| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo sporządzić PIT-40, PIT-11 i PIT-8B

Jak prawidłowo sporządzić PIT-40, PIT-11 i PIT-8B

Tylko do 28 lutego zakłady pracy oraz zleceniodawcy powinni przygotować odpowiednie formularze dla osób zatrudnianych w 2005 r. Obowiązek ten dotyczy także innych płatników. Jeśli pracodawca dokonuje za podatnika rocznego obliczenia podatku, wypełnia PIT-40, dla pracowników-etatowców przygotowuje PIT-11, a dla zleceniobiorców PIT-8B.

Jak przygotować PIT-11
 
Koniec lutego to także termin przekazania podatnikom informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Na podstawie tej deklaracji podatnik wypełnia roczne zeznanie podatkowe. Płatnik może przekazać PIT-11 również w innym terminie. Stanie się tak wtedy, gdy obowiązek poboru przez płatnika zaliczek na podatek ustał w ciągu roku. W takiej sytuacji płatnik jest obowiązany sporządzić PIT-11 i przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że do sporządzenia i przekazania informacji PIT-11 są zobowiązani płatnicy, którymi są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane zakładami pracy, które wypłacają pracownikom przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Obowiązek ten ciąży również na rolniczych spółdzielniach produkcyjnych oraz innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, które dokonują na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także wypłacają tym osobom zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego. Inni płatnicy sporządzający PIT-11 to:
• osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent,
• organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,
• biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
• areszty śledcze oraz zakłady karne – od należności za pracę przypadającą tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
• spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
• oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
• centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. nr 122, poz. 1143).
Wypełnienie PIT-11 należy rozpocząć od wpisania w poz. 1 Numeru Identyfikacji Podatkowej płatnika. Potem w poz. od 4 do 5 płatnik wpisuje okres, za który wystawiana jest informacja PIT-11. Jeśli pracownik był zatrudniony u pracodawcy przez cały rok, ten wpisze w poz. 4 – 01.01.2005, a w poz. 5 – 31.12.2005, czyli odpowiednio dzień, miesiąc i rok. Jeśli pracownik pracował tylko przez część roku, płatnik wpisze daty graniczne stosunku zatrudnienia (odpowiednio początek i koniec). Potem w części A w poz. 6 płatnik wpisze urząd skarbowy, do którego kierowana jest informacja, czyli urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.
Kolejna część formularza, jaką wypełnia płatnik, to część B, gdzie wpisywane są dane płatnika. Tu w rubrykach od 7 do 18 płatnik wpisuje informacje, które dotyczą tylko jego. I tak w poz. 7 płatnik zaznacza właściwy kwadrat informujący o tym, czy jest osobą fizyczną czy też nie. Następnie w poz. 8 płatnik wpisuje swoją pełną nazwę – w przypadku płatników niebędących osobą fizyczną (np. AMBER Spółka Akcyjna), albo podaje nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia – w przypadku płatników będących osobą fizyczną (np. Liptak Zbigniew, 4 maja 1976 r.).
W kolejnych pozycjach od 9 do 18 płatnik wpisuje kraj, województwo, powiat, gminę, ulicę, numer domu lub lokalu, miejscowość, kod pocztowy i pocztę – czyli podaje dane adresowe (adres siedziby lub adres zamieszkania w zależności od tego, czy płatnik jest osobą fizyczną czy też nie).
UWAGA
Jeśli płatnik wystawił błędną informację PIT-11, powinien ją skorygować. Treść informacji powinna być zgodna ze stanem faktycznym. Tylko wtedy wykazuje faktyczne dochody osiągnięte przez podatnika.
Kolejna część C przeznaczona jest na wpisanie danych podatnika. Płatnik podaje tu w części C. 1 – dane identyfikacyjne podatnika (a więc NIP podatnika, jego nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia), a w części C. 2 – adres zamieszkania podatnika (pozycje od 23 do 32, gdzie wpisuje się kolejno kraj, województwo, powiat, gminę, ulicę, numer domu lub lokalu, miejscowość, kod pocztowy i pocztę).
Następna część D formularza to informacja o kosztach uzyskania przychodów. W tej części płatnik zaznacza właściwy kwadrat wskazujący na to, czy koszty uzyskania przychodów we właściwej wysokości zostały uwzględnione:
• od jednego zakładu pracy,
• od jednego zakładu pracy, podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,
• od więcej niż jednego zakładu pracy,
• od więcej niż jednego zakładu pracy, podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.
Następnie płatnik wypełnia część E – dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki. Ta część składa się z pięciu kolumn podzielonych na części. Pierwsza kolumna to źródła przychodów. Płatnik powinien pamiętać, że w kwocie przychodów nie uwzględnia przychodów wolnych od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a ustawy o PIT. Druga kolumna określa przychód (tu płatnik wpisuje kwotę przychodu z poszczególnych źródeł), następna koszty uzyskania przychodów, potem jest kolumna, gdzie wpisywany jest dochód (ten stanowi różnicę kwoty przychodu i kosztów jego uzyskania). Ostatnia kolumna to miejsce na wpisanie kwoty zaliczki pobranej przez płatnika z poszczególnych źródeł przychodów.
Wśród źródeł przychodów znalazły się m.in. wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy (poz. od 34 do 37), dniówki obrachunkowe i udziały w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (poz. od 40 do 42), emerytury – renty zagraniczne (poz. od 43 do 45), należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym (poz. od 46 do 48), a także kontrakt menedżerski, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umowa o podobnym charakterze (poz. od 64 do 67).
To zróżnicowanie źródeł przychodów wiąże się z tym, że informację PIT-11 wypełniają nie tylko pracodawcy, ale także inni płatnicy wypłacający świadczenia pieniężne. A to oznacza, że w pewnych pozycjach wykazuje się przychody, dochody i pobrane zaliczki od innych niż zakłady pracy płatników. Dlatego też w niektórych pozycjach nie są uwzględniane koszty uzyskania przychodów, przez co kwota przychodów jest taka sama jak kwota dochodów (zob. poz. 40 i 41, 43 i 44, 46 i 47 oraz 49 i 50 i 72 oraz 73).
W poz. 75 płatnik wpisuje kwotę składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) pobraną w ciągu roku za pracownika. Następnie w poz. 76 wpisuje kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne podatnika. I tu uwaga – wprawdzie kwota tej składki wynosiła w 2005 r. 8,5 proc., ale w poz. 76 płatnik wpisuje kwotę stanowiącą jedynie 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki.
Następna część formularza to część F. Tej części nie będą wypełniali wszyscy płatnicy, lecz jedynie ci, którzy muszą wykazać informację o przychodach zwolnionych od podatku. I tak, w poz. 77 płatnik wpisuje przychody otrzymywane z zagranicy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy (między innymi renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego), natomiast w poz. 78 – przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT.
Ostatnia część, jaką wypełnia płatnik, to część G – oświadczenie płatnika lub osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku. Powinny znaleźć się tu imię, nazwisko oraz podpis płatnika (lub osoby odpowiedzialnej) oraz odcisk pieczątki.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK