| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > VAT od czynności wykonywanych przez komorników sądowych – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

VAT od czynności wykonywanych przez komorników sądowych – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 października 2015 r. do wszystkich czynności wykonywanych przez komorników będą miały zastosowanie ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług. W związku z tym faktem MF przygotowało broszurę informacyjną, opublikowaną 21 września 2015 r. którą prezentujemy poniżej.

Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Monitor Księgowego – prenumerata

V. ZWOLNIENIE „PODMIOTOWE” I REJESTRACJA NA POTRZEBY PODATKU VAT

Możliwość zastosowania zwolnienia „podmiotowego”

Przepisy ustawy o VAT przewidują dla podatników zwolnienie „podmiotowe” (tj. związane z wysokością osiągniętych lub przewidywanych obrotów).

Ww. zwolnieniem są objęci (z pewnymi określonymi w ustawie wyjątkami) podatnicy:

- prowadzący działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży (wartość dostarczonych towarów i świadczonych usług) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 150 000 zł (bez kwoty podatku),

- rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie działalności gospodarczej, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy – w proporcji do okresu prowadzonej działalności w roku podatkowym – kwoty 150 000 zł (bez kwoty podatku).

Podstawa prawna: art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT

Uwaga!!!

Świadczone przez komorników usługi nie są usługami prawniczymi w rozumieniu ustawy o VAT, nie znajduje zatem do nich zastosowania wyłączenie z możliwości stosowania zwolnienia „podmiotowego”.

W związku z tym, że do momentu wydania interpretacji ogólnej z 9 czerwca 2015 r. komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników podatku VAT, zaś zgodnie z powyższą interpretacją do końca września 2015 r. są zwolnieni z obowiązku zapłaty tego podatku od wykonywanych przez nich czynności, na potrzeby stosowania zwolnienia „podmiotowego” należy ich uznać – za podatników rozpoczynających wykonywanie w trakcie roku podatkowego (tj. od 1 października 2015 r.) czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższe oznacza, że komornicy będą objęci tym zwolnieniem, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży (wszystkich świadczonych usług i dokonanych dostaw towarów) do końca roku 2015 nie przekroczy kwoty 37 808 zł. W przypadku gdy komornik przewidywał, że wartość jego sprzedaży nie przekroczy kwoty 37 808 zł, natomiast kwota ta przed końcem roku zostanie jednak przekroczona, zwolnienie straci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Przez wartość sprzedaży mającą wpływ na prawo do korzystania z tego zwolnienia rozumie się otrzymane przez komornika wynagrodzenie oraz zaliczki otrzymane na poczet tego wynagrodzenia za wykonywane czynności (są nimi w szczególności opłaty egzekucyjne, a nie np. przekazywane wierzycielowi kwoty uzyskane ze sprzedaży zajętego majątku, czy kwoty wpłacane komornikowi przez wierzyciela na poczet wydatków gotówkowych lub przekazywane mu przez dłużnika celem zwrotu wierzycielowi).

Uwaga!

Limit wartości sprzedaży (wartości świadczonych usług i dostarczonych towarów) dokonanej przez komorników, którzy rozpoczęli działalność jako podatnicy VAT od 1 października 2015 r., uprawniający do zwolnienia „podmiotowego” w roku 2015, wynosi 37 808 zł.

Przykład 7

Otrzymane przez komornika w 2015 r. opłaty egzekucyjne wynosiły średnio 15 000 zł miesięcznie. W związku z powyższym należałoby uznać (jeżeli brak jest innych okoliczności wskazujących, że w ostatnim kwartale roku kwoty te będą istotnie niższe niż dotychczasowe), że przewidywana sprzedaż komornika w okresie październik – grudzień 2015 r. wyniesie 45 000 zł.

Mając na uwadze powyższe komornik nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

Podatnicy mogą zrezygnować ze zwolnienia „podmiotowego” pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających VAT – przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności.

Powrót do zwolnienia przez podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia lub zrezygnowali z tego zwolnienia, jest możliwy, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracili prawo do zwolnienia lub zrezygnowali z tego zwolnienia.

Podstawa prawna: art. 113 ust. 1, ust. 4 i ust. 11 ustawy o VAT

Obowiązki w zakresie rejestracji jako podatnicy VAT czynni

Komornicy, którzy nie mają prawa do zwolnienia „podmiotowego” z podatku VAT, powinni najpóźniej 30 września 2015 r. złożyć właściwemu organowi podatkowemu zgłoszenie rejestracyjne VAT-R(11), zaznaczając w części C.1. kwadrat 29, a w poz. 38 wpisując datę 01.10.2015.

Formularz zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R(11) dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1417759/VAT-R%2811%29

Uwaga!

Właściwym dla komorników organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie więcej niż jednego urzędu, ze względu na miejsce zamieszkania.

Przewiduje się, że od 1 stycznia 2016 r. właściwość miejscowa organów podatkowych w VAT będzie określana co do zasady według miejsca zamieszkania - informacja w tej sprawie zostanie podana w grudniu 2015 r. (obecnie ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3462), której wejście w życie jest planowane na 1 stycznia 2016 r. oczekuje na podpis Prezydenta RP - zmiany wynikające z tego projektu dotyczą m.in. właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku VAT).

Do złożenia zgłoszenia VAT-R(11) obowiązani są również komornicy, którzy zrezygnują z przysługującego im zwolnienia „podmiotowego”. Jeżeli podatnik chce zrezygnować ze zwolnienia już od pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu, która zostanie wykonana w październiku 2015 r., VAT-R(11) składa w terminie do 30 września 2015 r. zaznaczając kwadrat 33, zaś w poz. 38 wpisując datę 01.10.2015.

Jeżeli podatnik chce zrezygnować ze zwolnienia w terminie późniejszym, VAT-R(11) składa najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego podatnik rezygnuje ze zwolnienia, a w poz. 38 – należy wpisać datę przypadającą na pierwszy dzień miesiąca, w którym nie będzie korzystał ze zwolnienia.

Pozostali komornicy (zwolnieni „podmiotowo”) nie mają obowiązku składania zgłoszenia VAT-R, chyba że utracą zwolnienie.

W przypadku utraty zwolnienia, komornik składa VAT-R(11) przed dniem utraty zwolnienia, zaznaczając kwadrat 35, a w poz. 38 wpisując datę, od której podatnik traci zwolnienie.

Podstawa prawna: art. 96 ust. 1 i ust. 5 ustawy o VAT

W składanym zgłoszeniu VAT-R(11) komornik może też wybrać – jako sposób rozliczania podatku VAT - rozliczanie tego podatku za okresy kwartalne, poprzez zaznaczenie w poz. 44 kwadratu 1.

Podatnik wybierający rozliczanie za okresy kwartalne (gdy w poz. 44 zaznaczono kwadrat 1) powinien zaznaczyć kwadrat 51 lub kwadrat 52. W pozostałych przypadkach zaznacza kwadrat 50.

Podstawa prawna: art. 96 ustawy o podatku VAT oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 539, ze zm.)

Szersze omówienie zagadnień związanych z rodzajami składanych deklaracji w części VIII. Deklaracje dla podatku od towarów i usług oraz płatności tego podatku.

VI. DOKUMENTOWANIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

Zasadniczo dokumentem wystawianym przez komornika sądowego dla udokumentowania świadczonych usług jest faktura (wystawiana obowiązkowo, gdy ma on do czynienia z podatnikiem VAT).

W związku z planowanym zwolnieniem usług wykonywanych przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku ich ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących (proces legislacyjny w toku), dokumentem wystawianym przez komornika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dla potrzeb rozliczenia podatku VAT jest faktura, jednakże tylko w sytuacji gdy ta osoba zgłosi takie żądanie (o czym jest mowa w dalszej części tego rozdziału).

Uwaga!

Skoro momentem wykonania usługi jest uprawomocnienie postanowienia o ukończeniu postępowania oraz ustaleniu kosztów egzekucyjnych, to wszystkie otrzymywane w trakcie prowadzonego postępowania kwoty należne komornikowi stanowiące jego wynagrodzenie należy traktować jako zaliczki w rozumieniu ustawy o VAT, co oznacza, że faktura wystawiana jest: 
> na rzecz wierzyciela – gdy wierzyciel uiszcza z tego tytułu stosowną opłatę (nie dotyczy to kwot na pokrycie wydatków gotówkowych, poniesionych w toku egzekucji),
> na rzecz dłużnika – gdy dłużnik wpłaca (od dłużnika pobierana jest) z tego tytułu stosowna opłata.

Komornik działający jako czynny podatnik VAT jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą świadczenie usług dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku od towarów i usług, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Komornik działający jako czynny podatnik VAT jest również obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego od innego podatnika całości lub części zapłaty składającej się na wynagrodzenie (zaliczka) przed wykonaniem usługi - tzw. „fakturę zaliczkową”.

Fakturę dokumentującą wykonaną usługę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, natomiast fakturę zaliczkową podatnik powinien wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją otrzymał. Faktury te nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki.

Podstawa prawna: art. 106b ust. 1 pkt 1 i pkt 4 oraz art. 106i ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 7 ustawy o VAT

Uwaga!

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 106i ust. 1 i 2 ustawy o VAT, podatnik ma czas na wystawienie faktury do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał dostawy towarów albo wykonał usługę lub też otrzymał zapłatę (zaliczkę). Przepis ten nie nakłada zatem obowiązku odrębnego dokumentowania fakturą każdej dokonanej w danym miesiącu przez niego czynności na rzecz tego samego podmiotu. Komornik może więc na jednej fakturze wykazać wszystkie czynności wykonane na rzecz jednego podmiotu w danym miesiącu np. pobrane zaliczki od jednego podmiotu.

Jeżeli natomiast komornik działający jako czynny podatnik VAT świadczy usługę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, to ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej ww. czynności (tj. wykonanie usługi bądź też otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi) jednakże tylko na żądanie takiej osoby, o ile żądanie wystawienia faktury przez tę osobę zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Podstawa prawna: art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT

Komornik korzystający ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o VAT zasadniczo nie jest obowiązany do wystawienia faktury, niezależnie od tego czy świadczy usługę na rzecz podatnika podatku od towarów i usług czy też na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Niemniej jednak komornik dokonujący sprzedaży zwolnionej jest obowiązany na żądanie nabywcy towaru lub usługi wystawić fakturę dokumentującą taką sprzedaż, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Podstawa prawna: art. 106b ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT

W obu ww. przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 3 tej ustawy, tj. w przypadkach wystawienia faktury na żądanie nabywcy, fakturę wystawia się:

1) nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę lub nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,

2) nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.

Podstawa prawna: art. 106i ust. 6 ustawy o VAT

Uwaga!

Faktury mogą być dostarczane nabywcy usługi w dowolny sposób, np. osobiście, drogą pocztową (odrębnie lub wraz z dokumentacją przekazywaną zgodnie z odrębnymi przepisami przez komornika) lub też drogą elektroniczną, przy czym stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

Przykład 8:

I. Komornik będący podatnikiem VAT czynnym wyegzekwował 20 października 2015 r. od dłużnika część należności wynikającej z tytułu egzekucyjnego. Z wyegzekwowanej kwoty - 200 zł stanowi opłata egzekucyjna (jest to część należnego komornikowi wynagrodzenia z tytułu prowadzonego postępowania – zaliczka). Dłużnik jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
> komornik powinien wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie zaliczki najpóźniej 15 listopada 2015 r.

II. Komornik będący czynnym podatnikiem podatku VAT otrzymał 20 października 2015 r. od dłużnika wpłatę w gotówce na pokrycie części jego długu z tytułu świadczenia alimentacyjnego, której część (proporcjonalnie) stanowi należna komornikowi opłata egzekucyjna. Dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej.
> komornik nie ma obowiązku wystawienia faktury dokumentującej świadczenie usługi na rzecz dłużnika
> jednakże na żądanie dłużnika - zgłoszone nie później niż do końca stycznia 2016 r. - powinien wystawić taką fakturę:
    >> jeśli żądanie takie zostało zgłoszone przed końcem października 2015 r. - nie później niż do 15 listopada 2015 r.
    >> jeśli żądanie takie zostało zgłoszone w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. - nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania.

III. Komornik będący podatnikiem VAT zwolnionym 10 listopada 2015 r. wyegzekwował od dłużnika (będącego podatnikiem VAT) kwotę stanowiącą część należności określonej w tytule wykonawczym (część wyegzekwowanej kwoty stanowi opłata egzekucyjna należna komornikowi).

> komornik nie ma obowiązku wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie od dłużnika zaliczki (należnej mu opłaty egzekucyjnej ściągniętej wraz z dochodzonym świadczeniem)
> jednakże na żądanie dłużnika– zgłoszone nie później niż do końca lutego 2016 r. - powinien wystawić taką fakturę:
    >> jeśli żądanie takie zostało zgłoszone przed końcem listopada 2015 r. - nie później niż do 15 grudnia 2015 r.
    >> jeśli żądanie takie zostało zgłoszone w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r. - nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania.

Faktury dokumentujące świadczenie usług przez komornika

Elementy, jakie powinna zawierać faktura zostały szczegółowo wymienione w art. 106e ustawy o VAT. Dodatkowo, w odniesieniu do dokumentowania świadczenia usług przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego, wskazać należy przepis § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485), który to przepis określa węższy niż wynikający z przepisów ustawowych katalog elementów, jakie powinna taka faktura zawierać.

Faktura wystawiona przez komornika będącego podatnikiem VAT czynnym dokumentująca świadczenie usług egzekucyjnych na terytorium kraju powinna zawierać co najmniej elementy takie jak:

1) data wystawienia,

2) kolejny numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,

3) imiona i nazwiska lub nazwy komornika i nabywcy (wierzyciela lub dłużnika w zależności od tego dla kogo wystawiana jest faktura) usług egzekucyjnych oraz ich adresy,

4) numer, za pomocą którego komornik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

5) numer, za pomocą którego nabywca (wierzyciel lub dłużnik w zależności od tego dla kogo wystawiana jest faktura) usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on usługi, numeru tego nie podaje się jeśli nabywca nie jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,

6) data dokonania lub zakończenia wykonania usługi egzekucyjnej lub data otrzymania zapłaty zaliczki na poczet tej usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

7) nazwa (rodzaj) i zakres usługi - usługa egzekucyjna, np. identyfikowana sygnaturą prowadzonej sprawy,

8) cena usługi egzekucyjnej bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),

9) kwota wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,

10) wartość wykonanych usług egzekucyjnych, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

11) stawka podatku,

12) suma wartości sprzedaży netto,

13) kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto,

14) kwota należności ogółem.

Uwaga!

Przepisy dopuszczają wystawienie tzw. faktury uproszczonej na rzecz podatnika podatku VAT w przypadku gdy kwota należnego komornikowi wynagrodzenia nie przekracza 450 zł. W takiej sytuacji faktura może nie zawierać następujących danych:

- imię i nazwisko lub nazwa nabywcy usług oraz jego adres,

- zakres wykonanych usług egzekucyjnych,

- cena usługi egzekucyjnej bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),

- wartość wykonanych usług egzekucyjnych, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

- stawka podatku,

- suma wartości sprzedaży netto,

- kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto,

pod warunkiem, że faktura ta będzie zawierała dane pozwalające określić kwotę podatku.

Podstawa prawna: art. 106e ust. 5 pkt 3 i ust. 6 ustawy o VAT

Elementy faktury wystawionej przez komornika korzystającego ze zwolnienia „podmiotowego” z tytułu świadczenia usług egzekucyjnych:

1) data wystawienia,

2) numer kolejny,

3) imiona i nazwiska lub nazwy komornika i nabywcy (wierzyciela lub dłużnika w zależności od tego dla kogo wystawiana jest faktura) usług egzekucyjnych oraz ich adresy,

4) nazwa (rodzaj) i zakres usługi - usługa egzekucyjna, np. identyfikowana sygnaturą prowadzonej sprawy,

5) cena jednostkową usługi egzekucyjnej,

6) kwota należności ogółem.

Podstawa prawna: art. 106e ustawy o VAT oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur

Faktury zaliczkowe

Elementy, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa dokumentująca otrzymanie zaliczki na poczet usługi egzekucyjnej:

1) data wystawienia,

2) kolejny numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,

3) imiona i nazwiska lub nazwy komornika i nabywcy (wierzyciela lub dłużnika w zależności od tego dla kogo wystawiana jest faktura) usług egzekucyjnych oraz ich adresy,

4) numer, za pomocą którego komornik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

5) numer, za pomocą którego nabywca (wierzyciel lub dłużnik w zależności od tego dla kogo wystawiana jest faktura) usług egzekucyjnych jest zidentyfikowany na potrzeby VAT, pod którym otrzymał on usługi, numeru tego nie podaje się jeśli nabywca nie jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,

6) data otrzymania zapłaty zaliczki na poczet usługi egzekucyjnej, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

7) otrzymana kwota zapłaty,

8) kwota podatku wyliczona metodą „w stu”,

9) dane dotyczące usługi egzekucyjnej, a w szczególności: nazwa (rodzaj) usługi (można np. wstawić sygnaturę prowadzonej sprawy), cena jednostkowa netto (kwota pobranej opłaty bez podatku), wartość usług bez kwoty podatku (co do zasady będzie to kwota pobranej opłaty bez podatku), stawka podatku, kwota podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku (kwota pobranej opłaty).

Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całego wynagrodzenia, w fakturze wystawianej po wykonaniu usługi (tzw. „faktura końcowa”) sumę wartości usług egzekucyjnych (całkowite wynagrodzenie) pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty - faktura końcowa powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wykonaniem usługi egzekucyjnej.

W przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur.

Podstawa prawna: art. 106f ustawy o VAT

Faktura końcowa wystawiona już po wykonaniu usługi - w przypadku gdy przed transakcją podatnik otrzymywał zaliczki - różni się zatem od faktury „zwykłej” tym, że:

- sumę wartości usług (całkowite wynagrodzenie) pomniejsza się o wartość otrzymanych kwot składających się na wynagrodzenie, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności,

- zawiera ona również numery faktur wystawionych przed wykonaniem usługi (tj. faktur zaliczkowych).

Jeżeli fakturą zaliczkową (fakturami zaliczkowymi) podatnik udokumentował całą należność, (tj. otrzymał całe wynagrodzenie), po wykonaniu usługi egzekucyjnej nie wystawia się już faktury końcowej. W ostatniej fakturze zaliczkowej należy wówczas podać numery wszystkich wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych.

Podstawa prawna: art. 106f ust. 4 ustawy o VAT

Przykład 9:

Komornik będący czynnym podatnikiem podatku VAT otrzymał od dłużnika w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego następujące opłaty z tytułu świadczonych przez niego usług (stanowiące jego wynagrodzenie):
- 15 października 2015 r. 500 zł,
- 10 listopada 2015 r. 1 000 zł,
- 2 grudnia 2015 r. 200 zł.

Ww. wpłaty zostały udokumentowane fakturami wystawionymi przez komornika w datach otrzymania ww. środków (faktury zaliczkowe).

W postanowieniu o umorzeniu postępowania, które uprawomocniło się 10 stycznia 2016 r. ustalono koszty postępowania egzekucyjnego w łącznej wysokości 2 000 zł.

25 stycznia 2016 r. dłużnik dokonał wpłaty pozostałej części kosztów w wysokości 300 zł.

Faktura „końcowa” (dokumentująca wykonanie usługi przez komornika) – która powinna zostać wystawiona przez komornika najpóźniej 15 lutego 2016 r. – powinna zawierać, oprócz elementów, o których mowa w art. 106e ustawy o VAT, również numery wystawionych faktur zaliczkowych.

Uwaga!

Jeżeli z postanowienia o umorzeniu postępowania wynika, że ustalone koszty postępowania zostały w całości zapłacone w toku tego postępowania, nie wystawia się faktury końcowej.

Faktury korygujące

W związku ze zwrotem wierzycielowi lub dłużnikowi części pobranych kwot jego wynagrodzenia (np. na skutek postanowienia sądu wydanego w trybie art. 49 ust. 10 ustawy o komornikach w związku ze złożonym wnioskiem opłaty zostały obniżone) istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej (jeżeli była wystawiona faktura pierwotna).

Podstawa prawna: art. 106j ust. 1 ustawy o VAT

Sytuacja taka jest w szczególności związana z instytucją miarkowania opłat egzekucyjnych przez sąd – zgodnie z art. 49 ust. 7-10 ustawy o komornikach. W przypadku podjęcia przez sąd decyzji o obniżeniu pobranej przez komornika opłaty, będzie on zobowiązany do zwrotu stosownej jej części stronie postępowania egzekucyjnego.

W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, o którym mowa w art. 49 ust. 4 ustawy o komornikach (np. gdy dłużnik nie dał powodu do wszczęcia przeciwko niemu egzekucji ze względu na dobrowolną realizację obowiązku świadczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym) opłatami egzekucyjnymi może zostać obciążony wierzyciel. W przypadku zatem wcześniejszego pobrania tych opłat od dłużnika, powinny być one dłużnikowi zwrócone wraz z wystawieniem na jego rzecz faktury korygującej, zaś uiszczenie tych opłat przez wierzyciela – „zafakturowane” na wierzyciela.

Sytuacje takie powodują konieczność skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie ww. opłat w wyższej wysokości. W przypadku, gdy w związku z pobraną pierwotnie kwotą została wystawiona faktura, wówczas należy wystawić fakturę korygującą (wystawienie faktury korygującej powinno nastąpić „na bieżąco”).

Obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego następuje w rozliczeniu za okres, w którym komornik otrzyma potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę (wysłanie faktury korygującej i potwierdzenie jej odbioru może również nastąpić w formie elektronicznej np. e-mailem – do korekt faktur mają zastosowanie te same zasady dotyczące sposobu dostarczania, jak do faktur pierwotnych).

W przypadku gdy korygowana płatność została pobrana od podmiotu, na rzecz którego nie istnieje obowiązek wystawienia faktury (np. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) i faktura ta nie została wystawiona, korekty podstawy opodatkowania i kwoty podatku dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonano zwrotu pobranej kwoty.

Uwaga!

è W opisanych okolicznościach nie dokonuje się korekty podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego za okres w którym została przyjęta płatność (nie dokonuje się korekty „wstecz”).

Uwaga!

Szczegółowe informacje na temat wystawiania faktur korygujących, w szczególności elementów jakie powinna zawierać faktura korygująca zawarte są w art. 106j ustawy o VAT.

Przykład 10:

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego 30 grudnia 2015 r. komornik ściągnął od dłużnika (podatnika VAT) na poczet długu kwotę, której część w wysokości 500 zł stanowiła opłata egzekucyjna.

30 grudnia 2015 r. komornik wystawił dłużnikowi fakturę na kwoty:
- netto – 406,50 zł, VAT – 93,50 zł,(razem 500 zł),

5 stycznia 2016 r. dłużnik złożył wniosek o obniżenie wysokości tej opłaty. 11 stycznia 2016 r. sąd, uwzględniając sytuację majątkową dłużnika, zdecydował o obniżeniu rzeczonej opłaty do wysokości 200 zł.

Komornik powinien wystawić dla dłużnika fakturę korygującą do ww. faktury na kwoty:
- netto – (-) 243,90 zł, VAT – (-) 56,10 zł,(razem (-) 300 zł

Kwoty: podstawy opodatkowania – wartości netto (406,50 zł) oraz podatku VAT (93,50 zł) wynikające z pierwotnej faktury powinny zostać wykazane w deklaracji składanej za grudzień 2015 r. lub IV kwartał 2015 r. (tj. miesiąc / kwartał, w którym powstał obowiązek podatkowy).

Obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej powinno zostać wykazane w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym komornik otrzymał potwierdzenie otrzymania przez dłużnika ww. faktury korygującej.

Uwaga!!!

Komornicy sądowi występujący w charakterze płatników – dokonujący w trybie egzekucji dostawy towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów – wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika faktury dokumentujące dostawę tych towarów, z tytułu której obowiązek podatkowy ciąży na dłużniku.

Podstawa prawna: art. 106c pkt 2 ustawy o VAT

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK