| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące spółkami handlowymi, stosują tylko niektóre przepisy ustawy o rachunkowości jedynie w tym zakresie, jaki nie został uregulowany w przepisach specjalnego rozporządzenia. Jednostki te nie mają obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani też poddawania badaniu i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych. Co więcej, warto pamiętać, że jednostki te prowadzą rachunkowość i sporządzają sprawozdania finansowe w formie uproszczonej.

Stan należności długoterminowych podlegających wykazaniu w bilansie wycenia się przy zastosowaniu art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy, w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, tzn. wykazuje się je w aktywach łącznie z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli jednostka naliczyła je dłużnikowi.
Inwestycje długoterminowe
W wierszu A. IV wykazuje się nabyte przez jednostkę aktywa z zamiarem osiągnięcia korzyści z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również transakcji handlowych, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści (art. 3 ust. 1 pkt 17), jeśli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Są to w szczególności: udziały i akcje nabyte w spółkach kapitałowych, dłużne papiery wartościowe (obligacje Skarbu Państwa, bony pieniężne i skarbowe, czeki obce, weksle obce), które jednostka nabyła w celu lokaty kapitału przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, a także inwestycje w nieruchomości w celu osiągnięcia korzyści z przyrostu ich wartości. Inwestycjami są też udzielone pożyczki przez jednostkę, których okres spłaty przypada, licząc od dnia bilansowego po 31 grudnia 2004 r., tj. w 2005 r. i w latach następnych.
Udziały i akcje wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.
Udzielone pożyczki wycenia się w myśl art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, tzn. kwotę udzielonej pożyczki długoterminowej powiększa się i wykazuje w aktywach bilansu wraz z należnymi jednostce odsetkami.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
W wierszu A. V w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej obejmują koszty poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a przypadające na przyszłe okresy, jeżeli okres ich aktywowania trwa dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, czyli wykazuje się wyłącznie te czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, które kwalifikują się do zarachowania w koszty po 31 grudnia 2004 r., np. koszty większych remontów rozliczanych w czasie, odsetki od zaciągniętego kredytu, opłacone z góry przypadające do zarachowania w koszty od 1 stycznia 2005 r.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK