| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące spółkami handlowymi, stosują tylko niektóre przepisy ustawy o rachunkowości jedynie w tym zakresie, jaki nie został uregulowany w przepisach specjalnego rozporządzenia. Jednostki te nie mają obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani też poddawania badaniu i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych. Co więcej, warto pamiętać, że jednostki te prowadzą rachunkowość i sporządzają sprawozdania finansowe w formie uproszczonej.

Aktywa obrotowe
W wierszu B wykazuje się łączną wartość rzeczowych aktywów, aktywów finansowych i należności krótkoterminowych jako sumę wielkości wynikających z wierszy podporządkowanych od I do III.
Do aktywów obrotowych jednostki zalicza się:
• zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – wiersz B. I – wykazuje się łącznie wszystkie rzeczowe aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy), do których w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się materiały nabyte z przeznaczeniem do zużycia na potrzeby własne jednostki, znajdujące się na dzień bilansowy jako zapas w magazynie jednostki lub przekazane do okresowego przechowania w obcych magazynach;
Materiały wycenia się na dzień bilansowy, stosując art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Materiały można również wyceniać w cenach zakupu (art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy), jeżeli nie powoduje to zniekształcenia stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki. Przy wycenie materiałów na dzień bilansowy uwzględniać należy trwałą utratę wartości (w znaczeniu art. 28 ust. 7 ustawy) oraz zmniejszenie ich wartości użytkowej lub handlowej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy).
• należności krótkoterminowe – wiersz B. II – wykazuje się należności ogółem w znaczeniu określonym w art. 3 ust. 1 pkt 18c ustawy), w tym z tytułu dostaw i usług, wynikające z rozrachunków za sprzedane składniki rzeczowych aktywów trwałych, rozrachunków z pracownikami, publicznoprawnych oraz z innych tytułów, które wynikają z ewidencji na kontach zespołu 2, w wielkości ustalonej na dzień bilansowy, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, a zatem te, których spłata przypada na 2004 r.
Stan należności na dzień bilansowy wycenia się stosując przepisy art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy, w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tzn. wykazuje się w tym wierszu aktywów bilansu należne kwoty wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie. Niespłacone na dzień bilansowy należności w walucie obcej wycenia się po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty obcej przez NBP na dzień bilansowy.
• inwestycje krótkoterminowe – wiersz B. III, obejmują:
1. środki pieniężne – wykazuje się wynikający z ksiąg rachunkowych stan środków znajdujących się na dzień bilansowy w kasie własnej i na rachunkach bankowych, w wielkości potwierdzonej spisem z natury (gotówka w kasie) lub wyciągiem bankowym (środki pieniężne na rachunkach bankowych).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK