właściwej w zakresie wpłat z tytułu podatku akcyzowego.

Przykład 2

Podmiot prowadzący skład podatkowy dokonuje WNT paliw silnikowych z terytorium Niemiec na rzecz podatnika z siedzibą w Polsce, które wprowadza do składu podatkowego  24 sierpnia 2016 r. Kiedy należy obliczyć i wpłacić podatek VAT od WNT?

Podmiot prowadzący skład podatkowy powinien wpłacić podatek do 29 sierpnia 2016 r., gdyż wówczas mija termin liczony od momentu wprowadzenia paliw silnikowych do składu podatkowego.

Podstawa prawna: art. 103 ust. 5a-5d ustawy o VAT

Deklaracje

I. Deklaracja VAT-14 składana do naczelnika urzędu celnego Podatnik dokonujący WNT paliw silnikowych jest obowiązany składać deklaracje o należnych kwotach podatku VAT za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty. W przypadku gdy do obliczenia i wpłaty podatku VAT obowiązany jest płatnik, deklaracja ta składana jest przez płatnika.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »